STATUT GMINY ŻEGOCINA

      Uchwała Nr III/16/2002 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żegocina. (Kraków, dnia 12 kwietnia 2003 r.)

    Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy w Żegocinie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala Statut Gminy Żegocina w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr X/70/96 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 19 lutego 1996r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żegocina (Dz. Urz. Woj. Tarnowskiego Nr 13 poz. 88, zm. z 1997 r. Nr 6 poz. 44; z 1998 r. Nr 8 poz. 102 i Nr 25 poz. 338; Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 1999 r. Nr 61 poz. 1301 i z 2001 r. Nr 22 poz. 262, Nr 62 poz. 976 i Nr 194 poz. 3374).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Załącznik:

STATUT GMINY ŻEGOCINA

Rozdział I
1. Postanowienia ogólne
§ 1. Gmina Żegocina zwana dalej Gminą jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy.
§ 2. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 38 km2. Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.
§ 3. Siedzibą organów Gminy jest Żegocina.
§ 4. 1. Herbem Gminy jest "Topór" biały na czerwonym polu, w tle złoty, srebrnym lub białym, ostrzem w lewo obróconym, na hełmie taki sam topór ostrzem umieszczony w koronie. Wizerunek herbu przedstawia załącznik nr 2 do Statutu.
2. Sztandar Gminy ma kształt prostokąta i posiada znamiona: Godło Państwa Polskiego na tle czerwonym, a na rewersie na tle niebieskim z prawej strony Herb Gminy z labrami zaś z lewej strony wizerunek Matki Boskiej Żegocińskiej. W lewym górnym rogu nad Herbem znajduje się napis "Gmina Żegocina", a w prawym dolnym rogu pod Herbem napis "1293 - 1998". Wzór sztandaru stanowi załącznik nr 3 do Statutu.
3. Flaga Gminy ma kształt prostokąta składającego się z trzech poziomych, równoległych pasów, w kolorach poczynając od góry: niebieski, żółty, czerwony. Wzór flagi stanowią załącznik Nr 4 do statutu.
§ 5. 1. Gmina posiada osobowość prawną.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawą na rzecz innych podmiotów Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
3. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.
2. Zakres działania i zadania Gminy
§ 6. Celem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty
§ 7. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
§ 8. 1. Do zadań własnych Gminy należą w szczególności sprawy:
    1)    ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
    2)    gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
    3)    wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
    4)    lokalnego transportu zbiorowego,
    5)    ochrony zdrowia,
    6)    pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
    7)    gminnego budownictwa mieszkaniowego,
    8)    edukacji publicznej,
    9)    kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
    10)    kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
    11)    targowisk i hal targowych,
    12)    zieleni gminnej i zadrzewień,
    13)    cmentarzy gminnych,
    14)    porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
    15)    utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
    16)    polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
    17)    wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
    18)    promocji Gminy,
    19)    współpracy z organizacjami pozarządowymi,
    20)    współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2. Ponadto Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw oraz porozumień z organami tej administracji, a także nałożone przez ustawę zadania z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
3. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 2 i 3.
§ 9. 1. W celu wykonania zadań własnych Gmina może tworzyć wyspecjalizowane jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami w tym z organizacjami pozarządowymi.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy zawiera załącznik Nr 5 do Statutu.
3. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
§ 10. 1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Gmina może tworzyć lub przystępować do związków międzygminnych.
3. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów Gmina może tworzyć stowarzyszenia w tym również z powiatami i województwami.

Rozdział II
1. Władze Gminy
§ 11. 1. W referendum lokalnym, mieszkańcy Gminy wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej wspólnoty samorządowej, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów Gminy lub w sprawie odwołania organów Gminy.
2. Przedmiotem referendum gminnego może być również samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów Gminy.
3. Referendum jest ważne jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.
§ 12. 1. Gmina działa przez swoje organy.
2. Organami Gminy są Rada Gminy i Wójt
§ 13. 1. Rada Gminy zwana dalej Radą jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy z zastrzeżeniem § 11.
2. Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
§ 14. 1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenie jawności może wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Gminy i organów Rady.
3. Każdy mieszkaniec Gminy ma prawo wglądu, sporządzania notatek i odpisów z protokołów sesji Rady Gminy i posiedzeń komisji Rady.
4. Protokoły z sesji Rady Gminy z posiedzeń komisji Rady oraz uchwały Rady i zarządzenia Wójta udostępnia się mieszkańcom w biurze Rady Gminy. Uchwały Rady Gminy podawane są również do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
5. Za udostępnianie dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy odpowiadają odpowiednio Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy.
2. Organizacja i tryb pracy Rady Gminy
§ 15. 1. Rada składa się z 15 radnych, wybranych przez mieszkańców. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
2. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
3. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania Przewodniczącego wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący, a w przypadku niewyznaczenia Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
4. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 2.
§ 16. 1. Do włączonej właściwości Rady należy:
    1)    uchwalenie Statutu Gminy,
    2)    ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
    3)    powoływanie i odwoływanie skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu- na wniosek wójta,
    4)    uchwalenie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonywania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielania lub nie udzielania absolutorium z tego tytułu,
    5)    uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
    6)    uchwalenie programów gospodarczych,
    7)    uchwalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
    8)    podejmowanie uchwał w sprawach podatków i odpłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
    9)    podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a)    zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, o ile Ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady Gminy,
b)    emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
c)    zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d)    ustalania maksymalnych wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta w roku budżetowym,
e)    zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustaloną corocznie przez Radę Gminy,
f)    tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz do rozwiązywania i występowania z nich,
g)    określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,
h)    tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
i)    ustalenia maksymalnych wysokości pożyczek i poręczeń udzielonych przez Wójta w roku budżetowym
    10)    określenie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
    11)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu właściwości powiatu lub województwa na podstawie porozumienia,
    12)    podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
    13)    podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wnoszenia pomników,
    14)    nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
    15)    podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
    16)    podejmowanie uchwał w sprawie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
§ 17. 1. Na wniosek zainteresowanych środowisk Rada Gminy może wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy mającej charakter konsultacyjny.
2. Rada Gminy powołując Młodzieżową Radę Gminy, nadaje jej statut określający tryb wyborów jej członków i zasady działania.
§ 18. 1. Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
3. Organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin stanowiący załącznik Nr 6 do Statutu.
§ 19. 1. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
2. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
3. Sesja może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.
4. Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, Przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
5. O sesji Rady należy zawiadomić pisemnie radnych, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia, wskazując miejsce, dzień, godzinę posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
6. Zawiadomienie o sesji powinno być również podane do wiadomości publicznej.
7. W przypadku gdy sesja składa się z kilku posiedzeń terminy dalszych posiedzeń ustala Przewodniczący (Wiceprzewodniczący) Rady i zawiadamia ustanie radnych.
8. Na wniosek Wójta, Przewodniczący Rady Gminy jest zobowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady Gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady Gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.
§ 20. Sesję otwiera Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący i po stwierdzeniu quorum przedkłada Radzie do uchwalenia projekt porządku obrad.
§ 21. 1. Posiedzenie rady jest jawne.
2. W lokalu należy zapewnić miejsca dla radnych, a także osobne "miejsca dla publiczności".
§ 22. 1. W głosowaniu biorą udział jedynie radni.
2. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, przez podniesienie ręki, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
3. W przypadkach określonych w ustawie, Rada zobowiązana jest podejmować uchwały w głosowaniu tajnym kwalifikowaną większością głosów.
4. Rada może również w innych sprawach postanawiać o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad bezzwłocznie, a głosowania tajnego przewodniczący komisji skrutacyjnej po obliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu komisji.
§ 23. 1. Na początku posiedzenia sesji Rada uchwala porządek obrad
2. W przypadku obrad każdej zwyczajnej sesji powinno znajdować się sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
3. Sprawozdanie składa Wójt.
§ 24. 1. Porządek dzienny powinien zawierać punkt "zapytania i wolne wnioski".
2. Każdy radny w tym punkcie porządku dziennego ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady. Odpowiedzi udziela Przewodniczący Rady, Przewodniczący poszczególnych komisji, Wójt albo wyznaczony pracownik.
3. W przypadku niemożności udzielania natychmiastowej odpowiedzi wyjaśnienie powinno być udzielane pisemnie w terminie dwutygodniowym.
§ 25. 1. W obradach Rady uczestniczą Sekretarz i Skarbnik Gminy oraz pracownicy wyznaczeni przez Wójta do referowania spraw i udzielania wyjaśnień.
§ 26. 1. Z każdej sesji Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:
    1)    numer, datę i miejsce obrad oraz numer uchwał,
    2)    stwierdzenie prawomocności obrad sesji,
    3)    nazwiska nieobecnych radnych oraz nazwiska osób delegowanych na posiedzenie z urzędu,
    4)    zatwierdzony porządek obrad,
    5)    przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
    6)    czas trwania posiedzenia,
    7)    podpis Przewodniczącego i protokolanta.
2. Protokół numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi.
3. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem kadencji.
§ 27. 1. Protokoły obrad przechowuje się w biurze Rady Gminy.
2. Każdy mieszkaniec Gminy ma prawo wglądu do protokołu, robienia notatek i odpisów.
3. Wszystkie podjęte na sesji uchwały Wójt zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do 7-miu dni przekazać Wojewodzie, a uchwałę budżetową i uchwałę w sprawie absolutorium także Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 28. 1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada powołuje stałe lub doraźne Komisje w tym obligatoryjnie Komisję Rewizyjną.
2. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Gminy w Żegocinie stanowiący załącznik Nr 7 do Statutu.
§ 29. Do zadań Komisji stałych należy:
    1)    kontrola Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie spraw, dla których komisja została powołana,
    2)    opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji,
    3)    wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady,
    4)    kontrola wykonywania uchwał Rady,
    5)    przyjmowanie i rozpatrywanie problemów zgłaszanych przez mieszkańców.
§ 30. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Gminy na wniosek Komisji, natomiast zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera Komisja w miarę potrzeb spośród swego grona.
§ 31. Przedmiot działania oraz skład osobowy Komisji niestałych (doraźnych) określa Rada w uchwale o ich powołaniu.
§ 32. 1. Komisje podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności.
2. Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swych członków badających na miejscu poszczególne sprawy.
§ 33. 1. Posiedzenie Komisji zwołuje i ustala porządek dzienny Przewodniczący Komisji lub jego zastępca. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
3. Organizację oraz tryb pracy Komisji stałych określa Regulamin załącznik Nr 8 do Statutu.
§ 34. 1. Rada powołała następujące Komisje stałe:
    1)    Rewizyjną,
    2)    Kultury, Oświaty Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej,
    3)    Budżetowo-Rolna i Rozwoju Wsi.
2. Obsługę kancelaryjno - techniczną Rady pełni samodzielne stanowisko Inspektor Biura Rady Gminy i Wójta podporządkowane merytorycznie Przewodniczącemu Rady, wchodzące w skład Urzędu Gminy.
3. Organy wykonawcze
§ 35. 1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.
§ 36. 1. Uchwała Rady Gminy w sprawie nieudzielania absolutorium Wójtowi jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta .
2. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
§ 37. 1. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa i Statutem Gminy.
2. Do zadań Wójta należy w szczególności:
    1)    przygotowywanie projektów uchwał Rady,
    2)    określanie sposobu wykonania uchwał,
    3)    gospodarowanie mieniem komunalnym,
    4)    wykonywanie budżetu,
    5)    zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
    6)    wykonywanie zadań zleconych i przyjętych z administracji rządowej,
    7)    przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady,
    8)    przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy,
    9)    wydawanie zarządzeń porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki. Zarządzanie takie wymaga zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.
3. W realizacji zadań własnych Wójt podlega wyłącznie Radzie, której składa sprawozdanie z realizacji działalności finansowej Gminy.
§ 38. 1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Wójta należy w szczególności:
    1)    przygotowanie materiałów na sesje,
    2)    przygotowanie sprawozdań z działalności,
    3)    wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
    4)    wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
    5)    przedkładanie Wojewodzie Małopolskiemu uchwał rady Gminy w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia, aktów ustanawiających przepisy porządkowe w ciągu 2-ch dni od ich ustanowienia a uchwał budżetowych, uchwał w sprawie absolutorium oraz innych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta objętych zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej także RIO w Krakowie w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
§ 39. 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Wójta Gminy w drodze Zarządzenia.
3. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
4. Wójt może powierzyć prowadzenie spraw Gminy Sekretarzowi Gminy.
5. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Uprawnienia Wójta jako zwierzchnika służbowego pracowników samorządowych określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

Rozdział III
Pracownicy samorządowi
§ 40.  1. Pracownicy Urzędu Gminy Żegocina są zatrudnieni w ramach stosunku pracy na podstawie:
    1)    wyboru - Wójt
    2)    powołania - Skarbnik Gminy (Główny księgowy budżetu)
    3)    umowy o pracę - Sekretarz Gminy i pozostali pracownicy
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy a pozostałe czynności Sekretarz Gminy - z tym, że wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy w drodze uchwały.
§ 41.  1. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych z wyłączeniem służby przygotowawczej - pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym składa w obecności Wójta Gminy lub Sekretarza ślubowanie o następującej treści: " Ślubuję uroczyście że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania"
2. Do treści ślubowania mogą być dołączone słowa " Tak mi dopomóż Bóg". Złożenie ślubowania pracownik potwierdza podpisem.
§ 42. Sekretarz Gminy:
    1)    zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę zgodnie ze wskazówkami i poleceniami Wójta,
    2)    prowadzi sprawy Gminy powierzone mu przez Wójta,
    3)    zastępuje Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Urzędu.
§ 43. Skarbnik Gminy zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Gminy poprzez:
    1)    koordynację działań w zakresie opracowywania budżetu i jego wykonania,
    2)    nadzór nad prawidłową realizacją wydatków w formie kontrasygnaty,
    3)    kontrolę legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
    4)    opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Gminy i zarząd mieniem
§ 44. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz gminnych osób prawnych.
§ 45. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązanie Gminy.
§ 46. 1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, zwanego dalej budżetem.
2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
3. Budżet jest uchwalany przez Radę Gminy do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
§ 47. 1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalania projektu budżetu Gminy, należy do kompetencji Wójta Gminy.
2. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, Wójt przedkłada Radzie Gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
3. Wójt w sposób miejscowo przyjęty informuje także mieszkańców Gminy o założeniach projektów budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
§ 48. 1. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada Gminy.
2. Do czasu uchwalania budżetu przez Radę Gminy, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawę gospodarki budżetowej stanowi projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy.
§ 49. W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu podwyższają planowane dochody.
§ 50. 1. Uchwały i zarządzenia organów Gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1. zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
§ 51. Dyspozycja środkami pieniężnymi Gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.
§ 52. 1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
2. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
3. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt.
§ 53. 1. Dochodami Gminy są:
    1)    podatki, opłaty i inne wpływy określone w ustawach jako dochody Gminy,
    2)    dochody z majątku Gminy,
    3)    subwencja ogólna z budżetu państwa.
2. Dochodami Gminy mogą być:
    1)    dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
    2)    wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
    3)    spadki, zapisy i darowizny,
    4)    inne dochody.
§ 54. 1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt Gminy Jerzy Błoniarz.
2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do ich skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy (Głównego Księgowego Budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Skarbnik Gminy, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie Wójta, powiadamiając o tym Radę Gminy oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta. Czynności przekraczające zakres pełnomocnictwa wymagają zgody Wójta.
§ 55. 1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa, tworzone przez Radę w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
2. Granice sołectw nanosi się na mapę stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.
3. Sołectwa określone są w załączniku Nr 9 do Statutu.
§ 56. Szczegółową organizację i zakres działania sołectw określają Statuty poszczególnych sołectw uchwalone przez Radę odrębną uchwałą.
§ 57. 1. Uchwały Rady w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectw podejmowane są po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zainteresowanych sołectw którzy wyrażają swoją opinię w drodze uchwał zebrań wiejskich zwoływanych w trybie określonym w Statucie sołectwa.
2. Jeżeli inicjatywa w sprawach określonych w ust. 1 wychodzi od sołectwa, również wymagana jest uchwała zebrania wiejskiego określająca zakres proponowanych zmian.
3. Uchwały zebrania wiejskiego w sprawach określonych w ust. 1 i 2 nie mają dla Rady charakteru wiążącego.
4. Ponadto konsultację przeprowadza się poprzez umożliwienie mieszkańcom projektowanych sołectw wglądu do projektu uchwały w sprawach określonych w ust. 1, który podlega wyłożeniu na okres 14 dni w siedzibie urzędu, o czym powiadamia się w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 58. Sołectwa nie posiadają własnych budżetów i nie prowadzą samodzielnej gospodarki; ich ustrój, zakres działania, sposób korzystania z mienia gminnego określają odrębne statuty uchwalone przez Radę Gminy.
§ 59. 1. Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady, bez prawa udziału w głosowaniu.
2. Sołtys może:
    1)    brać udział w sesjach Rady, zgłaszając swoje uwagi, wnioski i zapytania,
    2)    występować do komisji Rady o podjęcie określonej inicjatywy uchwałodawczej,
    3)    brać udział w dyskusjach na Sesji Rady i posiedzeniach komisji.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 60. W sprawach nieuregulowanych w statucie maja zastosowanie przepisy:
    1)    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
    2)    ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21 poz. 124 z późn. zm.),
    3)    ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.),
    4)    ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy Gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34 poz. 198 z późn. zm.),
    5)    ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.),
    6)    ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2002 (Dz. U. Nr 150 poz. 983 z późn. zm.),
    7)    inne przepisy w zakresie dotyczącym gmin oraz ich jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
§ 61. Rada czuwa nad prawidłowym stosowaniem niniejszego statutu i rozstrzyga problemy związane z interpretacją jego postanowień w formie uchwały podjętej do protokołu sesji.
§ 62. Statut niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 - MAPA (grafikę pominięto)
ZAŁĄCZNIK Nr 2 - HERB GMINY ŻEGOCINA (grafikę pominięto)
ZAŁĄCZNIK Nr 3 - SZTANDAR GMINY ŻEGOCINA (grafikę pominięto)
ZAŁĄCZNIK Nr 4 - FLAGA GMINY ŻEGOCINA (grafikę pominięto)
ZAŁĄCZNIK Nr 5 - WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY W TYM PRAWNIE WYODRĘBNIONYCH:
    1.    Przedszkole Publiczne w Żegocinie
    2.    Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej
    3.    Zespół Szkół w Rozdzielu, w skład którego wchodzą:
           1)    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Rozdzielu
           2)    Publiczne Gimnazjum w Rozdzielu
    4.    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św.Mikołaja w Bytomsku
    5.    Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, w skład którego wchodzą:
           1)    Publiczna Szkoła Podstawowa w Łąkcie Górnej
           2)    Publiczne Gimnazjum w Łąkcie Górnej
    6.    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Żegocinie
    7.    Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie, w skład którego wchodzą:
          1)    Publiczne Gimnazjum w Żegocinie
          2)    Liceum Ogólnokształcące w Żegocinie
          3)    Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żegocinie
          4)    Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żegocinie
    8.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie
    9.    Gminna Biblioteka Publiczna w Żegocinie
    10.    Zakład Gospodarki Komunalnej w Żegocinie
    11.    Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie
    12.    Gminy Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie
    13.    Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie
ZAŁĄCZNIK Nr 6 - REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

ZADANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMISJI REWIZYJNEJ 
§ 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do wykonania zadań związanych z realizacją funkcji kontrolnej Rady Gminy w zakresie wynikającym z:
    1)    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
    2)    ustaw szczególnych,
    3)    Statutu Gminy,
    4)    innych uchwał Rady Gminy.
§ 2. Komisja Rewizyjna w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 1 w szczególności:
    1)    kontroluje działalność Wójta Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy,
    2)    gromadzi, analizuje i opracowuje dla potrzeb oceny Rady Gminy:
a)    sprawozdania Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy,
b)    wyniki kontroli wewnętrznej Wójta Gminy i podporządkowanych mu jednostek,
    3)    może występować do Rady Gminy o zainicjowanie kontroli zewnętrznej lub wewnętrznej Wójta Gminy i jednostek podporządkowanych Wójtowi,
    4)    współpracuje z właściwymi komisjami Rady Gminy w rozpatrywaniu i załatwianiu wniosków, a także przygotowania projektów stanowisk Rady w sprawach skarg i wniosków,
    5)    opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy po uprzednim przedstawieniu Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium,
    6)    przygotowuje coroczne oceny pracy Wójta Gminy oraz komórek organizacyjnych.
TRYB STOSOWANIA KONTROLI PRZEZ KOMISJĘ 
§ 3. Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów Gminy uwzględniając kryteria legalności (zgodnie z przepisami prawa) celowości, gospodarności, rzetelności, sprawności organizacyjnej, a ponadto w zakresie:
    1)    wykonywania przez Wójta Gminy uchwał Rady Gminy w sprawie skarg, składanych na Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do Rady Gminy,
    2)    rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez Wójta,
    3)    realizacja interpelacji i wniosków radnych.
§ 4. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę na podstawie rocznego planu kontroli a ponadto:
    1)    na zlecenie Rady Gminy,
    2)    na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy,
    3)    na uzgodniony z Przewodniczącym Rady Gminy wniosek radnego,
    4)    z urzędu poza planem kontroli, po zawiadomieniu i za zgodą Przewodniczącego Rady Gminy.
2. Komisja Rewizyjna uchwala plan kontroli obejmujący w szczególności przedmiot i zakres oraz termin kontroli i skład zespołu kontrolującego.
3. Roczny plan kontroli (ust. 1) przekazuje się Przewodniczącemu Rady Gminy a później przedkładany jest Radzie Gminy. Przewodniczący Rady Gminy wystawia imienne upoważnienie dla osób wchodzących w skład zespołu kontrolującego. W razie odmowy zaakceptowanie składu zespołu kontrolującego przez Przewodniczącego Rady Gminy sprawę rozstrzyga Rada Gminy na najbliższej sesji na wniosek Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 5. 1. Zespół kontrolujący składa się z członków Komisji Rewizyjnej.
2. Poza członkami Komisji Rewizyjnej do składu zespołu kontrolującego mogą być powołani przez Komisję Rewizyjną przedstawiciele Komisji Rady właściwych ze względu na przedmiot kontroli, przy czym jeżeli kontrola przeprowadzana jest na wniosek Przewodniczącego Komisji, komisja ta jest uprawniona do delegowania swojego przedstawiciela do zespołu kontrolującego.
3. Przewodniczącym Zespołu kontrolującego jest radny - członek Komisji Rewizyjnej.
4. Przed przystąpieniem do czynności kontrolujący obowiązani są okazać bez wezwania kierownikowi tej jednostki upoważnienie, o którym mowa § 4 ust. 3.
5. Zespół kontrolujący powinien przeprowadzić kontrolę zgodnie z planem kontroli z obowiązującym prawem, zwłaszcza w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej a także w sposób nie utrudniający zwykłego funkcjonowania jednostki kontrolowanej.
6. Zespół kontrolujący ma prawo:
    1)    wstępu do odpowiednich pomieszczeń jednostki kontrolowanej,
    2)    wglądu we właściwe dokumenty,
    3)    wezwania do złożenia wyjaśnień pracowników jednostki kontrolowanej składa w formie pisemnej.
    4)    sporządzania dla członków zespołu kontrolującego odpisów i kopii dokumentów jednostki kontrolowanej.
§ 7. Zadaniem komisji jest:
    1)    rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
    2)    ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
    3)    wskazanie dobrej i sumiennej pracy.
§ 8. Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do:
    1)    zapewnienia zespołowi kontrolującemu właściwych warunków lokalowych i technicznych, w tym możliwości sporządzenia kopii dokumentów na sprzęcie znajdującym się w jednostce kontrolowanej,
    2)    pisemnego uzasadnienia odmowy udostępnienia zespołowi kontrolującemu dokumentów objętych tajemnicą państwową.
§ 9. 1. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół pokontrolny zawierający:
    1)    oznaczenie zespołu z określeniem jego składu,
    2)    wskazanie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli,
    3)    opis stanu technicznego stwierdzonego przez zespół,
    4)    wykaz nieprawidłowości ustalony przez zespół z podaniem dowodów, na podstawie których ustalone te nieprawidłowości a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników jednostki kontrolowanej, oględzin i opinii ekspertów powołanych przez zespół,
    5)    wnioski pokontrolne,
    6)    podpisy członków zespołu,
    7)    adnotację o zapoznaniu z protokołem kierownika jednostki kontrolowanej, zaopatrzoną podpisem tego kierownika.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłoszenia do protokołu uwag, co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli.
3. Oryginał protokołu przechowywany jest w aktach Komisji Rewizyjnej, natomiast odpisy uwierzytelnione przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Zespołu kontrolującego przekazane są:
    1)    Przewodniczącemu Rady Gminy,
    2)    Wójtowi Gminy,
    3)    kierownikowi jednostki kontrolowanej.
§ 10. Komisja Rewizyjna najpóźniej na drugim posiedzeniu po przeprowadzeniu kontroli, zapoznaje się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zespołu kontrolującego z przeprowadzonej kontroli i może podjąć uchwałę w sprawach:
    1)    zasygnalizowania Wójtowi Gminy oraz Komisjom Rady Gminy problemów i zjawisk zaobserwowanych w czasie przeprowadzonej kontroli, co do funkcjonowania Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
    2)    wystąpienie do Wójta Gminy o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika samorządowego.
§ 11. Komisja kieruje do jednostek kontrolowanych oraz Wójta Gminy wystąpienia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski w sprawie usunięcia nieprawidłowości i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości.
§ 12. Kierownicy jednostek do których wystąpienie zostało skierowane są obowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić Komisję o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków i zaleceń.
§ 13. W razie gdy na dowolnym etapie procedury kontrolnej zaistnieje pośród członków zespołu kontrolującego albo Komisji Rewizyjnej podejrzenie o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w jednostce kontrolowanej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej niezwłocznie powiadamia o tym Wójta oraz Przewodniczącego Rady, którzy po zebraniu dowodów przez zespół kontrolny lub Komisję Rewizyjną - przedstawią sprawę na najbliższej sesji Rady Gminy, celem rozstrzygnięcia o przekazaniu tej sprawy właściwym organom.
§ 14. Rada Gminy zatwierdza uchwalony projekt rocznego planu kontroli uwzględniający terminy poszczególnych kontroli.
OCENA PRACY WÓJTA PRZED UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM 
§ 15. Na ocenę pracy Wójta, poza wynikami kontroli wykonania uchwał Rady Gminy, budżetu Gminy składa się ocena działalności:
    1)    Urzędu Gminy,
    2)    innych gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 16. Ocena pracy Wójta dokonywana jest na podstawie:
    1)    przedkładanych Radzie Gminy:
a)    sprawozdań Wójta z wykonania zadań własnych Gminy w zakresie wynikających z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam. gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w tym z wykonania uchwał Rady oraz zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych i realizowanych przez Gminę w drodze porozumienia.
b)    sprawozdań Wójta z oceny pracy kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
    2)    opinii o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b,
    3)    sprawozdań Komisji Rady Gminy z oceny wykonywania przez Wójta zaleceń Rady, jej organów w sprawach wynikających ze skarg i wniosków obywateli oraz organizacji społecznych,
    4)    sprawozdań Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji przez Wójta interpelacji i wniosków radnych,
    5)    wyników kontroli wewnętrznej jednostek wskazanych w § 15,
    6)    wyników kontroli zewnętrznej Wójta Gminy.
§ 17. Opisowe oceny pracy Wójta oraz poszczególnych podległych mu jednostek organizacyjnych przygotowuje Komisja Rewizyjna.
ORGANIZACJA PRACY KOMISJI 
§ 18. 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
2. Rada Gminy wybiera Komisję Rewizyjną oraz Przewodniczącego Komisji wskazanego przez Komisję.
§ 19. 1. Komisja Rewizyjna poza rocznym planem kontroli działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Radę Gminy planu pracy obejmującego 1 rok.
2. Komisja Rewizyjna raz w roku, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Rady Gminy, składa Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w tym realizacji planu kontroli.
§ 20. Komisja Rewizyjna podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu.
§ 21. 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenie zwołuje jej Przewodniczący z urzędu lub na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy oraz co najmniej połowy składu komisji.
3. Zwołanie posiedzenia komisji powinno być połączone z podaniem przedmiotu posiedzenia. W przypadku zwołania posiedzenia na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy, przedmiot posiedzenia określa wnioskodawca.
4. Jeżeli porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej przewiduje rozpatrzenie spraw związanych bezpośrednio z zakresem przedmiotowym działania innej komisji Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia o posiedzeniu właściwego Przewodniczącego Komisji.
§ 22. 1. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej bez prawa głosu stanowiącego mogą brać udział:
    1)    Przewodniczący Rady Gminy i jego zastępcy,
    2)    Radny, przedstawiciel Komisji Rady o którym mowa w § 21 ust. 4,
    3)    inni radni,
    4)    osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. W uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna może podjąć uchwałę o obowiązku zachowania tajemnicy części posiedzenia i o wyłączeniu z udziału tej części osób zaproszonych.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane. Protokół podpisuje cała komisja.

ZAŁĄCZNIK Nr 7 - REGULAMIN RADY GMINY ŻEGOCINA

1. POSTANOWIENIE OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa organizację i tryb działania Rady Gminy w Żegocinie, a w szczególności porządek obradowania i podejmowania uchwał, zgodnie z zasadami ustalonymi w Statucie Gminy Żegocina zwanej dalej Gminą.
§ 2. Rada jako organ uchwałodawczy i kontrolny Gminy realizuje swoje funkcje określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), ustawach szczególnych i Statucie Gminy działając na sesjach, za pośrednictwem przewodniczącego i wiceprzewodniczących, komisji stałych i doraźnych, radnych.
§ 3. W realizacji zadań własnych Gminy, organy Rady podlegają Radzie składając jej sprawozdanie ze swej działalności.
II. SESJE RADY
§ 4. Sesje są plenarnymi obradami Rady zwoływanymi w celu rozstrzygnięcia w drodze uchwał spraw należących do właściwości Gminy nie zastrzeżonych ustawami do głosowania powszechnego mieszkańców i do właściwości innych organów.
§ 5. Sesje Rady mogą być odbywane jako zwyczajne, nadzwyczajne i uroczyste oraz składać się z jednego lub kilku posiedzeń.
§ 6. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane nie rzadziej niż raz na kwartał. Zwyczajna jest także sesja nie przewidziana w planie, jeśli zostaje zwołana przez Przewodniczącego w normalnym trybie przygotowania i powiadomienia radnych.
§ 7. Nadzwyczajną jest sesja zwołana na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku dla rozstrzygnięcia pilnych spraw Gminy.
§ 8. Sesje uroczyste zwołuje Przewodniczący Rady, który określa ich przebieg.
§ 9. O odbyciu sesji w formie jednego lub kilku posiedzeń decyduje Przewodniczący Rady w toku przygotowania Sesji albo w czasie obrad. W szczególności decyzja o przerwaniu obrad i wyznaczeniu następnego posiedzenia zostanie podjęta w razie wystąpienia braku qworum oraz gdy przebieg obrad wskazuje na niemożliwość zrealizowania na jednym posiedzeniu całego zatwierdzonego porządku. Wnioski w tym zakresie mogą przedstawić: Wiceprzewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji, Wójt.
§ 10. Rada może uchwalić ramowy program działania na okres kadencji, określając w nim główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Gminy.
§ 11. 1. Na ostatniej sesji w roku Rada może uchwalić plan pracy na rok następny obejmujący zakładaną liczbę sesji i ich główne tematy oraz związane z tym zasadnicze zadania Komisji. Ramowy program działania i roczny plan pracy Rada może zmienić i uzupełnić w każdym czasie.
§ 12. 1. Sesję organizuje i zwołuje Przewodniczący Rady ustalając projekt porządku, miejsce, dzień i godzinę otwarcia obrad.
2. O sesjach powiadamia się radnych przed wyznaczonym terminem wysyłając zawiadomienie najpóźniej na trzy dni przed sesją. Zawiadomienia zawierają podstawowe dane organizacyjne (miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia obrad) projekt porządku obrad sesji oraz projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.
3. Przewodniczący Rady Gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadomienia, na takich samych zasadach jak radnych sołtysów o sesji Rady Gminy.
4. Materiały na sesję w temacie:
    1)    uchwalaniu budżetu Gminy oraz przyjmowaniu sprawozdań z działalności finansowej Gminy i udzielaniu absolutorium Wójtowi z tego tytułu,
    2)    uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
    3)    uchwalaniu programów gospodarczych, podejmowaniu uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
    4)    podejmowaniu uchwał w sprawach współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydzieleniu na ten cel odpowiedniego majątku wysyła się najpóźniej na 7 dni przed sesją.
5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2 i 4 Rada może podjąć uchwałę o przesunięciu sesji, wyznaczając nowy termin jej odbycia. Radnych obecnych uznaje się za powiadomionych.
6. Szczegółową listę zaproszonych na sesję gości ustala każdorazowo Przewodniczący Rady.
§ 13. 1. Sesje Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczący podaje do wiadomości publicznej w drodze specjalnych ogłoszeń (obwieszczeń).
2. Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady na sesji w tym zwłaszcza dotyczące miejsca w którym toczą się obrady, a także porządku po jej zakończeniu zapewnia Wójt Gminy.
§ 14. 1. Obrady na sesjach są jawne, co oznacza, iż podczas obrad na sali może być obecna publiczność, zajmująca specjalne w tym celu wyodrębnione "miejsce dla publiczności".
2. Jawność sesji jest wyłączona jeżeli przedmiotem obrad są sprawy stanowiące z mocy przepisów szczególnych tajemnicę państwową lub służbową.
3. Rada może na wniosek Przewodniczącego Rady lub co najmniej 1/4 radnych obecnych na sesji postanowić, iż ze względu na ważny interes społeczny sesja lub obrady nad poszczególnymi punktami porządku dziennego odbędą się przy drzwiach zamkniętych tj. bez udziału publiczności.
§ 15. Rada może obradować na zwołanej sesji i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy jej ustawowego składu.
§ 16. Sesję otwiera i prowadzi obrady Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności bądź niemożliwości przewodniczenia na sesji prowadzi Wiceprzewodniczący Rady.
§ 17. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły " ... otwieram sesję Rady Gminy w Żegocinie".
2. Na początku sesji Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności radnych, stwierdza qworum, a w razie jego braku wyznacza nowy termin sesji i zamyka obrady, polecając jednocześnie odnotowanie w protokole przyczynę, dla której sesja się nie odbyła.
§ 18. Po stwierdzeniu, iż Rada może prawomocnie obradować Przewodniczący przedstawia Radzie do uchwalenia projekt porządku obrad oraz przyjmuje wnioski w tej sprawie i wnioski o charakterze formalnym. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
§ 19. 1. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy radny oraz Wójt Gminy.
2. W zależności od rozstrzygnięcia wniosku o charakterze formalnym Rada rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 1 i uchwala porządek obrad.
§ 20. 1. Na początku obrad każdej sesji przewiduje się zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. Prawo do zgłaszania interpelacji lub wniosków przysługuje radnym oraz sołtysom wsi a inne osoby mogą występować z interpelacjami i wnioskami jedynie za pośrednictwem radnych.
2. Radni składają interpelacje i wnioski we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Rady.
3. Zgłoszony wniosek powinien zawierać projekt rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem wniosku, jego uzasadnienie i wskazanie adresata. Przewodniczący Rady bezzwłocznie przekazuje interpelacje i wnioski Wójtowi Gminy.
4. Na sesji Wójt Gminy udziela odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone podczas obrad tej sesji. Na sesji Wójt informuje także krótko o sposobie załatwiania interpelacji i wniosków otrzymanych przez niego w okresie międzysesyjnym.
5. W razie uznania otrzymanej odpowiedzi za niewystarczającą Radny może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o ponowne umieszczenie interpelacji lub wniosku na porządku dziennym sesji.
§ 21. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu radnym według kolejności zgłoszeń. Może również udzielić głosu osobom spośród publiczności. Może także zwrócić się do Wójta Gminy o ustosunkowanie się do problemów podniesionych w dyskusji, lub do Sekretarza oraz Skarbnika Gminy.
2. Wypowiedzi w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 10 minuty, a w razie zabrania głosu w tej samej sprawie 5 minuty.
3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 nie stosuje się do wystąpień:
    1)    przedstawicieli władz zaproszonych do udziału w obradach sesji,
    2)    przewodniczących komisji rady przedstawiających opinie komisji do poszczególnych problemów rozpatrywanych na sesji,
    3)    Wójta oraz jego przedstawicieli dokonujących w jego imieniu wprowadzenie do dyskusji nad tematyką sesji i udzielających odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski radnych.
4. Poza kolejnością Przewodniczący Rady powinien udzielić głosu:
a)    w sprawie formalnej,
b)    dla sprostowania,
c)    przedstawicielom władz i zaproszonym gościom.
§ 22. 1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące sposobu obradowania, a w szczególności:
a)    zmiany kolejności porządku obrad,
b)    zamknięcia listy mówców,
c)    zamknięcia lub przedłużenia dyskusji,
d)    zmian w sposobie prowadzenia dyskusji,
e)    przerwy dla odroczenia obrad,
f)    przekazania sprawy do komisji,
g)    ograniczenie czasu wypowiedzi,
h)    uchwalenia tajności posiedzenia,
i)    przeprowadzenia i trybu głosowania,
j)    głosowania bez dyskusji,
k)    stwierdzenia qworum,
l)    przeliczenia głosów.
2. Rada rozstrzyga przez głosowanie o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy, jednego głosu za i jednego przeciw.
3. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad tą samą sprawą zgłaszany powtórnie.
4. Po przyjęciu wniosku i przegłosowaniu go, Przewodniczący Rady nie udziela głosu w danej sprawie.
§ 23. Po zakończeniu dyskusji nad daną sprawą, Przewodniczący Rady udziela głosu referentowi w celu udzielania odpowiedzi na sprawy poruszone w dyskusji, a następnie zarządza przystąpienie do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla złożenia wniosku formalnego. W czasie głosowania Przewodniczący Rady nie udziela nikomu głosu.
§ 24. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem właściwego porządku obrad, w tym zwłaszcza nad wystąpieniami radnych i innych osób na sesji. Przewodniczący może nakazać opuszczenie obrad przez osoby nie będące radnymi, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek bądź uchybiają powadze sesji rady.
2. Przewodniczący Rady może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji.
§ 25. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę ..... zamykam sesję Rady Gminy w Żegocinie".
§ 26. 1. Przebieg obrad Rady na sesji jest protokołowany. Sporządzenie protokołu zapewnia biuro Rady.
2. Teksty podjętych uchwał stanowią załącznik do protokołu. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, który prowadził obrady sesji.
3. Protokół z sesji wykładany jest do wglądu w biurze Rady.
III. UCHWAŁY RADY
§ 27. 1. Sprawy będące przedmiotem obrad sesji, Rada rozstrzyga w drodze uchwał.
2. Uchwały Rady mają postać odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokołach sesji.
§ 28. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
§ 29. 1. Przewodniczący Rady przygotowując Sesję wskazuje organy zobowiązane do przygotowania materiałów i projektów uchwał stosownie do przedmiotu Sesji i rodzaju rozpatrywanych spraw. Odmowa wniesienia projektu pod obrady wymaga uzasadnienia.
2. Gdy Przewodniczący nie wskaże innego organu zobowiązanego do przygotowania materiałów i projektów uchwał, obowiązek ten spoczywa na Wójcie i wskazanych przez niego jednostkach organizacyjnych.
§ 30. 1. Projekt uchwały Rady powinien zawierać przede wszystkim:
a)    numer, datę i tytuł uchwały,
b)    podstawę prawną,
c)    merytoryczną regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,
d)    przepisy przejściowe,
e)    termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania,
f)    rozstrzygnięcie dotyczące ogłoszenia uchwały jeżeli nie wynika ono z przepisów prawa, a także formy jej popularyzacji,
g)    uzasadnienie.
2. W toku przygotowania projektów uchwały Rady wszelką pomoc merytoryczną, prawną i organizacyjną świadczy Urząd Gminy w Żegocinie.
3. Uzasadnienie powinno w syntetyczny sposób:
a)    wyjaśnić potrzebę i cel podjęcia uchwały,
b)    przedstawić istniejący stan rzeczy wymagający rozstrzygnięcia,
c)    scharakteryzować skutki społeczne, gospodarcze i finansowe projektowanej uchwały,
d)    wskazać na zgodność z prawem projektowanej uchwały,
e)    wskazać inicjatora jej podjęcia.
4. Uzasadnienie sporządza organ lub grupa radnych przygotowujących projekt uchwały.
§ 31. 1. Uchwały Rady opatruje się numerem według kolejności ich podjęcia oraz wyrażającym kolejną liczbę sesji rady w kadencji.
2. Uchwały Rady wraz z załącznikami podpisuje Przewodniczący Rady (lub Wiceprzewodniczący jeżeli obradom przewodniczył).
3. Oryginały uchwała ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokołem sesji biuro Rady, stosownie do zasad ustalonych przez Przewodniczącego Rady.
§ 32. 1. Uchwały Rady podlegają ogłoszeniu w okolicznościach i na zasadach określonych ustawą.
2. Po sesji Rady podjęte na niej uchwały, Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie do realizacji organom i jednostkom właściwym lub określonym konkretnie w uchwale. Rada może określić organ lub jednostkę odpowiedzialną za koordynację realizacji uchwał przez wszystkie organy i jednostki, których dotyczą jej postanowienia.
IV. TRYB GŁOSOWANIA
§ 33. Rada rozstrzyga sprawy należące do jej właściwości w formie uchwał podejmowanych w drodze głosowania.
§ 34. 1. Stosownie do przepisów ustawy oraz postanowień Regulaminu Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym, bezwzględną lub zwykłą większością głosów.
2. Rada może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania.
3. W sprawach personalnych Rada decyduje w głosowaniu tajnym.
4. Na żądanie co najmniej 5 radnych głosowanie odbywa się imiennie w każdej sprawie merytorycznej. W tym przypadku sposób głosowania radnych należy odnotować w protokole sesji.
§ 35. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano "za", "przeciw" oraz wstrzymuję się".
§ 36. W głosowaniu tajnym radni głosują kartkami opatrzonymi pieczątką Rady, każdorazowo dla danego głosowania oraz w określony każdorazowo sposób. Za oddane głosy uznaje się kartki, na których radni głosowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami, całkowicie przekreślone oraz na których radni nie dokonali żadnych skreśleń (nie dokonali wyboru).
§ 37. 1. Przez zwykłą większość rozumie się większość głosów ważnych "za" przewyższającą co najmniej o jeden głos liczbę głosów oddanych "przeciw", z tym, że głosów "wstrzymuję się" nie uwzględnia się przy ustaleniu wyników głosowania.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza liczbę głosów "za" większą od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów "przeciw lub wstrzymujących się", z tym, że bezwzględna większość ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3. Bezwzględna większość głosów jest wymagana wyłącznie w sprawach określonych ustawą.
§ 38. 1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy zastępców.
2. Głosowanie tajne przeprowadza powołana na sesji spośród radnych Komisja Skrutacyjna.
3. Wyniki głosowania zawsze odnotowuje się w protokole sesji.
§ 39. W przypadku zgłoszenia na sesji wniosku o odrzucenie projektu uchwały lub poprawek do projektu uchwały, porządek głosowania jest następujący:
    1)    głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości,
    2)    głosowanie poprawek do poszczególnych paragrafów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
    30    głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
V. POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE ORGANÓW RADY
§ 40. 1. Na pierwszej sesji po wyborach Rada wybiera Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących.
2. Funkcji wymienionych w ust. 1 nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
§ 41. 1. Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczących wybiera się spośród dowolnej liczby kandydatów z grona radnych rady w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. W toku kadencji Rada może dokonać w trybie określonym w ust. 1 odwołania Przewodniczącego Rady I Wiceprzewodniczących na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy.
§ 42. W zależności od potrzeb Rada powołuje jako swoje organy stałe i doraźne komisje w tym obligatoryjnie Komisję Rewizyjną.
§ 43. Do zadań Komisji stałych należy:
    1)    Kontrola jednostek organizacyjnych Gminy, jednostek pomocniczych w zakresie spraw, dla których komisja została powołana.
§ 44. 1. Zmian i uzupełnień regulaminu Rada dokonuje w trybie przewidzianym dla zmian Statutu.
2. Przestrzeganie regulaminu zapewniają Przewodniczący Rady i Komisji.
3. Problemy związane z interpretacją regulaminu rozstrzyga Rada w formie uchwały podjętej do protokołu sesji.

ZAŁĄCZNIK Nr 8 - REGULAMIN KOMISJI RADY GMINY W ŻEGOCINIE
I. Zasady ogólne
§ 1. 1. Rada Gminy w Żegocinie wykonuje swoje zadania przy pomocy stałych i doraźnych Komisji Rady Gminy.
2. Komisje Rady Gminy podlegają wyłącznie Radzie Gminy.
§ 2. KOMISJAMI STAŁYMI RADY GMINY ŻEGOCINA SĄ:
    1.    Komisja Rewizyjna (działająca na podstawie odrębnego regulaminu).
    2.    Komisja Budżetowo-Rolna i Rozwoju Wsi.
    3.    Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej.
§ 3. Przedmioty działania oraz skład osobowy i liczbowy komisji określa Rada Gminy w odrębnych uchwałach.
§ 4. Radny uczestniczy w pracach wybranych przez siebie komisji. Udział ten oznacza pracę radnego przynajmniej w jednej komisji.
§ 5. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Gminy na wniosek Komisji, natomiast zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera Komisja w miarę potrzeb spośród swego grona.
§ 6. Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swych członków badających na miejscu poszczególne sprawy.
§ 7. Komisje przedkładają Radzie Gminy corocznie plany pracy oraz sprawozdania ze swojej działalności.
II. Posiedzenia Komisji
§ 8. 1. Komisje zgodnie z planem pracy oraz bieżącymi potrzebami odbywają posiedzenia, na których rozpatrują sprawy należące do ich właściwości i uchwalają opinie oraz wnioski.
2. Pierwsze posiedzenie zwołuje komisji zwołuje Przewodniczący Rady Gminy.
3. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji w miarę potrzeb oraz na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy lub co najmniej połowy członków komisji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Przewodniczącemu Komisji przysługują uprawnienia Przewodniczącego obrad.
5. Terminy posiedzeń komisji oraz ich tematyka powinna być przedstawiona Przewodniczącemu Rady Gminy do wiadomości.
§ 9. 1. W posiedzeniach komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.
2. Radnym, którzy nie są członkami komisji nie przysługuje dieta z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Gminy organizuje wspólne posiedzenie kilku komisji względnie, gdy Przewodniczący Komisji zaprasza do udziału w posiedzeniu inną komisję radnym tym przysługuje dieta.
§ 10. Komisja jest władna do podejmowania uchwał, gdy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Komisji.
§ 11. W przypadku trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu komisji lub uchylenia się od udziału w pracach komisji jej Przewodniczący stawia na sesji Rady wniosek o odwołanie członka Komisji.
§ 12. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji należy kierowanie pracami komisji, a w szczególności:
    1)    inicjatywa opracowania projektów planów pracy Komisji
    2)    ustalenie terminów i porządku dziennego posiedzeń,
    3)    zapewnienie członkom komisji dostarczenia w odpowiednim czasie należycie przygotowanych materiałów.
III. Zakres zadań Komisji Rady Gminy
§ 13. 1. Komisje Rady Gminy wykonują czynności opiniodawcze, doradcze oraz analityczno- kontrolne. Czynności te mogą dotyczyć całego zakresu spraw przekazanych do kompetencji komisji.
2. Do zadań Komisji stałych należy:
    1)    stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw dla których komisja została powołana,
    2)    kontrola jednostek organizacyjnych Gminy oraz jednostek pomocniczych w zakresie spraw, dla których Komisja została powołana,
    3)    opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,
    4)    występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady,
    5)    kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie kompetencji danej komisji.
    6)    badanie rzetelności informacji i sprawozdań składanych przez Wójta i administrację samorządową w zakresie kompetencji danej komisji.
§ 14. 1. Komisje podejmują wspólne działania (analizy, oceny) w każdym przypadku, gdy występuje zbieżność tematyki zainteresowań.
2. Komisje zobowiązane są do wzajemnego informowania się o sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej komisji.
3. Realizacja postanowień zawartych w ust. 1 następuje poprzez:
    1)    wspólne posiedzenia komisji,
    2)    udostępnianie własnych opracowań i analiz,
    3)    powoływanie zespołów do rozwiązywania określonych problemów.
4. Komisje są uprawnione do uzyskania sprawozdań od Wójta. Na podstawie uzyskanych materiałów wykonują czynności analityczne.
5. Wykonywanie funkcji analitycznych polega na bieżącym, stałym analizowaniu potrzeb i możliwości, na analizowaniu tempa i sprawności wykonywania budżetu Gminy.
6. Jeżeli w trakcie prowadzonych prac Komisja stwierdzi konieczność przeprowadzenia kontroli, a kontrola taka nie jest przewidziana w planie pracy Komisji Rewizyjnej, powinna wystąpić z inicjatywą.
§ 15. W sprawach dotyczących wykonywania przez Gminę zadań zleconych, Komisje uprawnione są do wyrażania opinii lub stanowiska zmierzającego do poprawy pracy w danej dziedzinie związanej bezpośrednio z obsługą mieszkańców.
§ 16. Komisje samodzielnie oceniają w jakiej formie przedstawią wyniki swojej pracy. Mogą to być opinie, analizy, informacje i itp., które powinny zawierać stanowisko tak wyrażone aby mogło być przedmiotem głosowania podczas sesji.
§ 17. 1. Obsługę administracyjną posiedzeń Komisji wykonuje samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy lub inna osoba wyznaczona przez Sekretarza Gminy.
2. Przez obsługę administracyjną rozumie się:
    1)    wysyłanie zawiadomień na posiedzenia wraz z porządkiem obrad,
    2)    protokołowanie,
    3)    przekazywanie wniosków za pośrednictwem Przewodniczącego Rady do właściwych osób lub jednostek.
§ 18. Terminy posiedzeń komisji ustalana są z takim wyprzedzeniem, aby Urząd mógł we właściwy sposób zabezpieczyć obsługę administracyjną posiedzenia (przy licznym składzie komisji w szczególnych przypadkach obsługę administracyjną może pełnić wybrany spośród członków komisji sekretarz Komisji).
§ 19. 1. Uprawnienia kontrolne komisje realizują poprzez:
    1)    wgląd do ewidencji, planów pracy, sprawozdań oraz innych dokumentów dotyczących działalności jednostki kontrolowanej,
    2)    występowanie do pracowników jednostek kontrolowanych o udzielenie ustnych i pisemnych wyjaśnień.
2. Osoby przeprowadzające kontrolę zobowiązane są powiadomić o tym Wójta. W przypadku przeprowadzania kontroli gminnych jednostek organizacyjnych, powiadamia się również Kierownika jednostki, a w przypadku kontroli jednostek pomocniczych - sołtysa.
3. Kontrolę przeprowadza się w obecności przedstawicieli kontrolowanej jednostki.
4. Z wyników kontroli sporządza się protokół. Jeden eg. protokołu otrzymuje kierownik kontrolowanej jednostki.
§ 20. W sprawach nie uregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Rady Gminy.

ZAŁĄCZNIK Nr 9 - SOŁECTWA GMINY ŻEGOCINA
    1.    BEŁDNO
    2.    BYTOMSKO
    3.    ŁĄKTA GÓRNA
    4.    ROZDZIELE
    5.    ŻEGOCINA

wstecz