GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻEGOCINIE

Karta Dużej Rodziny.

KARTA DUŻEJ RODZINY W GMINIE ŻEGOCINA

   W ramach polityki rodzinnej szczególna uwaga Rządu kierowana jest na rzecz wspierania wielodzietności i zachęcania polskich rodzin do rozwijania tego modelu rodzicielstwa.
   W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych /M.P. poz.430/, w ramach którego wprowadzona zostanie, mająca zasięg ogólnopolski, Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystania ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Instytucja zapewniająca rodzinom wielodzietnym ulgi na podstawie programu oraz podmiot, który przystąpił do niego, będą miały prawo do posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny".

Uprawnienia, które daje Karta Dużej Rodziny:
- Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje.
   Sposób realizacji programu został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych /Dz.U. poz.755/

Jak wygląda Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny ?
   Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6mm / takie jak karta płatnicza lub kredytowa/ i jest spersonalizowana. Oznacza to, że znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo jest podana data ważności karty, jej numer, skrót "KDR" pisany alfabetem braillea oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

Kto może ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny ?
   Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
    - rodzic /rodzice/ - w tym rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
   - w wieku do ukończenia 18 roku życia,
   - w wieku do ukończenia 25 roku życia - gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.
   W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności Karty wydawane będą bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych. Rodzice wielodzietni, którzy nabyli uprawnienia wynikające z programu, nie tracą tych uprawnień, chyba że sąd odebrał im władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej - karty wydawane będą dożywotnio.

Wymagane dokumenty jakie należy złożyć, by uzyskać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny:
- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość,
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły
  wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej
18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność,
- w przypadku dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej bądź rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

   Karta jest przyznawana bezpłatnie, na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76zł.
   Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie Gminy.
    Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna na stronie www.rodzina.gov.pl . Lista jest aktualizowana na bieżąco.

  
Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani uzyskaniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30 pokój nr 13 w celu osobistego odbioru wniosku lub wydrukować z załączonego pliku (link do pobrania poniżej).

WNIOSEK O KARTĘ DUŻEJ RODZINY >>>

OFERTA PARTNERÓW >>>

wstecz

[zegocina.pl]