Rewitalizacja Gminy Żegocina.

  Rewitalizacja (łac. re-+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie) to zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie wyodrębnionego obszaru gminy będącego w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych - to encyklopedyczna definicja pojęcia.
   Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku stanowi, że działaniom rewitalizacyjnym może zostać poddany obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym; w przypadku występowania na nim ponadto negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.
   
Istotną sprawą w trakcie realizacji programów rewitalizacji jest pozyskanie partnerów społecznych - organizacji pozarządowych realizujących działania należące do sfery społecznej procesu rewitalizacji.

WYDARZENIA

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI* * *
O REWITALIZACJI OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z 23.06.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z 01.06.2017
GMINNY PROGRAM REWITALICZACJI - PROJEKT DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KR OBWIESZCZENIE O BRAKU KONICZNOŚCI
STRATEGICZNEJ OCENY
MAPA OBSZARU REWITALIZACJI PROJEKT REGULAMINU KOMITETU REWITALIZACJI PODSUMOWANIE KONSULTACJI
DIAGNOZA GMINY ŻEGOCINA RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH GPR REGULAMIN GKR
PROJEKT UCHWAŁY RG O KOM. REWITALIZACJI RAPORT - ZAŁĄCZNIK NR 2 OGŁOSZENIE O NABORZE CZŁONKÓW KR
FORMULARZ KONSULTACYJNY RAPORT - ZAŁĄCZNIK NR 4 RAPORT - ZAŁĄCZNIK NR 1
ANKIETA OBWIESZCZENIE WÓJTA Z 05.04.2017 RAPORT - ZAŁĄCZNIK NR 3
FORMULARZ KONSULTACYJNY PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY II OBWIESZCZENIE WÓJTA II Z 05.04.2017
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACJA WÓJTA - 03.02.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA Z 27.02.2017
MAPKA - ŁĄKTA GÓRNA INFORMACJA WÓJTA - 30.12.2016 UCHWAŁA RADY GMINY Z ZAŁĄCZNIKAMI
PRZYKŁADOWA FISZKA 1 PRZYKŁADOWA FISZKA 3
PRZYKŁADOWA FISZKA 2 PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY

[wstecz]