GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

     Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej własne i zlecone gminie. Podstawowym aktem prawnym regulującym zakres zadań jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593) Dział I Przepisy ogólne.
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić pomocy finansowej w formie: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową, zasiłku celowego specjalnego.
   Ośrodek wypłaca także świadczenia rodzinne wraz z dodatkami w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 228,poz.225 z późniejszymi zmianami).

Telefon: 14 / 6132002

GOPS przyjmuje petentów w godzinach pracy UG w Żegocinie.
E-mail: gops@zegocina.pl

E-mail.

LINKI

KADRA

STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZADANIA PIERWSZY DZWONEK
ŚWIADCZENIA MATERIALNE INNE ŚWIADCZENIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY LEPSZE JUTRO W GMINIE ŻEGOCINA
SPRAWOZDANIA KARTA DUŻEJ RODZINY ŚWIADCZENIA RODZINNE ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ
RODZINA 500+ ZOSTAŃ PARTNEREM KDR KOMUNIKATY PUNKT KONSULTACYJNY

wstecz