BIP Gminy Żegocina

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA

I N F O R M A C J A

    I. W dniu 3 sierpnia 2017 r. Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Nr 0050.388.2017.Z z dnia 31.07.2017r dokonała wyboru oferty - wniosku spełniającej wszystkie warunki podane w wykazie, będącym załącznikiem do Zarządzenia Wójta Nr 0050.324.2017.Z z dnia 24 stycznia 201 7r, (zgodnie z art. 35 ust1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz zabudowanych budynkiem "BACÓWKA" w Rozdzielu, stanowiących własność gminy, oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Przedmiot dzierżawy to nieruchomości własności Gminy Żegocina oznaczone:
1/ działki niezabudowane nr: 77/1, 76/1, 75/1, 73/1, 79/3 o pow. 4900 m2
2/ działka nr 76/5 o pow. 4600m2 zabudowana budynkiem "Bacówka" położone w Rozdzielu, stanowiące własność Gminy Żegocina , objęte KW Nr TR1O/00043938/9.

W terminie podanym w wykazie tj. do 28.07.2017r , wpłynęły trzy oferty - wnioski na dzierżawę nieruchomości opisanych w pkt I, ppkt 1 i 2.
II. Oferta nr 1 spełnia wszystkie warunki podane w wykazie, została złożona przez P. Radosława Florek.
III. Pozostałe oferty: Nr 2 i nr 3 nie spełniają po jednym z warunków podanych w wykazie,

   Wobec powyższego Komisja jednogłośnie stwierdziła, że oferta nr 1 została wybrana, ponieważ spełnia wszystkie warunki określone w wykazie poprzedzającym dzierżawę.

Żegocina 3 sierpnia 2017 r.

WÓJT
mgr Jerzy Błoniarz

Data publikacji: 04.08.2017 r.

wstecz

zegocina.pl