KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZS W ŁĄKCIE GÓRNEJ

   Wójt Gminy Żegocina informuje o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Żegocina Nr 0050.81.2015 Z. z dnia 17 lipca 2015 roku została powołana Komisja konkursowa w następującym składzie:
1. Przedstawiciele Gminy:
Przewodniczący: mgr Zbigniew Nożkiewicz,
Członek komisji: Stanisława Bukowiec,
Członek komisji: Helena Pączek,
2.Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Krakowie:
Członek komisji: mgr Maria Wypasek,
Członek komisji: mgr Barbara Krakowiak,
3. Przedstawiciele Rad Pedagogicznych:
Członek komisji: mgr Anna Kępa,
Członek komisji mgr Jan Paruch,
4. Przedstawiciel Rady Rodziców:
Członek komisji: Barbara Rosiek.
Przedstawiciel Związków Zawodowych:
NSZZ mgr Roman Nożkiewicz.

2. W dniu 30 lipca 2015 roku Komisja konkursowa w pełnym składzie, po zapoznaniu się z "Regulaminem konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej i trybem pracy komisji konkursowej" stwierdziła, że na konkurs wpłynęła 1 oferta - od Pani Haliny Pączek - nauczycielki Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej, oferta została złożona w terminie i zawiera wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz, żez dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

3.  Po dokonaniu oceny koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki przedstawionej przez kandydatkę oraz indywidualnej rozmowy z kandydatką Komisja, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie zaproponowała jako kandydatkę na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej - Panią Halinę Pączek.

Żegocina, dnia 25 czerwca 2015 roku

   Wójt Gminy Żegocina ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej /Dz. U. z 2010r. poz. 373/.

Oferty należy składać:
- w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: "KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŁĄKCIE GÓRNEJ"- w terminie do 15 lipca 2015 r. na adres:
URZĄD GMINY W ŻEGOCINIE 32-731 ŻEGOCINA 316

    Bieżących informacji udziela Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Żegocinie tel. 14/ 6135781.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wójt Gminy     
mgr Jerzy Błoniarz

[wstecz] [gzoo] [archiwum.zegocina.pl]