ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W ŻEGOCINIE 2016

    Zarządzenie nr 0050.298.2016.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 15.12.2016 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 uchwały z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rocznego Program Współpracy Gminy Żegocina z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"

  
Na podstawie art. 5a ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm. ), w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Żegocina w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy na rok 2017"
2. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Żegocina.
3. Konsultacje przeprowadzone będą w dniach od 15.12.2016 do 23.12.2016 r.

§ 2
Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów określonych w § 1 ust.2 a w szczególności poznania ich uwag i opinii odnośnie programu współpracy.

§ 3

1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia , po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia " Rocznego Programu Współpracy Gminy Żegocina z organizacjami pozarządowymi , oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia oraz wyrażenia swojej opinii na jego temat.
2. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 15. 12.2016 r. do 19 . 12.2016r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Żegocina pok. nr. 14 , lub przesłać na adres e-mail gmina@zegocina.pl
3. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia .
4. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o wszczęciu procedury konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia .
5. Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący . Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.
6. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o temacie , terminie i wyniku konsultacji.

§ 4

Po przeprowadzeniu konsultacji , projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żegocina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , w których mowa w art. 3 ust. 3 ust. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy Żegocina.

§ 5

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest podinspektor d/s. kultury fizycznej i sportu.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Załącznik . do uchwały .........
Rady Gminy Żegocina  z dnia ..........ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŻEGOCINA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017

    Program określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Żegocina z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Program precyzuje również tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

§ 1.

Cele programu.

1.Celem Programu współpracy Gminy Żegocina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 jest:

1) budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
2) rozwój w obszarach, w których prowadzona będzie współpraca organizacjami, a w szczególności:
- rozwój turystyki na terenie Gminy
- rozwój kultury i ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego
- rozwój kultury fizycznej i sportu
- integracja osób w podeszłym wieku z młodzieżą
- wzrost aktywności społecznej i zagospodarowania wolnego czasu osób starszych i młodzieży .
2 .Budowanie społeczeństwa obywatelskiego odbywać się będzie poprzez:

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
2) aktywizację społeczności lokalnej,
3) wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji i ich zaplecza,
4) uzupełnienie działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
6) rozwój zdolności, umiejętności i wszelkiego rodzaju potencjałów tkwiących w osobach starszych i młodzieży.

3.Cele szczegółowe:

1) upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem zajęć dla dzieci i młodzieży,
2) upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez sport i aktywny wypoczynek,
3) upowszechnianie kultury i lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz tradycji lokalnej,
4) wymiana wiedzy i doświadczeń osób starszych z młodzieżą,
5) wzrost aktywności społecznej i zaangażowania wolnego czasu osób starszych i młodzieży,
6) poszerzenie wiedzy i umiejętności na różnych polach aktywności osób w podeszłym wieku i młodzieży,
7) wzrost aktywności intelektualnej, poszukiwania alternatywnych i ciekawych sposobów rozwoju osobistego obu grup korzystających z ośrodka wsparcia - klubu samopomocy,
8) upowszechnianie i promowanie wolontariatu.

§ 2.

Zasady i formy współpracy.

1.Gmina Żegocina realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadach: równego dostępu do informacji, pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności , uczciwej konkurencji i jawności.
2.Współpraca przybiera formy pozafinansowe oraz finansowe:
3.Pozafinansowe formy współpracy:

- udziału organizacji w działaniach programowych samorządu,
- promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz mieszkańców oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach,
- udziału gminnych jednostek organizacyjnych w przedsięwzięciach podejmowanych przez organizacje.
- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań i współpraca w zakresie konsolidacji tych kierunków.
- użyczania pomieszczeń będących własnością Gminy na rzecz organizacji.
- udostępnianie witryny internetowej Gminy Żegocina do publikacji informacji dotyczących działalności organizacji współpracujących z Gminą Żegocina

4. Finansowe formy współpracy, gminy Żegocina z organizacjami i innymi podmiotami polegają na zlecaniu realizacji zadań publicznych , o których mowa w art.5 ust 2 pkt 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz 1817 ze zm. zwanej dalej ustawą) ,jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art.151 ust.1.

5. Realizacja zadania publicznego odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

6. Realizacja zadania publicznego może mieć formę:

- powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
- wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
7. Powierzenie może nastąpić w innym trybie niż otwarty konkurs ofert, jeżeli dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych , przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.

8. Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych z godnie z art. 12 Ustawy.

9. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

- dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
- budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
- działalność gospodarczą,
- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
- działalność polityczną i religijną.

§ 3.

Przedmiot współpracy.

Przedmiotem współpracy Gminy Żegocina z organizacjami jest w szczególności:
- realizacja zadań Gminy określonych w ustawach,
- zwiększenie efektywności działań na rzecz mieszkańców Gminy
- tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych
- określenie potrzeb społecznych sposobu ich zaspakajania.
- podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy

§ 4.

Podmioty programu współpracy.

1.Program współpracy dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Żegocina lub dla jej mieszkańców organizacji oraz:
1) Urzędu Gminy Żegocina
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Żegocinie
3) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie
4) Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie
5) Szkół i Przedszkoli
6) Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie

2. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1 - 5 są potencjalnymi partnerami organizacji oraz współpracują z nimi zgodnie z programem współpracy i Ustawą.

§ 5.

Zadania priorytetowe do realizacji na 2017 rok.

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
4. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
6. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
7. Turystyki i krajoznawstwa.

§ 6.

Okres realizacji programu.

   Gmina Żegocina realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2017.

§ 7.

Sposób realizacji programu.

Cele zawarte w programie współpracy powinny być realizowane w szczególności przez:

- równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków (stosownie do ustawy o dostępie do informacji publicznej);
- zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie;
- współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
- udział podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu,
- umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w "Ustawie";
- użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- promocję działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach,
- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 "Ustawy" oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej .
§ 8.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.

   Gmina Żegocina współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego programu na rok 2017 planuje przeznaczyć środki finansowe w kwocie 47.000,00 zł.
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 35.00,00
- podtrzymywania i upowszechniania, promowania tradycji narodowej, lokalnej jak również pielęgnowania tradycji narodowej i patriotycznej oraz wspierania działalności kulturalnej i regionalnej - 9.000,00
- turystyki i krajoznawstwa - 3.000,00

Dodatkowo :
Działalność na rzecz wspierania osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach ośrodka wsparcia - klub samopomocy
Dotacja Urzędu wojewódzkiego : 38.070.00
Dotacja Urzędu Gminy : 2.000,00 (dofinansowanie nastąpi w ciągu roku)
Dotacja UG obejmie:
Ogółem - 9.720,00
- finansowa - 2.000,00
- pozafinansowa - 7.720,00

§ 9.

Ocena realizacji programu i sposób tworzenia kolejnych rocznych Programów.

1. Wójt Gminy Żegocina dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie.
2. Mierniki efektywności programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji
w ciągu ostatniego roku, a w szczególności:
- liczbie organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji programu
- liczbie osób zaangażowanych w realizację programu
- liczbie osób, które były adresatami działań publicznych ujętych w programie, wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu
- wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizację zadań publicznych ujętych w Programie
3. Wójt Gminy Żegocina składa Radzie sprawozdanie z realizacji Programu, przygotowane przez wydział koordynujący, w terminie do dnia 31 maja następnego roku.
4. Na podstawie sprawozdania, oceny ewaluacyjnej programu i po zebraniu uwag o jego realizacji, przygotowywany jest kolejny roczny program.

5. Pracownik koordynujący przygotowanie projektu Programu przyjmuje wnioski na temat propozycji zapisów do programu na rok następny oraz przeprowadza jego konsultację.

§ 10.

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji.

Tworzenie Programu współpracy przebiega w następujący sposób :
1. Opracowanie projektu Programu Współpracy.
2. Skierowania projektu Programu współpracy do konsultacji, której szczegóły określa zarządzenie Wójta.
3. Zebranie i rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w drodze konsultacji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy przez Radę Gminy Żegocina.

Uwagi i wnioski dotyczące programu można składać osobiście w Urzędzie Gminy Żegocina lub za pośrednictwem strony internetowej czy też poczty. Wszelkie sugestie są analizowane przez członków Komisji Konkursowej i w miarę możliwości uwzględniane.
Mieszkańcy gminy informowani są w drodze ogłoszeń i na stronie BIP o działaniach realizowanych wspólnie przez sektor samorządowy, jak i pozarządowy.

§ 11.

Powoływanie i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert.

1. Zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie ofert złożonych w konkursach ofert wraz z propozycją wysokości udzielanej dotacji.
2. Komisja składa się z 4 osób.
3. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy Żegocina oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 zezm.), z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.
4. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych , których konkurs dotyczy.
5. Wójt ogłasza nabór na członków Komisji.
6. Wójt powołuje Komisję i wybiera przedstawicieli organizacji i innych podmiotów, którzy spełniają wymienione kryteria:
a) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących Podmioty biorących udział w konkursie,
b) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
c) posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych określonych w Programie Współpracy.
7. Członkowie Komisji Konkursowej wykonują swoje funkcje społecznie.
8. Otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisję następuje w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
9. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
10. W pierwszej kolejności komisja sprawdza oferty pod względem formalnym, tj :
a) zgodności ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań.
wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).
b) prawidłowości wypełnienia,
c) kompletności niezbędnych załączników,
d) terminowości złożenia oferty.
11. Członkowie Komisji przy ocenie poszczególnych ofert stosują następujące kryteria i skalę ocen :
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 od 0-5 punktów,
b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania od 0-5 punktów,
c) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego od 0-10 punktów,
d) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków od 0-5 punktów,
e) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków od 0-5 punktów.
12. Ocena ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków Komisji poprzez przyznanie określonej liczby punktów.
13. Ocenę Komisji ustala się przez zsumowanie ocen przydzielonych ofercie przez wszystkich członków Komisji.
14. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.
15. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać :
a) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
b) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej,
c) liczbę zgłoszonych ofert,
d) wskazanie ofert, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem,
e) wskazanie wybranych ofert, na które proponuje się udzielenia dotacji,
f) informację o odczytaniu protokołu,
g) podpisy członków Komisji.

§ 12.

Zlecanie realizacji zadań publicznych.

1.Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom może nastąpić w formach przewidzianych w Ustawie lub odrębnych przepisach.
2.Wójt Gminy poda do publicznej wiadomości informacje o zleceniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w:
1)Biuletynie Informacji Publicznej,
2)umieści ją na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żegocina
3)poda do wiadomości na stronach gminnego portalu internetowego (www.zegocina.pl).

3.W ciągu 7 dni od upłynięcia terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żegocinie oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach gminnego portalu internetowego.
4. Rozstrzygnięcie o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację i o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia.
6. Wykaz organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych, na które przyznano dotacje i kwot przyznanych na realizację tych zadań zostanie opublikowany na stronach gminnego portalu internetowego oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żegocinie.
7. Wykaz organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2017 roku i kwot dotacji przyznanych na te zadania będzie opublikowany w załączniku do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy.
8. Realizując zlecane przez Gminę Żegocina zadania publiczne organizacje są zobowiązane do:
- Pisemnego informowania z 14 dniowym wyprzedzeniem Wójta Gminy Żegocina o organizacji imprez odbywających się w ramach zadania,
- Informowania o fakcie dofinansowania realizacji z Budżetu Gminy Żegocina wydawanych w ramach zadania publikacjach materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również - stosownie do charakteru zadania - poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców zadania,
9. W roku 2017 Gmina Żegocina będzie wspierać lub powierzać organizacjom realizację między innymi następujących zadań:
- kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury,
- organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,
- prowadzenie klubów sportowych, szkolenie sportowe młodzieży oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych w tym również dla osób niepełnosprawnych
- działania na rzecz patriotyzmu lokalnego i kształtowania postaw obywatelskich wśród mieszkańców.
- integracja osób starszych z młodzieżą.

§ 13.

Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł.
1. Władze Gminy Żegocina będą pomagały organizacjom w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet Gminy źródeł finansowania. Dzięki tej formie współpracy, mogą trafiać do gminy środki na realizację programów istotnych z punktu widzenia mieszkańców Gminy.
2. Pomoc Gminy Żegocina obejmować może w szczególności:
1) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
2) pomoc doradcza w przygotowywaniu wniosków i projektów,
3) promowanie ciekawych programów mających szanse pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych,
4) pomoc w wyszukaniu partnerów do realizacji projektu.

§ 14.

Udział gminnych jednostek organizacyjnych w przedsięwzięciach podejmowanych przez organizacje.

1. Jednostki organizacyjne Gminy Żegocina mogą brać udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez organizacje na zaproszenie tych podmiotów.
2. Udział w przedsięwzięciach, o których mowa w ust. 1, polegać może między innymi na pomocy merytorycznej i organizacyjnej ze strony jednostek administracji samorządu gminnego.
3. W celu wzięcia udziału przez jednostkę organizacyjną samorządu gminnego w danym przedsięwzięciu, kierownik odpowiedniej jednostki wyznacza co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za współpracę ze strony tej jednostki.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Gminy.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowania mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisach wykonawczych.

FORMULARZ UWAG I WNIOSKÓW >>> DO POBRANIA

Żegocina 15 grudnia 2016 r.

Wójt
/-/ Jerzy Błoniarz

żegocina.pl

Opublikowano w dniu przesłania: 20.12.2016

Zarządzenia Gminy Żegocina