BIP Gminy Żegocina

O B W I E S Z C Z E N I E

   Ogłoszenie Wójta Gminy Żegocina z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żegocina

   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żegocina, przyjętego uchwałą przyjętego uchwałą Nr IX/54/2011 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 października 2011 r.
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 21 listopada 2011 r. Nr 535, poz. 5608), zmienionego uchwałą Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 15 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 20 października 2015 r. poz. 6044), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, stosownie do uchwały Nr XII/85/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina w dniach od 21-02-2017r. do 14-03-2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Żegocina 32-731 Żegocina, Żegocina 316, woj. małopolskie w godz. od 7.30 do 15.30.
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w ww. projektach zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 07-03-2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Żegocina o godz. 11.00.
   Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone będą informacje o ww. dokumentach.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi oraz zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma możliwość składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu zmiany planu  - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 w/w ustawy, należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) - na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - do Wójta Gminy Żegocina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29-03-2017 r.

WÓJT
mgr Jerzy Błoniarz

08.02.2017 r.

wstecz

zegocina.pl