OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY - ROK 2017

URZĄD SKARBOWY W BOCHNI INFORMUJE - 24.04.2017
   Urząd Skarbowy w Bochni w dniu 2 maja 2017 r. będzie czynny tylko w zakresie obsługi podatników chcących złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT. Pracownicy urzędu skarbowego będą dyżurować na salach obsługi w godz. od 7:15 do 18:00. Punkt kasowy w urzędzie również będzie czynny.
  
Informujemy, że 2 maja 2017 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej, co wynika z zarządzenia nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. W zamian wszystkie urzędy będą otwarte w sobotę 13 maja 2017 r. Zmiany w czasie pracy obejmują całą administrację rządową (ministerstwa i urzędy centralne) oraz terenową (m.in. urzędy wojewódzkie, administracja skarbowa, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne).
Więcej informacji >>>
URZĄD MARSZAŁKOWSKI PRZYPOMINA PRZEDSIĘBIORCOM
   W celu przypomnienia przedsiębiorcom o ciążących obowiązkach wynikających z przepisów prawa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska zachęca do zapoznania się z "Przewodnikiem Przedsiębiorców Korzystających ze Środowiska", przedmiotowego dokumentu wśród podmiotów wykonujących działalność gospodarczą. Do pobrania >>>
CENTRUM WOLONTARIATU INFORMUJE - 23.03.2017
    Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie informuje o realizowanym przez Centrum projektu "Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce". Projekt skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego.W ramach projektu zapraszamy grupy seniorów do udziału w konkursie "DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!", w ramach którego mają możliwość otrzymania wsparcia merytorycznego i finansowego na realizację własnych akcji wolontariackich w swoim środowisku lokalnym.
    Do pobrania: 1. Zaproszenie do udziału >>>  2. Regulamin konkursu >>>
URZĄD SKARBOWY W BOCHNI INFORMUJE - 22.03.2017
Urząd Skarbowy w Bochni planuje zorganizować bezpłatne szkolenie dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej na temat:
1) Fiskus rozliczy twój PIT za 2016 r. - poznaj twoje obowiązki.
2) Ulgi i odliczenia w PIT za 2016 r.
Szkolenie planowane jest na 28 marca 2017 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Skarbowego w Bochni, pomieszczenie 003 (parter).    Ze względu na ograniczaną ilość miejsc, osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu, proszone są o potwierdzenie przybycia na nr tel. +48 14 6152689.
KOMUNIKAT PIS W BOCHNI

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni przypomina, że zgodnie z art. 61, art. 63 ust.1, ust. 2  pkt 1, pkt 12 i pkt 13 oraz  ust. 3  Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.   o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące: produkcję pierwotną, działalność w zakresie dostaw bezpośrednich oraz rolniczy handel detaliczny produktów pochodzenia roślinnego winny być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS.
   Rejestracja (zatwierdzanie i/lub wpis zakładów) jest bezpłatna i odbywa się poprzez złożenie wniosku na urzędowym formularzu dostępnym na stronie internetowej lub bezpośrednio w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5. 
    Wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS następuje po złożeniu wniosku. Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (.), podlega karze pieniężnej .
   Wzór wniosku stanowi  załącznik nr 2  do rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 29 maja 2007r.  w  sprawie  wzorów  dokumentów  dotyczących  rejestracji  i  zatwierdzania  zakładów  produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność  podlegających urzędowej kontroli  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2007 r. Nr 106, poz. 730).
   Produkcja pierwotna (podstawowa) zgodnie z definicją zawartą w art.3 pkt 17 Rozporządzenia (WE)nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r - ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego  procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( Dz. Urz. WE L 31 z dnia 1 lutego 2002 roku str.1 z późn. zm) oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.
Sprzedaż bezpośrednia - zgodnie z definicją zawartą w art.1 ust.2 lit c Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 roku, str. 1 z późn. zm.), oznacza dokonywanie sprzedaży  przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.
   Rolniczy handel detaliczny - handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002, żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym;
  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się zgłosić do właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

WNIOSEK - do pobrania >>>

OGŁOSZENIE SOŁTYSÓW
  • 05.03.2017 - Sołtysi zawiadamiają o terminach przyjmowania opłat podatkowo-śmieciowych. Sołtys Żegociny będzie je przyjmował w dniach 14 i 15 marca br. w godzinach od 8 do 15 w sali CKSiT; w pozostałych dniach i godzinach w domu. Sołtys Rozdziela - w dniach 12 i 13 marca br. w godzinach od 8 do 12 w szkole i w tych samych dniach w godzinach od 16 do 19 w Remizie OSP, w pozostałych dniach w domu. Sołtys Łąkty Górnej - w dniach 13, 14, 15 marca w godzinach od 8 do 17 w Remizie OSP. Sołtys Bytomska - w dniach 14 i 15 marca w godzinach od 8 do 11 w Remizie OSP w pozostałych dniach w domu. Sołtys Bełdna do 15 marca w domu.
ZGK W ŻEGOCINIE - KOMUNIKATY W SPRAWIE ZAOPATRZENIA W WODĘ
  • 03.03.2017 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Żegocinie z siedzibą w Łąkcie Górnej 332 informuje, że woda w wodociągu gminnym "Łąkta" jest przydatna do spożycia przez ludzi zgodnie z komunikatem wydanym przez PSSE Bochnia" "Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łąkta Górna, iż woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Łąkcie Górnej jest przydatna do spożycia przez ludzi.
WÓJT GMINY W ŻEGOCINIE - KOMUNIKATY W SPRAWIE ZAOPATRZENIA W WODĘ
  • 24.02.2017 - Wójt Gminy Żegocina informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Bochni z dnia 24.02.2017, woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Żegocina ( punkt poboru - Zespół Szkół Żegocina 50), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego. >>>
  • 23.02.2017 - W związku z zanieczyszczeniem wody w wodociągu gminnym w Łąkcie Górnej od dnia 23.02.2017, od godz. 16.00 obowiązuje całkowity zakaz spożywania wody nawet po przegotowaniu na terenie wsi Łąkta Górna. Woda nadaje się do celów sanitarnych. Zakaz obowiązuje do odwołania. >>>
INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BOCHNI

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim III"

   Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wykorzystaj swój czas. Masz pracodawcę, u którego chciałbyś odbyć staż - mamy jeszcze dostępne bony stażowe. Czas ucieka a z nim twoja szansa.
   Pamiętaj jeżeli jesteś osobą młodą w wieku 18-29 lat pozostającą bez pracy zarejestrowaną  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni z ustalonym profilem pomocy II a w uzasadnionych przypadkach również z profilem I, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu ( tzw. młodzież NEET) - to nasz projekt jest skierowany właśnie do Ciebie.

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Chcesz dowiedzieć się więcej o bonie stażowym - zapraszamy do kliknięcia.

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim III" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni .

OGŁOSZENIE SO "ZAMVINEX" - 14.02.2017
   Zarząd Spółdzielni Ogrodniczej "ZAMVINEX" w Łąkcie Górnej zatrudni pracownika na stanowisko elektryka. Wymagania: wykształcenie zawodowe lub średnie uprawnienia SEP do 15 KV /minimum do 1 KV/. Chętnych prosimy o zgłaszanie się w dziale kadr pokój nr 10, tel. 14-6131523 w. 31.
MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZOWOJU REGIONALNEGO INFORMUJE - 08.02.2017

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, iż od 06.02.2017 r. do 28.02.2017 r. potrwa III nabór do projektu "Dobry Czas na Biznes - Krakowski Obszar Metropolitalny". W ramach projektu bezrobotny powyżej 30 roku życia może otrzymać szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację do 24 500 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
   Szczegółowe informacje dotyczące naborów oraz wymagana dokumentacja zamieszczone są na stronie projektu pod adresem: www.marr.pl/projekty/dcbkrakow. Zapraszamy do Powiatowego Punktu Informacyjnego mieszczącego się przy ul. Świętego Leonarda 31/25 w Bochni. Tel. (12) 617 99 85; 785 056 879

WÓJT GMINY W ŻEGOCINIE - KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW - 02.02.2017

   Wójt Gminy Żegocina informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r., w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.
   Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. Wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
2 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

OGŁOSZENIE SOŁTYSA ŁĄKTY GÓRNEJ - 10.01.2017
Sołtys wsi Łąkta Górna informuje, że istnieje możliwość wpłacenia składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia rolniczego w PZU. Składki będą pobierane w dniach 24 oraz 25 stycznia ( t.j. wtorek i środa) w godz. 8.00 - 16.00 w remizie OSP w Łąkcie Górnej. Tel.kont. 692 552 076
OGŁOSZENIE SOŁTYSA ŻEGOCINY - 13.01.2017
   Sołtys Żegociny informuje, że opłatę ubezpieczenia budynków można dokonywać u sołtysa do 30 stycznia 2017 roku.
OGŁOSZENIE PRZEDSZKOLI GMINY ŻEGOCINA
    Od 30.01. do 12.02.2017 rokutrwać będą ferie zimowe. W tym okresie Przedszkola w Gminie Żegocina zapewniają dzieciom zajęcia opiekuńczo - wychowawcze: Przedszkole Publiczne w Żegocinie od 30.01 do 03.02.2017 i Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej od 06.02. do 10. 02. Bliżesze informacje na tablicach ogłoszeń w przedszkolach.
OGŁOSZENIE SM "PRZYBYSZÓWKA"
   Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przybyszówka" w Żegocinie ogłasza konkurs ofert na wykonanie prac remontowych" w blokach 4 (wykonanie nowej wylewki w wiatrołapie klatki B, uzupełnienie tynków na ścianie zewnętrznej, docieplenie ścian szczytowych, malowanie całego bloku) i nr 6 (malowanie ścian zewnętrznych całego bloku). Oferty będą przyjmowane w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej "Przybyszówka" w Żegocinie w terminie do 1 marca 2017 roku. Dodatkowe informacje i odpowiedzi na pytania: tel: 14 6132071.

OGŁOSZENIA 2015 >>>

OGŁOSZENIA 2016 >>>

[strona główna]

[BIP]