GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY

   Gminny Zespół Obsługi Oświaty został utworzony uchwałą Rady Gminy w Żegocinie z dnia 7 maja 1996 roku, w miejsce istniejącego poprzednio Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Żegocinie. Jest jednostką budżetową Gminy Żegocina i podlega Wójtowi Gminy.
    Przedmiotem działania Zespołu jest prowadzenie obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i gimnazjum na terenie gminy Żegocina oraz dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Żegocina. Kierownika Zespołu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy, natomiast Głównego Księgowego oraz pozostałych pracowników Zespołu zatrudnia i zwalnia Kierownik Zespołu.

    Kierownikiem GZOO w Żegocinie jest obecnie pani Helena Pączek, Głównym Księgowym pani Anna Podolec, Samodzielnym Referentem pani Lucyna Dudek i Starszym Referentem pani Katarzyna Dudek.

Telefon: bezpośredni: 14 6135781   lub 14 6132008 - wewnętrzny 27.       

GZOO przyjmuje petentów w godzinach pracy UG w Żegocinie.

LINKI

STATUT GZOO

AKTUALNOŚCI STYPENDIA PROGRAMY WAŻNE LINKI

wstecz