GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻEGOCINIE

JESTEŚ CHĘTNY - ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r zaprasza rodziny chętne do współpracy poprzez przyjęciem roli Rodziny Wspierającej w zakresie pomocy rodzinom przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze.
Objęcie taką formą opieki jest jednym z planowych elementów przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych tej rodziny .Funkcje rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
- opiece i wychowaniu dziecka;
- prowadzeniu gospodarstwa domowego;
- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodzina nie może pełnić funkcji Rodziny Wspierającej gdy:
- istnieje problem uzależnień
- nie ma stałego źródła utrzymania
- występują problemy opiekuńczo- wychowawcze z własnymi dziećmi
- członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
- członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
- skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
- występują zaburzenia lub choroba psychiczna

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy.

Pełniąc funkcję Rodziny Wspierającej możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny z problemami opiekuńczo - wychowawczym. Osoby zainteresowane pełnieniem tej funkcji zapraszamy do nawiązania kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żegocinie w godzinach od 7.30 -15.30 lub telefonicznie pod nr tel. 14 6132002

wstecz

[zegocina.pl]