ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
GMINY ŻEGOCINA ZA 2015 ROK

WSTĘP

   Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 250) do zadań Gminy należy dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
W 2015r. roku odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żegocina prowadziła firma Zbiór i Segregacja Odpadów ,,TRASZKAN” S.j., S.F.Z. Sroka 32-413 Zegartowice 105, która została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Natomiast odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych (np. szkół, przedszkoli, podmiotów gospodarczych) na terenie Gminy Żegocina odbywał się na podstawie zawartych umów pomiędzy właścicielem nieruchomości a podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Żegocina. W 2015 r. odpady komunalne z terenu Gminy Żegocina od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbierane były przez następujące firmy:
- Zbiór i Segregacja Odpadów ,,TRASZKAN” S.J., S.F.Z. Sroka 32-413 Zegartowice 105,
- Firma Usługowo-Handlowa ‘‘DIMARCO” Marek Strzelec 32-861 Iwkowa 482,
- EKOMBUD s. c. M. Skowronek, T. Gazda ul. Partyzantów 21, 32-700 Bochnia.
    Według stanu na dzień 31.12.2015r. do Rejestru Działalności Regulowanej było wpisanych 13 podmiotów (tabela 1.)

Lp.

Nazwa firmy

Adres

1.

TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z .o.o

33-100 Tarnów, ul. Odległa 8

2.

Zbiór i Segregacja Odpadów ,,TRASZKAN” S.J., 
S.F.Z. Sroka  

32-413 Zegartowice 105   

3.

EKOMBUD s.c. M. Skowronek, T. Gazda

32-700 Bochnia, 
ul. Partyzantów 21

4.

Firma Usługowo-Handlowa „DIMARCO” 
Marek Strzelec

32-861 Iwkowa 482

5.

A.S.A. Eko Polska Sp. z.o.o.  w Zabrzu

41-800 Zabrze, 
ul. Lecha 10

6.

Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o.

32-700 Bochnia, 
ul. Kazimierza Wielkiego 2a

7.

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi 
SURPAP s.c. 

33-300 Nowy Sącz,  
ul. Wyspiańskiego 3

8.

CONTEKO Sp. z o.o.

33-130 Radłów, 
ul. Woleńska 15

9.

MIKI Recykling Sp. z o.o.

30-841 Kraków, 
ul. Nad Drwiną 33, 

10.

REMONDIS

Kraków Sp. z o.o.

30-740 Kraków, 
ul. Półłanki 64

11.

,,EKOM” MACIEJCZYK  SPÓŁKA JAWNA

ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

12.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
Sp. z o. o. 

30-307 Kraków, 
ul. Barska 12

13.

AVR Sp. z o.o.

ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków

Na terenie Gminy Żegocina w wyznaczonych obiektach zostały umieszenie pojemniki na:
- baterie i drobne akumulatorki:
- budynek Urzędu Gminy w Żegocinie 32-731 Żegocina 316, Zespół Szkół w Żegocinie, 32-731 Żegocina 50, Zespół Szkół w Łąkcie Górnej, Łąkta Górna 304, 32-731 Żegocina, Zespół Szkół w Rozdzielu, Rozdziele 156, 32-731 Żegocina, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bytomsku, Bytomsko 77, 32-731 Żegocina – w godzinach pracy.
- świetlice wiejskie w: Łąkcie Górnej, Żegocinie, Rozdzielu, Bytomsku i Bełdnie – w godzinach pracy.
- przeterminowane lekarstwa – Apteka REMEDIUM Łąkta Górna 407, 32-731 Żegocina, Apteka Zdrowe Ceny w Żegocinie, 32-731 Żegocina 240 – w godzinach pracy.
Odpady zbierane były przez Firmę Zbiór i Segregacja Odpadów ,,TRASZKAN” S.J., S.F.Z. Sroka 32-413 Zegartowice 105.
W ramach systemu wyposażono właścicieli nieruchomości zamieszkałych w nieograniczoną ilość worków na odpady komunalne a w przypadku zabudowy wielorodzinnej (osiedle Przybyszówka) w pojemniki i kontenery. Cena worków, pojemników i kontenerów ujęta została w cenie wywozu i zagospodarowania odpadów.

I.    Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Żegocina nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, ponieważ brak jest na terenie gminy instalacji przeznaczonej do tego celu. Znaczna część odpadów zielonych z uwagi na to, że Gmina Żegocina jest gminą wiejską jest kompostowana na przydomowych kompostownikach.
W 2015 roku odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01 zebrane z terenu Gminy Żegocina zostały przekazane do Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Cmentarna 20A, 33-100 Tarnów.
Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 zostały zagospodarowywane w Kompostowni- Zakład Składowania Odpadów Tarnów, ulica Cmentarna, 33-100 Tarnów.
Odpady o kodzie 19 12 12 (powstałe z segregacji odpadów recyklingowych - jeżeli podmioty odbierające odpady komunalne prowadzą segregację odebranych odpadów komunalnych w sortowniach niebędących częścią regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych) przekazane zostały do Zakładu Przerobu Odpadów Przemysłowych ul. Pułaskiego 68G, 42-300 Myszków oraz Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o ul. Kornela Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice (R12).
Z informacji uzyskanej od regionalnej instalacji w Tarnowie ul. Cmentarna 20A, 33-100 Tarnów (Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o.) do której w 2015r. zostały przekazane zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 wynika, że powstałe odpady o kodzie 19 12 12 (Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) nie były składowane. Powyższe odpady w całości zostały poddane procesowi odzysku. Odbiorcą tych odpadów była SG SYNERGIA Sp. z o.o. S.K.A. ul. Rybnicka 6, 43-200 Pszczyna.
W 2015r. odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01 nie zostały poddane składowaniu.
II.    Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W Gminie Żegocina w 2015 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych. W przyszłości planowane jest utworzenie na terenie gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

III. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych:
W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wydatkowano kwotę w wysokości 319 826,60 zł. Zobowiązanie do zapłaty w 2015 r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za XII 2015r. wynosi: 23 800,00 zł.

IV. Liczba mieszkańców Gminy Żegocina
a)liczba mieszkańców Gminy Żegocina zameldowanych na dzień 31.12.2015r. – 5396 osób,
b)stan zadeklarowanych gospodarstw domowych na 31.12.2015 roku: 1175 (z tego: Bełdno: 67 gospodarstw, Bytomsko: 142 gospodarstw, Rozdziele: 183 gospodarstwa, Łąkta Górna: 365 gospodarstw, Żegocina: 418 gospodarstw).

V. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6ust. 1.
Na podstawie przekazanych sprawozdań, informacji przez firmy odbierające odpady komunalne ustalono, że w 2015 roku:
- 1 właściciel nieruchomości niezamieszkałych posiadał zawartą umowę z Firmą Usługowo-Handlową ‘‘DIMARCO” Marek Strzelec, 32-861 Iwkowa 482,
- 3 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych posiadało zawarte umowy z EKOMBUD s. c. M. Skowronek – T. Gazda ,ul. Partyzantów 21, 32-700 Bochnia,
- 46 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych posiadało zawarte umowy z Firmą Zbiór i Segregacja Odpadów ,,TRASZKAN” S.J., S.F.Z. Sroka 32-413 Zegartowice 105,
W przypadku stwierdzenia braku umów korzystania z usług odbioru i zagospodarowania odpadów do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zostaną wysłane pisma w sprawie udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

VI.    Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Żegocina.

Masa odpadów z terenu Gminy Żegocina w roku 2015 z podziałem na poszczególne kody odpadów (według sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne - właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych):

VI.    Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Żegocina.

    Masa odpadów z terenu Gminy Żegocina w roku 2014 z podziałem na poszczególne kody odpadów (według sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne - właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych):

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Masa odebranych odpadów komunalnych5)

[Mg]

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Cmentarna 20A
33-100 Tarnów

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

343,1

Sortownia odpadów zmieszanych Zegartowice 105, 32-413 Zegartowice

15 01 07

Opakowania ze szkła

102,8

Sortownia odpadów zmieszanych Zegartowice 105, 32-413 Zegartowice

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

118,2

Sortownia odpadów zmieszanych Zegartowice 105, 32-413 Zegartowice

15 01 04

Opakowania z metali

12,9

SINOMA K.
Oettingen ul. Brzeska 2, 31-998 Kraków

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,2

Agencja Handlowa WOLMAX Adam Wolski, ul. Siemiradzkiego 18
20-455 Lublin

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,1

Agencja Handlowa WOLMAX Adam Wolski, ul. Siemiradzkiego 18
20-455 Lublin

15 01 07

Opakowania ze szkła

0,7

Firma Usługowo – Handlowa DIMARCO 32-861 Iwkowa 482

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

0,2

Sortownia odpadów zmieszanych Zegartowice 105, 32-413 Zegartowice

20 01 40

Metale

0,4

DSS Recykling Sp z o.o., ul. Walcownia 1 41-260 Sławków

20 01 02

Szkło

3,0

Sortownia odpadów zmieszanych Zegartowice 105, 32-413 Zegartowice

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20,8

Sortownia odpadów zmieszanych Zegartowice 105, 32-413 Zegartowice

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

2,6

ZPZ Złomex S.A
Ul. Igołomska 27,
31-983 Kraków

16 01 03

Zużyte opony

6,3

Sortownia odpadów zmieszanych Zegartowice 105, 32-413 Zegartowice

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

0,1

GEOMAR Recykling ul. Drożdżowa 5, 30-898 Kraków

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

0,2

Biosystem S.A.
Wodna 4
30-556 Kraków

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

2,1

Biosystem S.A.
Wodna 4
30-556 Kraków

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

1,6

Sortownia odpadów zmieszanych Zegartowice 105, 32-413 Zegartowice

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

0,01

Biosystem S.A.
Wodna 4
30-556 Kraków

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

2,7

Sortownia odpadów zmieszanych Zegartowice 105, 32-413 Zegartowice

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31*

0,015

GEOMAR Recykling ul. Drożdżowa 5, 30-898 Kraków

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31*

0,1

FHU MAT-MET Mateusz Kowalik 33-335 Nawojowa

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

0,4

ZGK BOLESŁAW
Sp z o.o
Ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
Składowisko odpadów komunalnych w Ujkowie Starym

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

31,2

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego ul. E. Kwiatkowskiego 8 33-100 Tarnów

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

1,5

ZGK BOLESŁAW
Sp z o.o
Ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
Składowisko odpadów komunalnych w Ujkowie Starym

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

37,3

Składowisko odpadów komunalnych w Ujkowie Starym
ZGK BOLESŁAW Sp z o.o
Ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław

17 01 82

Inne niewymienione odpady

6,7

Sortownia odpadów zmieszanych Zegartowice 105, 32-413 Zegartowice

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

8,1

EURO-SORT Sp. z o.o. ul. Orlich Gniazd 45, 32-085 Giebułtów

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,1

Sortownia odpadów zmieszanych Zegartowice 105, 32-413 Zegartowice

20 01 01

Papier i tektura

4,3

P.H.U. Reko Jakub Ciupiński Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,1

Kompostownia- Zakład składowania Odpadów Tarnów ulica Cmentarna, 33-100 Tarnów

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

15,3

Odpady o kodzie 19 12 12 (z doczyszczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - jeżeli podmioty odbierające odpady komunalne prowadzą segregację odebranych odpadów komunalnych w sortowniach niebędących częścią regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych)

Zakład Przerobu Odpadów Przemysłowych
ul. Pułaskiego 68G,
42-300 Myszków

191212

(powstałe z segregacji odpadów recyklingowych)

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

35,1

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o ul. Kornela Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice

191212
(powstałe z segregacji odpadów recyklingowych)

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

27,0

Z zestawienia jak wyżej wyodrębniono poniżej masę odebranych odpadów z terenu Gminy Żegocina w roku 2015 od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych):

  

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych
[Mg]

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

55,2

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

0,2

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

3,9

15 01 07

Opakowania ze szkła

4,5

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

3,3

17 01 07

Rodzaj odpadu

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17,8

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

16,6

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

3,6

Odpady o kodzie 19 12 12 (z doczyszczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - jeżeli podmioty odbierające odpady komunalne prowadzą segregację odebranych odpadów komunalnych w sortowniach niebędących częścią regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych)

19 12 12
(z doczyszczenia selektywnie zebranych odpadów)

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki inne niż wymienione w 19 12 11

2,0

VII.     Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy Żegocina oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

W 2015 r. z terenu Gminy Żegocina odebrano:
- odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 w łącznej ilości - 343,1 Mg , które poddano procesowi R12, przekazane zostały do Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Cmentarna 20A, 33-100 Tarnów. W 2015r. odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01 nie zostały poddane składowaniu.
- odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 w ilości – 15,3 Mg przekazano do Kompostowni – Zakład Składowania Odpadów Tarnów ul. Cmentarna, 33-100 Tarnów gdzie poddano je kompostowaniu.
Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 (powstałe z segregacji odpadów recyklingowych - jeżeli podmioty odbierające odpady komunalne prowadzą segregację odebranych odpadów komunalnych w sortowniach niebędących częścią regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych): 62,1 Mg (z tego w ilości: 35,1 Mg przekazano do Zakładu Przerobu Odpadów Przemysłowych ul. Pułaskiego 68G, 42-300 Myszków i poddano procesowi R12, 27,0 Mg przekazano do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o ul. Kornela Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice i poddano procesowi R12.
Z informacji uzyskanej od regionalnej instalacji w Tarnowie ul. Cmentarna 20A, 33-100 Tarnów (Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o.) do której w 2015r. zostały przekazane zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 wynika, że powstałe odpady o kodzie 19 12 12 (Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) w ilości 193,32 Mg nie były składowane. Powyższe odpady w całości zostały poddane procesowi odzysku. Odbiorcą tych odpadów była SG SYNERGIA Sp. z o.o. S.K.A. ul. Rybnicka 6, 43-200 Pszczyna.

VIII. Osiągnięte przez Gminę poziomy recyklingu.
1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0,0 %
2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 75,4 %
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 47,0%

[srodowisko]

[wstecz]