GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

     Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej własne i zlecone gminie. Podstawowym aktem prawnym regulującym zakres zadań jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593) Dział I Przepisy ogólne.
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić pomocy finansowej w formie: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową, zasiłku celowego specjalnego.
   Ośrodek wypłaca także świadczenia rodzinne wraz z dodatkami w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 228,poz.225 z późniejszymi zmianami). 

Telefon: 14 / 648 45 26

GOPS przyjmuje petentów w godzinach pracy UG w Żegocinie.
E-mail: gops@zegocina.pl

E-mail.

LINKI

KADRA

STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZADANIA PIERWSZY DZWONEK
ŚWIADCZENIA MATERIALNE INNE ŚWIADCZENIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY LEPSZE JUTRO W GMINIE ŻEGOCINA
SPRAWOZDANIA KARTA DUŻEJ RODZINY ŚWIADCZENIA RODZINNE KOMUNIKATY PUNKT KONSULTACYJNY
RODZINA 500+ ZOSTAŃ PARTNEREM KDR

wstecz