VII GMINNY ZJAZD ZOSP RP

21 kwietnia 2001 r. w sali widowiskowej żegocińskiego Domu Kultury spotkali się na VII Gminnym Zjeździe ZOSP RP w Żegocinie strażacy - delegaci z wszystkich jednostek OSP z terenu tej gminy. Frekwencja była stuprocentowa. Przybyli tez zaproszeni goście: st. kpt. Tadeusz Rzepecki z KP PSP w Bochni, Tadeusz Olszewski - sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni, Jan Marcinek - Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie. Przybyłych na Zjazd gości i strażaków powitał Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Żegocinie Leopold Grabowski. 

           Na przewodniczącego Zjazdu wybrano Jerzego Błoniarza. Po wyborze komisji zjazdowych sprawozdania z działalności złożyli: Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żegocinie Leopold Grabowski, Komendant Gminny Władysław Zatorski i Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP Kazimierz Waligóra.

Mówiąc o minionej kadencji Prezes Grabowski powiedział m. in.: - "Człowiek jest tyle wart, ile może zrobić dla drugiego człowieka" - to naczelne hasło, którym kierują się strażacy. W gminie Żegocina strażacy działają we wszystkich wioskach. Należą do najaktywniejszych mieszkańców gminy. Nie tylko niosą pomoc potrzebującym, ale także dużo pracują społecznie na rzecz środowiska. Za ich wysiłek, który szczególnie uwidocznił się podczas pamiętnej powodzi 1997 roku, strażakom przyznano 2 najwyższe strażackie wyróżnienia - Złote Znaki Związku, oraz wiele medali "Za Zasługi dla Pożarnictwa " i odznak "Wzorowy Strażak". Przybyło też sporo sprzętu, m. in. samochód dla OSP w Rozdzielu, 2 motopompy, 2 pilarki, pompa szlamowa itd. Sporo grosza Rada Gminy i Wójt przeznaczyli na inwestycje strażackie. W ciągu tej kadencji wydatkowano ponad 134.000 zł. Jest to sporo, biorąc pod uwagę fakt, z jakimi trudnościami finansowymi borykają się samorządy gminne. W okresie ostatnich 5 lat zakończono budowę obiektu, w którym jest m. in. żegocińska remiza i reprezentacyjne zaplecze kulturalne i turystyczne. W Bytomsku dokonano remontu i rozbudowy obiektu na cele społeczno, a w Łąkcie Górnej odremontowano najstarszą remizę w Gminie. W Rozdzielu natomiast podjęto budowę nowego obiektu i ten jest już na ukończeniu. Również w Bełdnie podjęto modernizację remizy, która zostanie ukończona jeszcze w bieżącym roku na uroczystość 40- lecia tej jednostki, która jest planowana na jesień br. - Dziękując wszystkim, którzy nam pomagali Prezes Grabowski przytoczył dewizę St .Staszica - "Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy".

Także sprawozdanie Komendanta Gminnego Władysława Zatorskiego zawierało interesujące dane. W latach 1996 - 2000 żegocińscy strażacy interweniowali w 16 pożarach. - Osobny rozdział w działaniach strażaków -ochotników i chyba najważniejszy w tym okresie to ich pełen poświęcenia i odwagi udział w usuwaniu skutków powodzi w lipcu 1997 r. Strażacy gminy Żegocina w 1996 r. brali udział w ćwiczeniach na obiekcie Spółdzielni Ogrodniczej w Łąkcie Górnej oraz zabytkowym kościele w Rozdzielu, w 1997 r, w czerwcu zostały przeprowadzone zawody sportowo-pożarnicze z udziałem wszystkich jednostek OSP z terenu gminy. OSP Żegocina w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego brała udział w dniu 17 czerwca 1997 r. w ćwiczeniach na kompleksie leśnym w rejonie Brzeska, 21 maja 1999 r. OSP Żegocina wzięła udział w ćwiczeniach w kompleksie leśnym w Niepołomicach, a w maju 2000 r. przeprowadzono z udziałem wszystkich OSP gminne zawody sportowo-pożarnicze gdzie bezapelacyjnie zwyciężyła OSP Bełdno.

Wystąpienie szefa Komisji Rewizyjnej było krótkie. Kazimierz Waligóra podał informacje o przeprowadzonych kontrolach, które nie wykazały zaniedbań czy niezgodnego z prawem działania Zarządu Gminnego Straży. Swoje wystąpienie zakończył wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium. Tak się tez stało. Delegaci jednogłośnie udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium.

W dyskusji poruszono wiele problemów. Delegaci z Bytomska, Łąkty Górnej i Bełdna dopominali się o samochody i szkolenia. Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP kpt. Rzepecki namawiał strażaków do odmłodzenia szeregów. Odpowiadał także na pytania strażaków.

Następnie w głosowaniu jawnym dokonano wyborów nowych władz gminnych. W skład Zarządu Gminnego wybrano 11 strażaków. Na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuowali się następująco: Prezes Zarządu Gminnego - Leopold Grabowski, Wiceprezes Zarządu Gminnego - Jerzy Błoniarz, Komendant Gminny - Władysław Zatorski, Sekretarz - Zbigniew Nożkiewicz, Skarbnik - Stanisław Grabowski,Członkowie: Jan Kępa, Stanisław Furtak, Zenon Gasiorek, Stefan Ptaszek, Czesław Szewczyk, Józef Stańdo. Wybrano także komisję rewizyjną w składzie: Przewodniczący: Kazimierz Waligóra członkowie: Ignacy Rożnowski, Józef Dziedzic.

Zjazd wybrał także swoich delegatów na Zjazd Powiatowy. Gminę Żegocina będą reprezentować: Leopold Grabowski, Jerzy Błoniarz i Władysław Zatorski.

Na zakończenie obrad Zjazd przegłosował uchwałę programową na najbliższą kadencję (2001-2006). Zapisano w niej najważniejsze zadania nowego Zarządu i straży działających w gminie. Do głównych zadań należeć będą: umacnianie ochotniczych straży pożarnych, przeżywających trudności w swej działalności, współpraca, pozyskanie nowych członków czynnych i wspierających, organizowanie Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą "Młodzież Zapobiega Pożarom", praca z młodzieżą, szczególnie poprzez zapewnienie działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Na zakończenie Zjazd zobowiązał Zarząd Gminny do corocznej oceny realizacji uchwały programowej podjętej na Zjeździe.

[wstecz]