STYPENDIA DLA STUDIUJĄCYCH

     Pewnie niewiele jest miejscowości w Polsce, w których nie tylko władze samorządowe, ale i sami uczniowie - przyszli studenci, tworzą fundusze stypendialne. Pomysł utworzenia takiego funduszu, z którego możnaby wspierać studentów pierwszego roku studiów, narodził się w roku 2000. W Żegocinie miało się odbyć II Święto Powiatu Bocheńskiego. Samorząd gminy Żegocina, wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym, postanowił za zgodą Starostwa Powiatowego w Bochni, zorganizować loterię fantową, z której dochód miał być przeznaczony na utworzenie funduszu stypendialnego. Uczennice Liceum, pod kierunkiem nauczyciela Tadeusza Olszewskiego, rozpoczęły zbieranie fantów. Akcję wsparły władze gminy. Wójt Jerzy Błoniarz wystosował do działających na terenie gminy podmiotów gospodarczych pismo z prośbą o wsparcie akcji. Uczennicom udało się zebrać sporo fantów i trochę pieniędzy. W sumie przygotowano około 800 losów. Każdy z nich coś wygrywał. Po odliczeniu kosztów okazało się, że zebrano ponad 3400 zł. Złożono je w banku i rozpoczęto zabiegi o utworzenie Funduszu Stypendialnego. Nie było prosto, bo przepisy nie przewidziały takiej możliwości. Powstał jednak Komitet Stypendialny, który pracował nad regulaminem Funduszu i poszukiwał prawnej możliwości działania.

   W końcu znaleziono możliwości działania zgodnego z prawem. Sprawę wzięło w swoje ręce Liceum Ogólnokształcące i działający przy nim Komitet Rodzicielski. Ze środków uzyskanych z loterii przyznano pierwsze dwa stypendia. Trzeba było teraz pomyśleć nad zasilaniem tego funduszu. W 2002 roku Dyrektorka szkoły mgr Danuta Pączek i wspierany przez opiekunkę mgr Teresę Stachoń samorząd uczniowski znalazły na to sposób. Najpierw wystosowano do przyjaciół szkoły pismo, w którym napisano m. inn. "Z radością i dumą informujemy, że przy Liceum Ogólnokształcącym w Żegocinie powstał Fundusz Stypendialny dla studentów magisterskich studiów stacjonarnych - absolwentów naszej szkoły. Szczycimy się tym, że co roku liczna grupa naszych licealistów podejmuje studia wyższe w renomowanych uczelniach kraju. Byłaby ona jeszcze liczniejsza, gdyby wszystkim zdolnym Koleżankom i Kolegom nie stały na przeszkodzie warunki materialne. W tym roku dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów udało się nam ufundować dwa roczne stypendia w ramach wspomnianego wyżej Funduszu. Nasz Samorząd podejmuje liczne inicjatywy na rzecz szkoły. Kilka lat temu zdobył II miejsce w Polsce w konkursie pod hasłem "Nie pytaj, co szkoła robi dla ciebie, lecz co ty robisz dla niej". Jednak bez pomocy Państwa nie sprostamy wyzwaniu, jakim jest rozwój Funduszu Stypendialnego. Serdecznie prosimy o pomoc. Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców przy LO i ZSZ w Żegocinie" Apel przyniósł nadspodziewanie dobre efekty. Konto Funduszu Stypendialnego wzbogaciło się o 3400 zł.

      Kolejnym przedsięwzięciem samorządu była loteria fantowa. Przygotowania do jej przeprowadzenia stały się jednym z tematów programu Telewizji Kraków pt. "Bzik konktolowany", który został nakręcony w Żegocinie. W dniu 21 marca 2002 roku w szkole odbyła się loteria fantowa, z której dochód w wysokości 1906 zł został przeznaczony na Fundusz Stypendialny. Tak wysoka kwota była możliwa dzięki hojnym sponsorom przedsięwzięcia. Są wśród nich przedsiębiorcy, rzemieślnicy, księża, nauczyciele i uczniowie.

     - Serdecznie dziękujemy za chęć niesienia pomocy naszym studiującym koleżankom i kolegom. Hojność Państwa pozwoli na ufundowanie stypendium kolejnym studentom - absolwentom naszego liceum. Wiemy, że taka pomoc będzie konieczna, gdyż na szczęście w naszej szkole nie brakuje młodych talentów. Brakuje tylko funduszy i dzięki Państwa pomocy możemy temu choć trochę zaradzić - napisali w podziękowaniach do ofiarodawców szkolni samorządowcy z LO w Żegocinie.

     Do akcji wspierania studentów włączyła się także Rada Gminy, która 28 grudnia 2001 roku podjęła uchwałę  w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów. Stypendium nosi nazwę "STYPENDIUM GMINY ŻEGOCINA" i może być przyznane studentowi I roku studiów stacjonarnych, aktualnemu maturzyście zamieszkałemu stale na terenie Gminy Żegocina, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i jednocześnie osiągnął na świadectwie maturalnym średnią ocen co najmniej 4,76 oraz wzorową ocenę z zachowania lub jest szczególnie uzdolniony w danej dziedzinie co potwierdziła pisemna opinia dyrektora szkoły i uzyskał na świadectwie maturalnym wzorową ocenę z zachowania,  lub jest laureatem lub finalistą olimpiady, konkursu lub turnieju stopnia centralnego lub wojewódzkiego. Wnioski składa za pośrednictwem Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty zainteresowany student w terminie do 15. października roku, w którym zdał maturę i został przyjęty na studia. Do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się zaświadczenie o dochodach rodziny, kserokopię świadectwa dojrzałości, opinię dyrektora szkoły /w przypadku studentów szczególnie uzdolnionych/ zaświadczenie o przyjęciu na studia lub inny dokument potwierdzający ten fakt. Wnioski rozpatruje i stypendia przyznaje Zarząd Gminy na podstawie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Gminy w Żegocinie w terminie do 30 października roku akademickiego. Stypendia gminne zostaną przyznane w tym roku dopiero po raz pierwszy.

    Wszyscy, którzy społecznie właczyli się w akcję fundowania stypendiów wierzą, że osoby   obdarowane stypendiami swoją nauką na studiach, a potem pracą na rzecz środowiska, które im pomaga, odwzajemnią pomoc.

   Jednocześnie Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Żegocinie pragnie serdecznie podziekować dotychczasowym i przyszłym darczyńcom, wspierającym Szkolny Fundusz Stypendialny.
Lista Darczyńców, którzy wsparli konto Funduszu Stypendialnego:
1.    P. Emilia Maniak
2.    Ks. Prałat Antoni Poręba 
3.    Ks. Jan Gniewek 
4.    Ks. Zbigniew Kępa 
5.    P. Tomasz Ptaszek
6.    P. Wójt Jerzy Błoniarz 
7.    Stowarzyszenie Wspierania Gminy i Rozwoju Przedsiębiorczości
8.    Ks. Rafał Cisowski
9.    P. Stanisław Matras
10.  P. Wiesław Kukla
11.  Ks. Kazimierz Fąfara

Lista Darczyńców, którzy wsparli loterię fantową:
1.    Ks. Antoni Poręba
2.    P. Danuta Pączek
3.    Ks. Jan Gniewek
4.    P. Teresa Stachoń
5.    P. Zofia Rogala
6.    P. Jan Tyndel
7.    P. Marzena Janiczek
8.    Gminna Spółdzielnia "SCh"
9.    P. Zofia Kępa
10.  P. Tomasz Cudejko
11.  P. Grażyna Mirowska
12.  P. Aleksandra Parowska
13.  P. Maria Bobowska
14.  P. Wiesław Kukla
15.  P. Jadwiga Pączek
16.  P. Barbara Wolak
17.  P. Stanisław Dudek
18.  P. Maria Dziedzic
19.  P. Barbara Bajor
20.  P. Aleksandra Krajewska
21.    Lidia Stabrawa
22.    Kinga Marcinek
23.    Paulina Fąfara
24.    Iwona Matras
25.    Jarosław Maź
26.    Natalia Kuska
27.    Małgorzata Pączek
28.    Gabriela Oleksy

[wstecz]