Kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikacja wojskowa.

      Stanowisko ds. wojskowo obronnych, obrony cywilnej spraw obywatelskich , ochrony p.poż. sytuacji kryzysowych, pełnomocnik ds. informacji niejawnych - /Barbara Łękawa - tel. 014/6132008 wew. 25/ informuje:

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2010

    Kwalifikacja wojskowa - to  zespół czynności przeprowadzonych w określonym czasie przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatową komisję lekarską i wojskoweo komendant uzupełnień w celu: założenia ewidencji wojskowej, ustalenia zdolności osób do czynnej służby wojskowej, wstępnego perzeznaczenia do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony, rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.
   Kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia. Zobowiązani są do stawienia się w określonym terminie i miejscu wyznaczonym przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).
   Do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się również ochotnicy, w tym kobiety niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli osiemnasty rok zycia.
 
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2010 ROKU
    Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2010 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 1991 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1986 - 1990, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w 1990 r., które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy;
4. kobiety urodzone w latach 1986 - 1991, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2009/2010 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz. U. Nr 95, poz. 660);
5.osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
    Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności "A", "B" lub "D" do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.
    Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności "E") - nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
    W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

    Na podstawie art. 32 ust. 1-3, art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1601) podaje się do wiadomości, co następuje:
1. W okresie od dnia 8 lutego do dnia 30 kwietnia 2010 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa.
2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie, o którym mowa w pkt 1 wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 1991 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1986-1990, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w 1990 r., które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
c) zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły, w trybie art 28 ust 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy;
4) kobiety urodzone w latach 1986-1991, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2009/2010 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz. U. Nr 95, poz. 660);
5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Kwalifikację wojskową osób wymienionych w pkt 2, zamieszkałych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące, przeprowadzą niżej wymienione powiatowe komisje lekarskie:

Lp.

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu/Miasta z siedzibą

Terytorialny zasięg działania komisji lekarskich

Czas pracy komisji

       
1) Bocheńskiego, - Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 21 Miasta: Bochnia, Nowy Wiśnicz Gminy: Bochnia, Drwinia, Łapanów, Lipnica Murowana, Rzezawa, Trzciana, Żegocina

8.02-15.03.2010 r.

     

.............

4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
2. powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesiecy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustatenie tożsamości,
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym'w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną, w'rym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień - wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia hib pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
6. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.
7. Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobyto stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego
9. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej.
10. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również za pomocą wezwań imiennych. Wezwanie należy doręczyć osobie co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
11. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
12. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
13. Nie stawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

                                                                                                                                                               WOJEWODA MAŁOPOLSKI
                                                                                                                                                                      (-) Stanisław Kracik

wstecz