ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W ŻEGOCINIE 2016

    Zarządzenie nr 0050.300.2016.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

   Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zmianami/ oraz art. 11 ust.1, art.13 ust.1 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1774 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1
1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
2. Wykaz, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żegocina, zamieszczenie się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żegocina oraz podanie informacji o wykazie w prasie lokalnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.300.2016 Wójta Gminy Żegocina z dnia 15.12.2016 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

1.

Oznaczenie nieruchomości Lokalu według Księgi Wieczystej

Lokal użytkowy w budynku na działce nr 1122/2; KW TR1O/00060022/0 Sąd Rejonowy w Bochni

2.

Lokalizacja lokalu- nieruchomości

32-731 Żegocina 316

3.

Powierzchnia i opis nieruchomości- lokalu

Lokal użytkowy o powierzchni 41m2skład którego wchodzą :sala operacyjna banku; zaplecze socjalne; sanitariat+ pow. 1m2bankomatem. Lokal posiada sprawne instalacje: wodno-kanalizacyjną; elektryczną; centralnego ogrzewania gazowego (jedną dla całego budynku)

4

Przeznaczenie lokalu i sposób zagospodarowania

Prowadzenie działalności bankowej

5.

Wysokość opłat z tytułu najmu

Stawka czynszu najmu netto 642,62zł (147,81 VAT) Brutto- 790,43zł

6.

Termin wnoszenia opłat

Czynsz płatny miesięcznie po otrzymaniu faktury, zaś podatek po doręczeniu decyzji Wójta Gminy. Inne opłaty w terminach ustalonych w umowach z dostawcami mediów

7.

Zasady aktualizacji czynszu i opłat

Aktualizacja stawki czynszu najmu następować będzie w okresach nie krótszych niż rok, "średniorocznym wskaźnikiem inflacjih ogłaszanym jako Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim

8.

Forma przekazania

Najem na okres do 3 lat dotychczasowemu najemcy.

  Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Żegocina, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zegocina oraz podanie informacji o wykazie w prasie lokalnej.

  Wykaz lokalu przeznaczonego do najmu wywiesza się na okres 21 dni od 15.12.2016 r. do 05.01.2016 r.

 

Żegocina 15 grudnia 2016 r.

Wójt
/-/ Jerzy Błoniarz

żegocina.pl

Opublikowano w dniu przesłania: 19.12.2016

Zarządzenia Gminy Żegocina