URZĄD GMINY ŻEGOCINA

    Urząd Gminy jest  jednostką organizacyjna gminy, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy wójtowi w zakresie realizacji uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa państwowego.
   W skład urzędu wchodzą wydziały i równorzędne komórki organizacyjne oraz samodzielne komórki organizacyjne a strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
   Kierownikiem urzędu jest wójt.

LINKI

KIEROWNICTWO
WÓJT GMINY SEKRETARZ GMINY SKARBNIK GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE
I. WÓJT GMINY - JERZY BŁONIARZ                                 
II. SEKRETARZ GMINY - ZBIGNIEW NOŻKIEWICZ       tel.
14 / 648 45 22; e-mail: sekretarz@zegocina.pl
III. SKARBNIK GMINY - ROZALIA PĄCZEK-RUDEK    tel.
14 / 648 45 29; e-mail: skarbnik@zegocina.pl
IV. KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO - MARIA PŁAWECKA-STAŃDO  - 
14/  648 45 40; e-mail: usc@zegocina.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY /WIELOOSOBOWE I JEDNOOSOBOWE/

I. Stanowiska wieloosobowe ds. finansów, podatków i opłat lokalnych oraz spraw socjalnych
1) Stanowisko ds. księgowości budżetowej - 14 / 648 45 30
2) Stanowisko ds. płac, gospodarki materialnej i inwentaryzacji - Joanna Pyrz - 
3) Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań podatkowych, podatku /VAT/ oraz spraw socjalnych - Dorota Kominiak - 14 / 6484538
4) Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Józefa Madej - tel. 14 / 648 45 38
5) Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Małgorzata Matras  -  14 / 648 45 38
6) Obsługa kasowa, rolnictwo, leśnictwo, prawo wodne, pełnomocnik ds. informacji niejawnych - 14 /6484523

II. Stanowisko wieloosobowe ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej, energetycznej, prawa wodnego, zamówień publicznych, ochrony środowiska, drogownictwa

1) Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa - Paweł Sajdak - tel. 14/ 6132008 wew. 36 e-mail: budownictwo@zegocina.pl
2) Stanowisko ds. ochrony środowiska - Anna Pagacz - tel. 14 / 648 45 35; e-mail: a.pagacz@zegocina.pl
3) Stanowisko ds. drogownictwa, gospodarki komunalnej, energetycznej - Pączek Józef - tel. 14/ 648 45 32
4) Stanowisko ds. zamówień publicznych - Andrzej Rudek - tel. 14/648 45 42 
5) Inspektor ds. funduszy zewnętrznych - Jan Bujak -  tel. 14/ 648 45 42; e-mail: fundusze@zegocina.pl

III. Samodzielne stanowiska pracy:

1) Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarka mieniem gminnym, rozgraniczenia - Maria Rogóż - tel. 14/648 45 41
2) Stanowisko ds wojskowo - obronnych, ochrony cywilnej, spraw obywatelskich, ochrony ppoż, sytuacji kryzysowych - Barbara Łękawa - tel. 14 / 648 45 25, e-mail: kryzys@zegocina.pl
3) Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Krystyna Sawicka - 14 / 648 45 24; e-mail: elido@zegocina.pl
4) Radca Prawny - Maria Pławecka Stańdo -  tel. 14/  648 45 40
5) Stanowisko ds. kultury fizycznej i turystyki - Katarzyna Kaszuba -  tel. 14 / 648 45 25
6) Stanowisko ds. obsługi rady gminy i wójta - Stanisława Bukowiec - tel. 14/ 648 45 33; e-mail: rada@zegocina.pl
7) Stanowisko ds. organizacyjno administracyjnych - Ewa Szewczyk -  tel. 14 / 648 45 20

wstecz

SAMORZĄD GMINY ŻEGOCINA