Rewitalizacja Gminy Żegocina.

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŻEGOCINA Z DNIA 03.02.2017 ROKU

    Szanowni Państwo,
    Przypominamy, że Gmina Żegocina przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument pozwoli pozyskiwać środki europejskie na rzecz rewitalizacji społecznej, tj. poprawy warunków edukacji, dostępu do kultury, rekreacji, ale też poprawy sytuacji przedsiębiorców i pracowników. Głównym założeniem rewitalizacji jest udział jak największej grupy podmiotów z terenu gminy. Stąd, środki na działania rewitalizacyjne mogą pozyskiwać:
- Jednostki samorządu terytorialnego,
- Instytucje kultury,
- Partnerzy społeczni i gospodarczy,
- Kościoły i związki wyznaniowe,
- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
- Parki Narodowe i Krajobrazowe,
- Przedsiębiorcy,
- Szkoły wyższe / pozostałe szkoły niepubliczne.

    Dla wszystkich Państwa, którzy chcielibyście zgłosić własny projekt, przygotowaliśmy odpowiedni formularz. Należy pamiętać, że zgłoszenie projektu, a w dalszej kolejności - zamieszczenie go w Gminnym Programie Rewitalizacji nie stanowi zobowiązania do realizacji. Daje natomiast prawo do zgłaszania wniosków o dofinansowanie w ramach 11. osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
   Należy również podkreślić, iż zaletą umiejscowienia inwestycji w obszarze rewitalizacji mogą być dodatkowe punkty w ramach innych programów unijnych, które są niezwykle ważne przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie.
Możliwe działania w ramach 11. osi Regionalnego Programu Operacyjnego to:
1. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:
a. placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),
b.obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),
c. obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,
d. obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;
2.budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury; Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie kultury nie może przekroczyć 8 000 000 PLN.
3.działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
4. zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
5. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną; Przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym.
6. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy). Projekty z zakresu mieszkalnictwa w zakresie modernizacji energetycznej budynków muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym. Jeżeli to wynika z audytu energetycznego - możliwa jest ingerencja w substancję budynku w szerszym zakresie niż przywołany powyżej.
7. Ponadto można zgłaszać projekty finansowane z innych źródeł, ale również projekty miękkie. Ważne, żeby działania odpowiadały celom rewitalizacji społecznej, tzn. żeby wpływały na zmniejszenie zakresu ubóstwa, poprawiały warunki edukacyjne i dostęp do kultury, wpływały na poprawę warunków dla rozwoju gospodarczego, możliwości pozyskania pracy przez osoby bezrobotne itd.
W przypadku projektów infrastrukturalnych fiszkę wypełnia osoba/podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości.
   W przypadku projektów tzw. miękkich fiszkę wypełnia osoba/podmiot, jeżeli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności.

    Zgłaszane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, powinny być realizowane na obszarach, na których zidentyfikowano sytuację kryzysową oraz powinny odpowiadać na zdiagnozowane problemy.

   Wypełnione formularze mogą być wysyłane na adres mailowy fundusze@zegocina.pl wpisując w tytule "Fiszka projektowa - rewitalizacja"; drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina 316, z dopiskiem: "Fiszka projektowa - rewitalizacja" lub bezpośrednio do pokoju nr 16. w Urzędzie Gminy Żegocina do dnia 3 marca 2017 r. w godzinach pracy Urzędu.

   Złożenie fiszki projektowej nie jest jednoznaczne z wpisaniem projektu do programu rewitalizacji.

DO POBRANIA

FORMULARZ PROJEKTOWY DLA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI >>>

[wstecz]

[index]