BIP Gminy Żegocina

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA

     Zarządzenie nr 0050. 382.2017. Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy, oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

   Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r, poz.446 ze zm.) art. 13 ust.1, art. 35 ust 1 i 2 , ustawy dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147ze zm.) oraz Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr IX/67/03 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 11 września 2003r w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmu, użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata, Wójt Gminy Żegocina zarządza co następuje:

§ 1

   Wyraża zgodę na przetargowe wydzierżawienie na okres 5 lat, działek nr 768/2 o pow. 0,48ha (na której znajduje się staw wypełniony wodą) i 766/2 o pow. 0,04ha - (stanowiącą teren przyległy) w obrębie Rozdziele będących własnością Gminy Żegocina, objętych KW Nr TR 1O/00071176/4 w Sądzie Rejonowym w Bochni z przeznaczeniem na produkcję ryb dla własnych potrzeb.

§ 2

1.Ustala czynsz dzierżawny w kwocie 500,00zł (słownie: pięćset złotych) rocznie + podatek rolny.
2. Czynsz będzie podlegał aktualizacji okresach nie krótszych niż rok, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zwanych "urzędowym wskaźnikiem inflacji" ogłaszanym jako Komunikat Głównego Urzędu
Statystycznego w Monitorze Polskim.
3.W roku w którym wystąpi deflacja, czynsz pozostanie w wysokości obowiązującej w roku poprzednim.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 382 .2017.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 18 lipca 2017 r.


W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

1. Oznaczenie nieruchomości według Księgi Wieczystej, oraz powierzchnia
- dz. ewidencyjne: nr 768/2 o pow. 0,48ha - na którym znajduje się staw wypełniony wodą, oraz dz.nr 766/2 o powierzchni 0,04ha-stanowiąca teren przyległy, w obrębie ewidencyjnym w Rozdzielu, własności Gminy Żegocina, objętych KW Nr 1O/00071176/4 w Sądzie Rejonowym w Bochni . Ogrodzenie stawu. Nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy są wolne od obciążeń i wszelkich zobowiązań.

2. Położwenie nieruchomości
Przedmiotowe nieruchomości położone są w Rozdzielu,

3. Opis nieruchomości- położenie nieruchomości
2. Opis nieruchomości, położenie: Przedmiotowe nieruchomości położone są w Rozdzielu, po lewej stronie drogi o nr ewid. dz. 731 prowadzącej przez "Dolne Rozdziele" w kierunku Kamionki, gm. Laskowa nad potokiem o nr ewidencyjnym 575.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
W planie Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, teren ten jest przeznaczony pod turystykę i rekreację- zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem

5.
Termin zagospodarowania nieruchomości
Po spisaniu umowy i protokołu zdawczo- odbiorczego

6. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy
1/ czynsz dzierżawny w kwocie 500,00zł rocznie.(słownie: pięćset złotych) + podatek rolny .Czynsz dzierżawy płatny będzie do 25 października każdego roku na konto Wydzierżawiającego
2/ Oprócz czynszu Dzierżawca będzie zobowiązany do wnoszenia opłat niezależnych od Wydzierżawiającego

7. Termin wnoszenia opłat
Czynsz płatny będzie rocznie w terminie do 25 października każdego roku, po otrzymaniu faktury. Za dzień zapłaty należności strony przyjmują datę uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego. Inne opłaty w terminach ustalonych przez usługodawców i dostawców mediów. . Strony wyłączają stosowanie art. 662 §1, art. 663, art. 700 i art. 707 Kodeksu Cywilnego. Ulepszenia w rozumieniu art. 676 K.C. będą wykonywane na koszt Dzierżawcy.

8. Zasady aktualizacji czynszu i opłat
Aktualizacja stawki czynszu dzierżawy następować będzie w okresach nie krótszych niż rok, "średniorocznym wskaźnikiem inflacji" ogłaszanym jako Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Przy wystąpieniu deflacji czynsz nie będzie ulegał zmianie. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żegocinie, oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy. Wykaz lokalu przeznaczonego do najmu wywiesza się na okres 21 dni od 21.07.2017r do
11sierpnia 2017r.

 

WÓJT
mgr Jerzy Błoniarz

Data publikacji: 24.07.2017 r.

wstecz

zegocina.pl