Rewitalizacja Gminy Żegocina.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA Z DNIA 05.04.2017 ROKU

   Obwieszczenie Wójta Gminy Żegocina z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Żegocina w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

     Na podstawie art. 7 ust. 1-3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z póin. zm.), Wójt Gminy Żegocina informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Żegocina w sprawie
określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji

  Zakres konsultacji społecznych obejmuje określenie zasad dotyczących wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 12 kwietnia 2017 roku do dnia 11 maja 2017 roku, w następujących formach:
1. zbierania uwag ustnych - uwagi można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Żegocinie, Żegocina 316, 32-731 Żegocina
2. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres fundusze@zegocina.pl,
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Żegocinie, Żegocina 316, 32-731 Żegocina
c) bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy w Żegocinie, Żegocina 316, 32-731 Żegocina
3. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt. 2.c) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Rada Gminy Żegocina.
   Projekt Uchwały Rady Gminy Żegocina w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, regulaminu raz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 12 kwietnia 2017r. na stronie www.zegocina.pl (zakładka "Program Rewitalizacji Żegocina") oraz w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Żegocina w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek - piątek 7.30-15.30). Formularz konsultacyjny będzie można również pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Żegocina w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek-piątek 7.30-15.30).

Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz

[wstecz]

[index]