BIP Gminy Żegocina

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA

     Obwieszczenie z dnia 30 marca 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017 - 2023"

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017 - 2023".

   W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), pismem z dnia 14.03.2017 r. Urząd Gminy Żegocina wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie oraz do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z wnioskiem o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017 - 2023" uzasadniając wniosek informacją, że dokument ten nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja jego postanowień, nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.

W odpowiedzi otrzymano:
- Pismo RDOS z dnia 27.03.2017 r. Znak: ST-I.410.1.37.2017.DK dot. braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017 - 2023".
- Pismo MPWIS z dnia 30 marca 2017 r. Znak: NS.9022.10.177.2017 dotyczące odstąpienia od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017 - 2023".

    Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017 - 2023".
    Dzialania zaplanowane w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017 - 2023", nie wpłyną negatywnie na obszary chronione (Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego), walory przyrodnicze występujące na terenie gminy. Program Ograniczenia Niskiej Emisji ma na celu ochronę środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Żegocina.
"Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017 - 2023" jest zgodny z innymi dokumentami strategicznymi i ogólną charakterystyką gminy. Przedmiotowy dokument strategiczny obejmuje swoim zasięgiem wyłącznie obszar administracyjny Gminy Żegocina.
   Realizacja założeń ww. programu ma prowadzić jedynie do redukcji zanieczyszczeń powietrza tj. poprawy jego stanu a tym samym przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy.
Zadania Programu dotyczą realizacji inwestycji o niewielkiej skali, w szczególności działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenie niskiej emisji. Cele dokumentu realizowane będą poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Żegocina, edukację mieszkańców w zakresie poprawy świadomości ekologicznej, promocję i zastosowanie odnawianych źródeł energii. W wyniku wdrażania zadań dokumentu, przewidziano jedynie krótkotrwałe i odwracalne oddziaływania, które będą ograniczone wyłącznie do obszaru ich realizacji i związane będą jedynie z pracami remontowymi, w tym z pracami termomodernizacyjnymi i montażem odnawialnych źródeł energii na obiektach.
W dłuższej perspektywie, planowane zadania mają się przyczynić do poprawy komfortu życia mieszkańców poprzez pozytywny wpływ na jakość powietrza w tym ograniczenie niskiej emisji i zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach w Gminie. Przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych oraz zasad bezpieczeństwa na etapie realizacyjnym, nie powinno wystąpić ryzyko zagrożenia zdrowia ludzi. Program pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie środowiska w Gminie.
Realizacja dokumentu nie będzie się wiązać z wystąpieniem oddziaływań o charakterze transgranicznym i skumulowanym.
"Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017 - 2023" nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja jego postanowień, nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. i nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017 - 2023".
   Uwzględniając powyższe oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 powołanej na wstępie ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017 - 2023".

WÓJT
mgr Jerzy Błoniarz

Data publikacji: 13.04.2017 r.

wstecz

zegocina.pl