Rewitalizacja Gminy Żegocina.

O PROGRAMIE REWITALIZACJI GMINY ŻEGOCINA

    Gmina Żegocina otrzymała dofinansowanie w wysokości 32.135,00 zł na realizację projektu pn. "Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Żegocina. Stanowi to aż 90 proc. całkowitej wartości projektu, za który przygotowany zostanie kompleksowy Gminny Program Rewitalizacji.
    Celem przeprowadzenia rewitalizacji jest wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej, wzmocnienie pozycji Gminy Żegocina na mapie regionu, wykreowanie warunków sprzyjających aktywizacji mieszkańców gminy. Obszar ten zostanie objęty projektem zintegrowanym w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej, z naciskiem na sferę społeczną.
    W ramach przygotowywanego projektu przewidziane są konsultacje społeczne w formie spotkań informacyjnych, debat oraz spacerów studyjnych, które mają na celu aktywny udział mieszkańców m. in. poprzez składanie wniosków i uwag do projektu.
    Projekt "Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Żegocina" jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

[wstecz]