Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żegocina             

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W ŻEGOCINIE

ZARZĄDZENIE Nr 0050.256.2012.Z WÓJTA GMINY ŻEGOCINA Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz zabudowanych budynkiem "BACÓWKA" w Rozdzielu, stanowiących własność gminy, oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

    Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku , Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. / i art. 13 ust.1, art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2010 r,.Nr 102, poz. 651 z późn.zm./ oraz Zarządzenia Nr 0050.253.2012.Z. Wójta Gminy Żegocina z dnia
26 listopada 2012r w sprawie zasad wydzierżawiania, lub wynajmu na okres do trzech lat nieruchomości Gminy Żegocina, Wójt Gminy Żegocina zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat, jako jeden przedmiot dzierżawy w formie rokowań ustnych, na cele turystyki i  rekreacji nieruchomości:
1. działki niezabudowane o nr ewidencyjnych : . 77/1, 76/1; 75/1; 73/1; 79/3 o pow. 4900m
2. działkę nr 76/5 o pow. 4600m2, zabudowaną budynkiem "BACÓWKA", położone Rozdzielu, stanowiące własność Gminy Żegocina.

§ 2
Za przedmiot dzierżawy ustala minimalną stawkę miesięcznego czynszu do ustnych rokowań w kwocie : 804,07 zł netto+ 184,93 zł podatek VAT, co daje kwotę 989,00 zł brutto, słownie; jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć zł.

§ 3
Podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości opisane w § 1 przeznaczone do dzierżawy poprzez:
1.    wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żegocinie, oraz zamieszczenie na stronie internetowej gminy
2.    informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza w prasie lokalnej.

§ 3
Powołuje skład Komisji do przeprowadzenia ustnych rokowań na dzierżawę opisanego w § 1 przedmiotu dzierżawy:
1. Pani Maria Rogóż - Inspektor UG - Przewodniczący
2. Pan Zbigniew Nożkiewicz - Sekretarz Gminy - Członek
3. Pan Paweł Sajdak - Inspektor UG - Członek
4. Pani Dorota Kominiak - Inspektor UG - Członek
5.Pani Stanisława Bukowiec - Inspektor UG - Członek

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI W ROZDZIELU PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

1.Oznaczenie nieruchomości wraz z powierzchniami :
1/ działki niezabudowane nr: 77/1, 76/1, 75/1, 73/1, 79/3 o pow. 4900 m2
2/ działka nr 76/5 o pow. 4600m2 zabudowana budynkiem "Bacówka" , położone są w Rozdzielu, stanowiące własność Gminy Żegocina , objęte KW Nr 43938

2.Opis nieruchomości:
1/ Budynek "Bacówki" jest obiektem dwukondygnacyjnym, z poddaszem użytkowym, w części podpiwniczonym wykonanym z konstrukcji tradycyjnych o powierzchni zabudowy 151,80 m2 .
2/ Dach pokryty jest blachą falistą.
3/ Posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych są z płyt panelowych, w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni z płytek ceramicznych, natomiast w pomieszczeniach magazynowych w piwnicy - posadzka cementowa.
4/ Obiekt wyposażony w instalacje:
a/ wodociągową z własnej studni poprzez urządzenie hydroforowe,
b/ instalację kanalizacyjną odprowadzoną do zbiornika - szamba, opróżnianego przez wywożenie,
c/ centralne ogrzewanie z kotłowni gazowej,
d/ gazową z sieci gazowej średnioprężnej.
e/ elektryczną.
5/ Posiada wentylację grawitacyjną, w części zamontowano wentylatory.
6/ Teren działki ogrodzony ogrodzeniem z żerdzi drewnianych.
7/ Dojazd do działki z drogi gminnej.
8/ Teren przed budynkiem utwardzony o nawierzchni betonowej.
9/ Nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy są wolne od obciążeń i wszelkich zobowiązań.

10/. POŁOŻENIE
    Przedmiotowe nieruchomości położone są na szczycie góry Widoma, (w Rozdzielu) po prawej stronie drogi wojewódzkiej Bochnia- Rozdziele -Limanowa, w odległości około 1 km drogą asfaltową na południowy zachód, skąd można zobaczyć piękne ośnieżone latem tatry i wyłaniające się na horyzoncie kominy Nowej Huty.

3. PRZEZNACZENIE
   W planie przestrzennego zagospodarowania Gminy teren ten jest przeznaczony pod turystykę i rekreację . Zagospodarowanie, zgodne z przeznaczeniem.

4. OKRES DZIERŻAWY - 3 lata

5. STAWKA CZYNSZU
    Minimalna miesięczna stawka czynszu dzierżawy do ustnych rokowań wynosi : 804,07 zł netto+ 184,93 zł podatek VAT, co daje kwotę 989,00 zł brutto, słownie; jeden tysiąc  dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć zł.

6. AKTUALIZACJA CZYNSZU
   Aktualizacja stawki czynszu dzierżawy j odbywać się będzie w okresach nie krótszych niż rok, średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zwanym "urzędowym wskaźnikiem inflacji" podawanym w formie Komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
    Oprócz czynszu dzierżawca będzie zobowiązany do wnoszenia opłat niezależnych od Wydzierżawiającego, w szczególności: za podatek od nieruchomości i opłat związanych z korzystaniem z energii elektrycznej, gazu, telefonu, oraz wywóz nieczystości płynnych i stałych.

7.TERMINY WNOSZENIA OPŁAT
   Czynsz płatny będzie - miesięcznie, w terminach określonych w fakturach VAT. Za dzień zapłaty należności strony przyjmują datę uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego. Inne opłaty w terminach ustalonych przez usługodawców i dostawców mediów.
8. Termin i miejsce składania pisemnych wniosków: do 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu należy składać wnioski na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Żegocinie.
Pisemne wnioski - zgłoszenie udziału w ustnych rokowaniach powinny zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) proponowaną wysokość czynszu dzierżawy lub najmu (nie niższą od ustalonej przez Wójta)
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

9. Dodatkowe informacje w sprawie dzierżawy można uzyskać w pok. Nr 23, II piętro Urzędu Gminy Żegocina, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 830 do 15.30.
10. Rokowania ustne zostają zakończone podpisaniem przez strony protokółu będącego
podstawą do podpisania umowy dzierżawy.

Żegocina 3 grudnia 2012 r.

żegocina.pl

Zarządzenia Wójta Gminy Żegocina.