UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO KOLEGIUM
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE

30.XI.2007

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Zespół w Tarnowie
33-100 Tarnów, Al. Solidarności 5-9
tel. 0-14/622-47-18. fax 622-47-17

Nasz znak :
ZIV.SOI /4011/01 /07
ZIV.SOI/4015/01/07
ZIV.SOI /4016/01/07
Tarnów, dnia 30.11.2007 r.

Wójt Gminy Żegocina

   W załączeniu przesyła się uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30.11.2007 r. w sprawie zaopiniowania:
1) projektu uchwały budżetowej na 2008 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
2) możliwości sfinansowania w 2008 r. deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2008 r.
3) prawidłowości prognozy kształtowania się kwoty długu publicznego.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a.

Koordynator Zespołu RIO w Tarnowie
Jerzy Kordecki


Uchwała Nr Z.IV.S.O.1/4011/01/07 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada 2007 r.
Dotyczy: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Żegocina na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz informacji o stanie mienia komunalnego.


    Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, póz. 577 z późn. zm.) w zw. z art. 181 ust. l pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 444/27/2007 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie tymczasowego przyporządkowania jednostek samorządu terytorialnego Członkom Kolegium Izby oraz w sprawie powołania Składów Orzekających do wydawania opinii - Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach:
Przewodnicząca - Helena Róg
Członek - Jerzy Kordecki
Członek - Mirosław Legutko
po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały budżetowej Gminy Żegocina na 2008 r. wraz objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego, postanowił:
1. pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Gminy Żegocina na rok 2008,
2. pozytywnie zaopiniować informację o stanie mienia komunalnego.

UZASADNIENIE
    W dniu 13 listopada 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie wpłynął projekt uchwały budżetowej w raz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego. W dniu 16 listopada 2007 r. wpłynęła skorygowana nowa wersja sentencji uchwały budżetowej Gminy Żegocina na 2008 r. zawierająca postanowienie o utworzeniu rezerwy celowej na sfinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (§6 ust. 2).
Analiza przekazanych do Izby materiałów skłania do wyrażenia opinii, że projekt budżetu opisany w sentencji uchwały budżetowej i dołączonych do niej
załącznikach, opracowany został w sposób zgodny w zakresie obowiązującego w tym zakresie prawa. Skład Orzekający stwierdził jego zasadniczą zgodność zarówno z wymogami zawartymi w art. 184 ustawy o finansach publicznych jak i przepisami prawa materialnego, normującymi poszczególne rodzaje działalności jednostki samorządu terytorialnego.
Załączone objaśnienia do budżetu choć dość skąpe korespondują z budżetem wyrażonym w projekcie.
Jednocześnie Skład Orzekający zwraca uwagę na występujące nieprawidłowości w projekcie uchwały budżetowej:
- w załączniku Nr 1: w dziale 700 rozdziale 70005 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) zakwalifikowano do dochodów majątkowych, zamiast zgodnie z art.l65a ustawy o finansach publicznych do dochodów bieżących,
- w załączniku Nr l niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, póz. 726 z późn. zm.) w dziale 758 rozdziale 75814 nadano brzmienie § 0920 „odsetki bankowe" zamiast „pozostałe odsetki", oraz w dziale 801 rozdziale 80101 nazwę § 2440 „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych" zastosowano dla symbolu §2680.
Przedstawiona przez Wójta Gminy informacja o stanie mienia komunalnego zawiera wszystkie elementy określone w art. 180 ustawy o finansach publicznych, w tym również zmiany w stanie mienia komunalnego jak też kwoty uzyskanych dochodów z mienia komunalnego.
Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 20 powołanej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej opinii Wójtowi Gminy przysługuje możność wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Stosownie do art. 181 ust. 2 powołanej ustawy o finansach publicznych, niniejszą opinię organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu, przed uchwaleniem uchwały budżetowej.

Przewodnicząca Składu Orzekającego:
Helend Róg

UCHWAŁA Nr Z.IV.S.O.I/4015/01/07 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada 2007 r.
Dotyczy: opinii o możliwości sfinansowania w roku 2008 deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Żegocina na 2008 rok.


      Działając na podstawie art. 172 pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.) oraz art. l ust. 3, art. 13 pkt 2 i art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55 póz. 577 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 444/27/2007 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 listopada 20007 r. w sprawie tymczasowego przyporządkowania jednostek samorządu terytorialnego Członkom Kolegium Izby oraz w sprawie powołania Składów Orzekających do wydawania opinii - Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach:
Przewodnicząca - Helena Róg
Członkowie - Jerzy Kordecki
Mirosław Legutko
po zapoznaniu się z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Żegocina na 2008 r. postanawia pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Żegocina na 2008 rok.

UZASADNIENIE
     W dniu 13 listopada 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie wpłynął projekt uchwały budżetowej Gminy Żegocina na 2008 rok, a w dniu 16 listopada 2007 r. wpłynęła korekta sentencji uchwały budżetowej.
W projekcie budżetu zaplanowano dochody w kwocie 16.628.000 zł (§1 ust. l i załącznik Nr 1) oraz wydatki w wysokości 17.875.200 zł (§ l ust. 2 i załącznik Nr 2).
W projekcie budżetu Gminy Żegocina na 2008 rok wskazano, że deficyt budżetu w kwocie 1.247.200 zł (§1 ust. 3) zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganej pożyczki w kwocie 100.000 zł (§1 ust. 3 pkt a),
b) zaciąganych kredytów w kwocie 1.147.200 zł ( §1 ust. 3 pkt b).
Wskazane źródła sfinansowania deficytu w projekcie budżetu są zgodne z art. 168 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
Z tych powodów postanowiono orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, niniejszą opinię należy opublikować w terminie miesiąca od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej do regionalnej izby obrachunkowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 11, póz. 1198 z późn. zm.).
2. Stosownie do postanowień art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych - od niniejszej opinii Wójtowi Gminy Żegocina przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Helend Róg

Nr. Z.IV.S.O.I/4016/01/07 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada 2007 r.
dotyczy: zaopiniowania prawidłowości prognozy kształtowania się kwoty długu Gminy Żegocina.


     Działając na podstawie art. 172 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.) oraz art. l ust. 3, art. 13pkt 2 i art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, póz. 577 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 444/27/2007 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie tymczasowego przyporządkowania jednostek samorządu terytorialnego członkom Kolegium Izby oraz w sprawie powołania Składów Orzekających do wydawania opinii -Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach:
Przewodnicząca - Helena Róg
Członkowie - Jerzy Kordecki
Mirosław Legutko
po zapoznaniu się z projektem uchwały budżetowej Gminy Żegocina na rok 2008 oraz prognozą kwoty długu w latach 2007 - 2012 postanawia pozytywnie zaopiniować prawidłowość prognozy kwoty długu publicznego Gminy Żegocina.
UZASADNIENIE
W dniu 13 listopada 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie wpłynął projekt uchwały budżetowej Gminy Żegocina na 2008 r. Do projektu uchwały dołączono prognozę kwoty długu Gminy Żegocina w latach 2007-2012 (załącznik Nr 12) o jakiej mowa w art. 180 powołanej ustawy o finansach publicznych.
Przedstawiona prognoza nie budzi zastrzeżeń merytorycznych i formalnych.

Skład Orzekający mając na względzie, iż planowane aktualnie zadłużenie Gminy Żegocina nie przekroczy ustawowo dopuszczalnych wskaźników zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego - postanowił jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, niniejszą opinię należy opublikować w terminie miesiąca od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej do regionalnej izby obrachunkowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, póz. 1198, z późn. zm.),
2. Stosownie do przepisu art. 181 ust. 2 powołanej ustawy o finansach publicznych, opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Wójt Gminy Żegocina jest obowiązany przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego przed uchwaleniem budżetu,
3. Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych - od niniejszej opinii Wójtowi Gminy Żegocina przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
Przewodniczącą Składu Orzekającego:
Helena Róg

   

wstecz