Logo Krajowej Rady Izb RolniczychLogo Małopolskiej  Izby Rolniczej.

WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ

8.12.2002

        Od 1996 roku został reaktywowany po 50 latach nie funkcjonowania w Polsce samorząd rolniczy i jego instytucje - izby rolnicze. Pierwsze kadencje walnych zgromadzeń izb rolniczych zakończyły się w dniu 10 października 2002 roku.
       Już w styczniu 2001 r. nastąpiła zmiana finansowania wojewódzkich  izb rolniczych. Samorządy gminne są zobowiązane do odprowadzania 2% odpisu z pozyskanego podatku rolnego na finansowanie tej izby. Samorząd rolniczy  powstał po to, aby  reprezentować  wszystkich rolników, wszyscy płatnicy podatku rolnego obligatoryjnie przynależą do niego. Z tego wynika, że do izby rolniczej nie można się zapisać, ani z niej wystąpić, ponieważ tworzą  ja z mocy ustawy wszyscy podatnicy podatku  rolnego. Istnieją zrzeszenia rolników w postaci organizacji spółdzielczych, związków zawodowych, ,jednak ze względu na rożną działalność tych zrzeszeń na terenie kraju trudno z ich przedstawicieli stworzyć reprezentacje rolników. Izby rolnicze utrzymują się ze składek swoich członków jak również z podatku płaconego przez rolników.

      Na podstawie art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927) Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła w dniu 6 września 2002 roku uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych -   wyznaczając dzień wyborów na niedzielę dnia 8 grudnia 2002 roku.

       Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych ustaw (Dz.U. Nr 81, poz.875) określiła nowe zasady wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Członkowie walnego zgromadzenia będą wybierani spośród członków izby rolniczej w wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym. W dniu 8 grudnia 2002 roku w wyborach bezpośrednich będą wybierani członkowie nowego organu izby rolniczej - rady powiatowej izby. Następnie rada powiatowa izby w ciągu trzech tygodni wybierze ze swego składu przewodniczącego i delegata. Obie te wybrane osoby wejdą w skład walnego zgromadzenia izby rolniczej.

     Powyższe zmiany powinny usprawnić funkcjonowanie organów izb rolniczych. Zostanie znacznie ograniczona liczebność walnych zgromadzeń (np. Walne Zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej liczy obecnie około 600 członków a po wyborach będzie liczyło około 60 członków). Spowoduje to, że walne zgromadzenie będzie bardziej operatywne, a jego funkcjonowanie mniej kosztowne. Nowo powołany organ - rada powiatowa izby przybliży funkcjonowanie izby rolniczej do rolników, a jednocześnie będzie łącznikiem między rolnikami a walnym zgromadzeniem i zarządem izby rolniczej.

      Jedną najistotniejszych spraw dotyczących wyborów będzie frekwencja wyborcza, której poziom będzie odzwierciedlał społeczne uznanie dla dotychczasowego funkcjonowania izb rolniczych.

      W wywieszonych na tablicach ogłoszeniach Małopolska Izba Rolnicza poinformowała, że 8 grudnia 2002 roku odbędą się wybory do Rad Powiatowych i Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej. W okręgu wyborczym nr 38, obejmującym teren gminy Żegocina, kandyduje tylko Jan Rozum - rolnik z Bytomska.

      Przewodniczącym Okręgowej Komisji Wyborczej w Żegocinie był Ignacy Rożnowski. Lokal wyborczy mieścił się w budynku Urzędu Gminy w Żegocinie. Głosowanie zostało przeprowadzone w godzinach od 8.00 do 18.00. Frekwencja była bardzo niska. Wiele osób twierdziło, że ustalono zły termin tych wyborów, bo powinny być połączone z wyborami do samorządu terytorialnego.

     W Małopolsce jest 181 okręgów wyborczych. W 83 okręgach zgłoszony został tylko 1 kandydat na miejsce. Mimo to w tych okręgach wybory się odbędą - wystarczy, że kandydat otrzyma 1 głos ważny. Najwięcej kandydatów na 1 miejsce przypada w Proszowicach - aż 11, w gminie Dębno jest 6 kandydatów, w gminie Tarnów - 4, a w sąsiedniej Trzcianie - 3.

       Nasuwa się pytanie, czego rolnicy mogą oczekiwać od reprezentacji swojego samorządu ? Określa to rozdział drugi ustawy o izbach rolniczych. Zadania izby to m. in.  sporządzanie opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej, występowanie do organów administracji rządowej i samorządowej odnośnie regulacji prawnej dotyczącej rozwoju wsi i rynków rolnych, doradztwo w zakresie produkcji rolniczej.  Kolejnym zadaniem izby są ; podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie,  działania na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa rolników, promowanie eksportu produktów rolnych. Izby rolnicze   musza inicjować zadania  mające na celu wspieranie zrzeszeń producentów rolnych i leśnych.

Według nowych przepisów przedstawiciel izby rolniczej może szacować szkody łowieckie, a sama izba opiniować akty prawa miejscowego. Najczęstszą formą działania izby są, poparte analizą, wystąpienia do władz wojewódzkich w najważniejszych sprawach dla rolnictwa, interwencje na rynku skupu zboża i żywca oraz wielkość przyznawanych kredytów klęskowych. Również izby rolnicze występują  w sprawach zmian prawodawstwa dotyczącego rolnictwa. Inna   działalnością izb jest pomoc prawna i organizacyjna dla grup producentów rolnych i związków.

Izby rolnicze podejmują wiele bezpośrednich działań związanych z rolnictwem.  Współpracują z  jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze i wspierają ich działalność, inicjują powstawanie nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowania praktyk. Działają na rzecz poprawy produktów rolnych i kształtowania  świadomości ekologicznej producentów rolnych. Są to podstawowe zasady działalności izb rolniczych.

Wybory samorządu rolniczego 2002.

Jan Rozum

Głosuje sołtys Żegociny Bolesław Łękawa.

Jan Rozum

WYNIKI WYBORÓW W OKRĘGU NR 38

  • Liczba uprawnionych do głosowania - 1009
  • Liczba wydanych kart do głosowania - 22
  • Frekwencja - 1.98%
  • Liczba głosów oddanych na Jana Rozuma - 22

[wstecz]