BIP Gminy Żegocina

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA

   Ogłoszenie Wójta Gminy Żegocina z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie ogoszenie konkursów na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie oraz Przedszkola Publicznego w Żegocinie.

    Wójt Gminy Żegocina ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie oraz Przedszkola Publicznego w Żegocinie.

   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej /Dz. U. z 2010r. Nr 60 poz. 373 ze zm./
Oferty należy składać:
- w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:

"KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEJ KINGI W ŻEGOCINIE"

"KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŻEGOCINIE"

- w terminie do 28 kwietnia 2017r. na adres:
URZĄD GMINY W ŻEGOCINIE 32-731, ŻEGOCINA 316
    Bieżących informacji udziela Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Żegocinie tel. 14/ 6135781. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

WÓJT
mgr Jerzy Błoniarz

Data publikacji: 10.04.2017 r.

wstecz

zegocina.pl