Rewitalizacja Gminy Żegocina.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA Z DNIA 12.04.2017 ROKU

    Obwieszczenie Wójta Gminy Żegocina w związku z Obwieszczeniem Wójta Gminy Żegocina z dnia 5 kwietnia 2017 r. sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwaty Rady Gminy Żegocina w sprawie określenia zasad wyznaczania sktadu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

   Wójt Gminy Żegocina informuje o zmianie terminu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Żegocina w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Zakres konsultacji społecznych obejmuje określenie zasad dotyczących wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w zmienionym okresie od dnia 24 kwietnia 2017 roku do dnia 23 maja 2017 roku, w następujących formach:
1. zbierania uwag ustnych - uwagi można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Żegocinie, Żegocina 316, 32-731 Żegocina
2. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres fundusze@zegocina.pl,
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Żegocinie, Żegocina 316, 32-731 Żegocina
c) bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy w Żegocinie, Żegocina 316, 32-731 Żegocina.
3. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt. 2.c) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Rada Gminy Żegocina.
Projekt Uchwały Rady Gminy Żegocina w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, regulaminu raz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 24 kwietnia 2017r. na stronie www.zegocina.pl (zakładka "Program Rewitalizacji Żegocina") oraz w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Żegocina w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek-piątek 7.30-
15.30). Formularz konsultacyjny będzie można również pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Żegocina w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek-piątek 7.30-15.30).

Obwieszczenie Wójta Gminy Żegocina w związku z Obwieszczeniem Wójta Gminy Żegocina z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016-2020 oraz Uchwały Rady Gminy Żegocina w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016-2020 oraz na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.)

   Wójt Gminy Żegocina informuje, iż w związku z Uchwalą NR XXII/158/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016-2020 zmianie ulegają terminy konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016-2020

   Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w zmienionym terminie od dnia 24 kwietnia 2017 roku do dnia 23 maja 2017 roku, na obszarze rewitalizacji (wyznaczonego Uchwałą Nr XXI/152/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 stycznia 2017r.) w formie:
1. Spotkań warsztatowych organizowanych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, na którym zostanie omówiony projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkania odbędą się dnia 17.05.2017 roku:
. dla podobszaru Rozdziele o godz. 15:00 w Zespole Szkół w Rozdzielu,
. dla podobszaru Łąkta Górna o godz. 17:00 w Remizie OSP w takcie Górnej.
2. Zbierania uwag ustnych - uwagi można składać w okresie od dnia 24 kwietnia 2017r. do 23 maja 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Żegocinie, Żegocina 316, 32-731 Żegocina
3. Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w okresie od dnia 24 kwietnia 2017r. do 23 maja 2017r.
Wypełniony formularz można dostarczyć:
. drogą elektroniczną na adres fundusze@zegocina.pl,
. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Żegocinie, Żegocina 316, 32-731
Żegocina
. bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy w Żegocinie, Żegocina 316, 32-731 Żegocina


Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z załącznikami, formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 24 kwietnia 2017r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Żegocina - www.zegocina.pl (zakładka "Program Rewitalizacji Żegocina") oraz w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Żegocina w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek-piątek 7.30-15.30). Formularz konsultacyjny będzie można również pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Żegocina w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek-piątek 7.30-15.30).

Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz

[wstecz]

[index]