ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W ŻEGOCINIE 2016

   Wójt Gminy Żegocina informuje, że zgodnie Zarządzeniem Nr 0050.268.2016.Z z dnia  12 października 2016r oraz wykazem uzupełnionym o dodatkową informację z dnia 9 listopada 2016r (wszystkie ogłoszone na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Urzędu, wykaz w prasie lokalnej) o najem lokalu na parterze budynku Urzędu Gminy w Żegocinie do dnia 24.11.2016r, wpłynęły dwie oferty od:
1. Firmy Handlowo-Usługowo- Produkcyjnej "ELIZA" Krawczyk Elżbieta Wojakowa 266;   32-862 Porąbka Iwkowska, która zaoferowała miesięczny czynsz brutto 805,00zł, na prowadzenie sklepu odzieżowego.

2. Dominika Rogóż zam. Łąkta Górna 21; 32-731 Żegocina, który zaoferował miesięczny czynsz brutto 500,00zł na prowadzenie biura oraz stoiska z kosmetykami i biżuterią.

   Po dokonaniu analizy ofert Komisja na najemcę wybrała oferenta nr 1 Firmę Handlowo-Usługowo- Produkcyjną "ELIZA" Krawczyk Elżbieta Wojakowa 266; 32-862 Porąbka Iwkowska, która zaoferowała wyższą kwotę czynszu.


                                                                                          Żegocina 28.11.2016r.

Zarządzenie nr 0050.268.2016.Z Wójta Gminy Zegocina z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do najmu, pomieszczenia na parterze budynku administracyjnego nr 316 w Żegocinie, stanowiącego własność gminy.

   Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 13 ust.1, art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm./ Wójt Gminy Żegocina zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza do wynajmu w formie bezprzetagowej na okres 3 lat pomieszczenie o powierzchni 24 m2, usytuowane po prawej stronie korytarza na parterze budynku nr 316 w Żegocinie, stanowiącego własność Gminy Żegocina, w celu prowadzenia działalności handlowej lub usługowej

§ 2

Ustala minimalną stawkę miesięcznego czynszu do negocjacji w kwocie :500,00zł brutto;   co stanowi: 406,50zł netto + 93,50zł VAT

1.
§ 3
Powołuje Komisję w do przeprowadzenia ustnych rokowań w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na najem pomieszczenia na parterze budynku administracyjnego nr 316 w Żegocinie:
1. Pan Zbigniew Nożkiewicz -Sekretarz - Przewodniczący
2. Pani Stanisława Bukowiec - Insp. UG - członek
3. Pan Jan Bujak - inspektor UG - członek
4. Pani Dorota Kominiak -inspektor UG - członek

§ 4

Ustala formę zabezpieczenia przedmiotu najmu co do obowiązku zapłaty czynszu, obowiązku zwrotu nieruchomości w razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz co do obowiązku zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie poprzez uiszczenie nie podlegającej oprocentowaniu kaucji pieniężnej w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu ustalonego w wyniku rokowań.


§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i wraz wykazem podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żegocinie, zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej gminy, oraz w prasie lokalnej.

Wykaz lokalu użytkowego na parterze budynku Urzędu Gminy w Żegocinie nr 316, przeznaczonego do najmu na okres 3 lat w formie bezprzetargowej (Zarządzeniem nr 0050.267.2016.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 12.

1.Opis przedmiotu najmu i powierzchnia :
Lokal usytuowany jest na parterze po prawej stronie korytarza w budynku administracyjnym Urzędu Gminy nr 316 w Żegocinie /własność Gminy Żegocina / o pow. 24m2
2. Położenie
Budynek w którym usytuowany jest przedmiotowy lokal, położony jest po lewej stronie drogi wojewódzkiej Bochnia - Limanowa, w centrum Żegociny.
3. Przeznaczenie
W Planie Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Żegocina teren ten przeznaczony jest   pod handel,
4. Okres najmu - 3 lata
5 Minimalna stawka miesięcznego czynszu najmu wynosi 500,00zł brutto, co stanowi: 406,50zł netto + 93,50zł VAT; słownie: pięćset zł 00/100zł.
6. Aktualizacja stawki czynszu najmu odbywać się będzie w okresach nie krótszych niż rok, średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych zwanym  "urzędowym wskaźnikiem inflacji" podawanym w formie Komunikatu przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.
Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany do wnoszenia opłat niezależnych od Wynajmującego, w szczególności : podatek od nieruchomości, i opłaty związane z korzystaniem z energii elektrycznej, telefonu, oraz wywóz nieczystości płynnych i stałych.
7.Terminy wnoszenia opłat.
Czynsz płatny będzie po otrzymaniu faktury do 25-go każdego miesiąca z dołu, natomiast inne opłaty w terminach ustalonych przez usługodawców i dostawców mediów.
8.Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem  przedmiot najmu opisany w pkt 1 i 2 "wykazu" przeznaczony jest do najmu w formie bezprzetargowej na okres 3 lat.

9. Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w pokoju nr.23 II piętro w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od 7.30 do 1400.

Żegocina 20 października 2016 r.

Wójt
/-/ Jerzy Błoniarz

żegocina.pl

Opublikowano w dniu przesłania: 24.10.2016

Zarządzenia Gminy Żegocina