ZEBRANIE WIEJSKIE W ŻEGOCINIE

Żegocina - zebranie wiejskie 8.09.2002.

        W ostatnich dniach odbywają się liczne zebrania wiejskie. Dominuje na nich tematyka wyborcza. Nic dziwnego, przecież niebawem odbędą się wybory samorządowe. 8 września takie właśnie zebranie odbyło się w Żegocinie. Do sali obrad Rady Gminy przyszło około 30 mieszkańców największej wsi gminy.

        Powitał ich sołtys wsi Bolesław Łękawa. Poinformował, że głównym celem zebrania jest wyjaśnienie mieszkańcom zasad tegorocznych wyborów samorządowych. O przedstawienie tych zasad poprosił Sekretarza Gminy Zbigniewa Nożkiewicza.   Sekretarz wyjaśnił zebranym zasady prawa wyborczego. Poinformował o tym, że mieszkańcy gminy wybiorą 15-osobową Radę Gminy i Wójta, wspólnie z innymi mieszkańcami gmin Lipnica Murowana, Trzciana, Łapanów 21-osobową Radę Powiatu, oraz głosować będą na kandydatów do Małopolskiego Sejmiku Samorządowego. Wyjaśnił kto i w jaki sposób może tworzyć komitety wyborcze. Podał także podstawowy kalendarz wyborczy. Jego wyjaśnienia były pełne, gdyż nikt nie zgłosił żadnych pytań.

     Następnie przewodniczący zebraniu sołtys Łękawa poprosił o zabranie głosu Jerzego Błoniarza. Wójt w obszernym wystąpieniu przedstawił dokonania samorządu w zakresie służby zdrowia, oświaty, budowy i modernizacji gminnej infrastruktury, rozwiązywania problemów związanych z kanalizacją, wodociągami i usuwaniem śmieci. Uznał, że był to trudny okres ze względu na powódź 1997 roku, realizację reformy służby zdrowia i oświaty. Jego informacje dotyczyły także: stanu mienia komunalnego, realizacji programu "Centra", przeniesienia przydrożnej kapliczki w Żegocinie z chodnika w nowe miejsce, budowy boiska sportowego, budowy dróg i chodników, najbliższych planów w zakresie inwestycji i remontów. - Kończąc chcę powiedzieć, że przyjęty kierunek rozwoju wsi i gminy jest słuszny. Chcę także podziękować wszystkim mieszkańcom za przybycie na zebranie oraz za dobrą współpracę podczas trudnego okresu obecnej kadencji władz samorządowych - powiedział na zakończenie swojego wystąpienia Wójt Błoniarz.

     Po wystąpieniu Wójta rozpoczęła się dyskusja. Jako pierwszy głos zabrał Mirosław Gądek, który ocenił wystąpienie wójta za zbyt lukrowane. W obszernej, emocjonalnej wypowiedzi skupił się głównie na przedstawieniu zebranym zagrożeń wynikających ze wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zadał władzom samorządowym gminy kilka pytań, dotyczących korzystania przez Żegocinę z programów ASAP, HPI, zadłużenia gminy, budowy boiska, funkcjonowania spółdzielczości. Wezwał mieszkańców i władze do opamiętania się i uświadomienia zagrożeń wynikających ze wstąpienia do Unii.  Zarzucił władzom gminy nielegalne budowanie zbiornika wodnego w Łąkcie Górnej i boiska w Żegocinie.

     W dyskusji głos zabrali tez inni mieszkańcy wsi. Pan Tadeusz Dudzic uznał, że głosy krytyczne są potrzebne władzy, gdyż zmusi ją to do aktywnych działań na rzecz rozwiązywania problemów. Reginald Łukasik odniósł się do tych treści w wystąpieniu pana Gądka, które dotyczyły Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Stwierdził, że wszystkie decyzje w sprawach majątkowych spółdzielni podejmuje nie zarząd, lecz walne zebranie członków. Pani Dorota Salamon zgłosiła pretensje dotyczące zbyt późnego i złego poinformowania odbiorców wody z żegocińśkiego wodociągu przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żegocinie o powstałym zagrożeniu wynikającym z wykrycia w wodzie paciorkowca. Zgłosiła wniosek o ukaranie dyrektora i poinformowała o zamiarze zgłoszenia tej sprawy do Prokuratury. Poruszono także sprawę pomocy samorządu dla rolników, funkcjonowania Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie (słaba działalność, za duże zatrudnienie), budowy boiska (dlaczego przy cmentarzu ?), bezrobocia.

     Do wystąpień mieszkańców odniósł się Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Prostował błędne informacje (np. o zadłużeniu gminy, nielegalności budowy zbiornika i boiska), odpowiedział na pytania, wyjaśniał własne stanowisko. Przeprosił także mieszkańców za to, że nie udało się zrealizować wszystkich wniosków oraz za kłopoty związane z zaopatrzeniem w wodę. Poinformował, że rozważane są dwie możliwości rozwiązania problemu. Pierwsza - przyłączenie do budowanej właśnie w Łąkcie sieci wodociągowej części Żegociny ("Nadola"), co pozwoliłoby odciążyć wodocią żegociński, druga - wymiana starej sieci na nową (rury plastikowe).

     W końcowej części zebrania sołtys Łękawa poinformował o ubezpieczeniach zwierząt gospodarczych. Padła tu ciekawa informacja o tym, że ciągle zmniejsza się pogłowie koni i krów. Obecnie we wsi jest tylko 14 koni. Pogłowie krów także zmalało, ze 170 do 70. Sołtys zwrócił się także z apelem o wykupywanie przez mieszkańców worków na śmieci. Wójt Błoniarz powiedział także o staraniach gminy o poprawienie jakości odbioru trzeciego programu telewizji.

    Dwie i pół godziny mówili o swojej wsi i gminie zebrani w sali narad Urzędu Gminy mieszkańcy wsi. Z wszystkich głosów przemawiała troska o lepszą przyszłość. Ale - tak, jak w całym kraju -  różne są oceny działań samorządu, różne zdania w sprawie wstąpienia do Unii Europejskiej, odmienne poglądy polityczne. To normalne. Tym się cechuje demokratyczne państwo. O tym, czyje poglądy zwyciężą, zadecydują wyborcy.

       Już po zakończeniu zebrania jeden z jego uczestników zwrócił uwagę na jeszcze jedną, ważną rzecz.  -Doliczyłem się na sali tylko 11 rolników. To stanowczo za mało, jeśli się weźmie pod uwagę fakt, że rolnictwo jest głównym zajęciem mieszkańców Żegociny. Niepokoi także niskie zainteresowanie mieszkańców wsi sprawą wyborów samorządowych - powiedział.  Z pewnością miał rację.         

Opr.T.O.

Żegocina - zebranie wiejskie 8.09.2002. Żegocina - zebranie wiejskie 8.09.2002.
Sołtys Żegociny Bolesław Łękawa dokonał otwarcia zebrania. Zasady ordynacji wyborczej wyjaśnił Sekretarz Gminy Zbigniew Nożkiewicz.
Żegocina - zebranie wiejskie 8.09.2002. Żegocina - zebranie wiejskie 8.09.2002.
W dyskusji głos zabrał m. in. Mirosław Gądek. Wyjaśnień i odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Jerzy Błoniarz.

[wstecz]