Rewitalizacja Gminy Żegocina.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA Z DNIA 27.02.2017 ROKU

Obwieszczenie Wójta Gminy Żegocina z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016-2020.

    Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, z póżn. zm.)
podaje się do publicznej wiadomości informację o podjęciu przez Radę Gminy Żegocina Uchwary Nr XXII/158/2017 z dnia
24 lutego 2017 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016-2020     Gminny Program Rewitalizacji będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr XXI/152/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 stycznia 2017 roku.
   Załącznik graficzny do tej uchwały znajduje się na stronie podmiotowej gminy w zakładce PROGRAM REWITALIZACJI GMINY:
http://www.zegocina.pl/BIP/rewitalizacja/rewitalizacjazegocina.htm. Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
    Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania
dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.
    Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej gminy: www.zegocina.pl w zakładce "PROGRAM REWITALIZACJI GMINY,: http://www.zegocina.pl/BIP/rewitalizacja/rewitalizacjazegocina.htm   oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żegocinie.

[wstecz]

[index]