SZKOLENIE W SPRAWIE SAPARD

Szkolenie w Żegocinie.

      Na ostatniej Sesji Rady Gminy w Żegocinie radny Stanisław Grabowski złożył wniosek, aby zorganizować w Żegocinie szkolenie dotyczące programu SAPARD. Wójt Gminy Jerzy Błoniarz podjął się tego zadania i już na 28 stycznia 2003 roku zaprosił do sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie wykładowców i osoby zainteresowane korzystaniem ze środków pomocowych. Przybyło około 30 osób, głównie przedsiębiorców i rolników.

     Zwracając się do przybyłych, Wójt Błoniarz zaapelował: -Bądźcie odważni i rozważni !  Są instytucje, które pomogą Wam w przygotowaniu wszystkich dokumentów. Pomoże samorząd lokalny, pomoże też Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Nie dajcie się nabrać na kosztowne oferty firm konsultingowych. Pomoc udzielana przez ODR-y jest bezpłatna.

     Wójt Błoniarz poinformował też, że samorząd Żegociny już wielokrotnie korzystał ze środków pomocowych. Tak było z programami PHARE, ODBUDOWA-2. Sam niewiele mógłby z własnych środków zrobić. Na inwestycje w budżecie gminy jest bowiem tylko około 300 tysięcy złotych rocznie. Były lata, że realizowano inwestycje za 1200 tys. zł rocznie. Trzeba być więc odważnym i podejmować wyzwania. Samorząd też zgłosił już wniosek do SAPARD-u, dotyczący budowy wodociągu w Łąkcie Górnej.

      Koordynator Biura Powiatowego MODR w Bochni mgr inż. Wacław Majcher przeprowadził pierwszą część szkolenia. Mówił głównie o kierunkach restrukturyzacji gospodarstw rolnych. Wyjaśnił, jak ważną role może odegrać sama definicja gospodarstwa rolnego. W Polsce każdy, kto ma ponad 1 ha gruntu, jest uważany za prowadzącego gospodarstwo rolne. Tak licząc, w powiecie bocheńskim jest około 12 tys. gospodarstw czyli mniej więcej tyle, co w całej Danii. W Hiszpanii nie bierze się pod uwage wielkości gospodarstwa, lecz dwa inne czynniki. Jeśli ktoś ponad 50% czasu pracy wykonuje w gospodarstwie i ponad 50% jego dochodów pochodzi z rolnictwa - to dopiero wtedy jest traktowany jako właściciel gospodarstwa. Poinformawał także o dotychczasowych formach pomocy dla polskiego rolnictwa. - Teorii jest dużo, dokumentów do wypełnienia też. Nie da się tego od razu zrozumieć. Dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszam do skorzystania z naszych, bezpłatnych usług. Zapraszam więc do Bochni na Kazimierza Wielkiego nr 67 - powiedział na zakończenie Wacław Majcher.
   Do zgromadzonych zwrócił się też Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni Leopold Grabowski, który na zebranie przyjechał wraz z Romanem Pietą - kierującym Komisją do Spraw UE w Radzie Powiatu. - O możliwościach korzystania ze środków SAPARDU-u trzeba mówić na zebraniach wiejskich. Są środki dla rolników i przedsiębiorców - i trzeba je brać.  - apelował. -Naszą zaś rolą będzie umożliwienie dostępu do wiedzy Musicie o tych sprawach rozmawiać z sąsiadami. Szukajcie pomysłów i pieniędzy, choć lęków jest wiele i sporo się trzeba uczyć - powiedział Roman Pieta. Poinformował także o zamiarze tworzenia we wszystkich gminach powiatu komórek informacyjnych o UE, w których znajdą zatrudnienie odpowiednio wykształceni absolwenci szkół wyższych.
    Sławomir Więcławek z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapoznał zebranych z podstawowymi założeniami programu SAPARD. Rozdał sporą ilość materiałów informacyjnych, a następnie odpowiadał na liczne pytania uczestników zebrania, dotyczących zwłaszcza "Działania 4 - Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".
    To było już trzecie tego typu szkolenie na terenie powiatu bocheńskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Leopold Grabowski chce, aby podobne szkolenia odbyły się we wszystkich gminach Bocheńszczyzny. Do ich organizowania będzie niebawem zachęcał samorządowe władze pozostałych gmin powiatu.

Wacław Majcher podczas szkolenia w Żegocinie. O konieczności większej ilości szkoleń mówił Leopold Grabowski.
CO O PROGRAMIE SAPARD POWINNO SIĘ WIEDZIEĆ ?

   Program SAPARD, czyli Przedakcesyjny Instrument Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development), przeznaczony jest dla kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Środki finansowe z tego funduszu mają pomóc w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich, ułatwić proces integracji sektora rolnego krajów kandydujących z Unią Europejską przez dostosowanie tego sektora do standardów i wymagań unijnych i płynne włączenie tych krajów w system Wspólnej Polityki Rolnej i programów strukturalnych UE.

     Roczna wartość środków przyznanych Polsce przez Unię Europejską to ok. 170 mln EURO, które mają zostać przeznaczone w postaci dotacji (a więc bezzwrotnej pomocy) przede wszystkim na:

 • poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, zarówno na rynku krajowym jak i rynku międzynarodowym;
 • dostosowanie sektora rolno-spożywczego do wymagań Jednolitego Rynku w zakresie wymagań sanitarnych, higienicznych oraz jakościowych;
 • wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej oraz tworzenie warunków do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi.

     W oparciu o zdefiniowane cele Programu SAPARD wybrane zostały dla Polski na lata 2002-2006 r. nastepujące kierunki działania: 

 • Działanie 1: Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych
 • Działanie 2: Inwestycje w gospodarstwach rolnych
 • Działanie 3: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich
 • Działanie 4: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
 • Działanie 5: Programy rolnośrodowiskowe i zalesianie
 • Działanie 6: Szkolenia zawodowe
 • Działanie 7: Pomoc techniczna

     Wkład ze strony Unii Europejskiej może wynieść nie więcej niż 75% ogólnej sumy środków publicznych, stanowiących źródło tych dotacji, podczas gdy pozostałe 25% to wkład strony polskiej.

     Nadzór nad realizacją programu SAPARD w Polsce został powierzony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest odpowiedzialna za:

 • ogłoszenia o możliwościach składania aplikacji w ramach programu SAPARD;
 • przyjmowanie pełnej dokumentacji projektów składającej się z wypełnionego wniosku wraz z załączonymi niezbędnymi dokumentami i pisemne potwierdzanie przyjęcia wniosku; 
 • rejestrowanie wniosków w systemie komputerowym; 
 • dokonywanie oceny formalno-prawnej zgodności projektów i dokumentów z obowiązującymi dla programu zasadami, warunkami i kryteriami przyjętego programu SAPARD;
 • przeprowadzenie oceny ekonomicznej i technicznej wykonalności projektów; 
 • przekazywanie projektów, zgodnych z wymogami programu, do rekomendacji rankingu przez Regionalne Komitety Sterujące oraz przez Krajowy Komitet podpisywanie umów wraz z harmonogramem realizacji projektu z beneficjentem programu;
 • przeprowadzenie niezbędnych kontroli zarówno przed jak i po zatwierdzeniu projektu;
 • monitorowanie i kontrola realizacji umowy podpisanej z beneficjentem oraz monitorowanie poszczególnych działań w odniesieniu do odpowiednich wskaźników.

     ARiMR realizować będzie również następujące funkcje płatnicze:

 • sprawdzanie wniosków o płatność;
 • przeprowadzanie kontroli na miejscu i stwierdzanie dopuszczalności do płatności;
 • autoryzacja zobowiązań i płatności;
 • dokonywanie płatności;
 • prowadzenie księgowości.

    O uzyskanie dotacji mogą ubiegać się:

 • zakłady przetwórcze,
 • rolnicy indywidualni,
 • grupy producentów,
 • samorządy lokalne, tj. gminy, związki międzygminne i powiaty.

     Wszyscy oni muszą sfinansować podejmowane przez siebie przedsięwzięcia objęte programem SAPARD całkowicie ze środków prywatnych. Dopiero po zrealizowaniu przedsięwzięcia i dokonaniu jego formalnego odbioru, inwestor może uzyskać dotację ze środków funduszu, stanowiącą refundację części poniesionych przez niego kosztów. Chodzi tu o część tzw. kosztów kwalifikowanych, a więc tylko takich kosztów, które zostały wskazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako koszty, które mogą być pokrywane za pomocą dotacji.

     Źródłem pozyskania środków na inwestycje, obok środków własnych inwestorów, są przede wszystkim kredyty bankowe uzyskane w bankach prowadzących obsługę programu SAPARD.

       Program SAPARD ma przygotować też polską administrację i podmioty korzystające z programu do wykorzystania znacznie większych środków pomocowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.W oparciu o decyzję Komisji Europejskiej z dnia 2 lipca 2002 r. o przekazaniu Polsce zarządzania Programem SAPARD w dniu 9 lipca 2002 roku ukazało się ogłoszenie prasowe Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informujące o rozpoczęciu  z dniem 17 lipca 2002 roku przyjmowania wniosków o pomoc finansową.

Zmiany w Programie Operacyjnym SAPARD przyjęte przez Komitet Monitorujący na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2002 roku

       W dniu 18 grudnia 2002 roku odbyło się posiedzenie Zespołu-Komitetu do Spraw Monitorowania Programu SAPARD, podczas którego podjęto między innymi, Uchwałę Nr 17 w sprawie przyjęcia zmian w Działaniach 1, 2, 3, 4 i w Rozdziale 3 Programu Operacyjnego SAPARD. Zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący powinny znacząco wpłynąć na możliwość skorzystania z Programu SAPARD przez większą grupę rolników oraz zakładów przetwórstwa artykułów rolnych i rybnych. Do ich ostatecznego zatwierdzenia konieczne jest uzyskanie akceptacji Komisji Europejskiej, co jest spodziewane w I kwartale 2003 roku.
Do najważniejszych zmian w Programie Operacyjnym przyjętych przez Komitet Monitorujący należą między innymi:
·    w Działaniu 1:
- wprowadzenie jednolitego poziomu finansowania na poziomie 50 % kosztów kwalifikowanych, bez podziału na kategorie inwestycji;
·    w Działaniu 2:
-    podwyższenie górnych limitów produkcji mleka z 350.000 l/rok do 550.000 l/rok i trzody chlewnej z 250 na 600 stanowisk dla tuczników (w cyklu zamkniętym z 25 na 60 stanowisk dla macior) – limity te stanowią jeden z warunków uzyskania pomocy finansowej w Programie SAPARD,
-    podwyższenie limitów pomocy finansowej przeliczonych proporcjonalnie do zwiększenia górnych limitów produkcji:
z 85 000 do 130 000 PLN dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka,
z 110 000 do 170 000 PLN w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka, w przypadku inwestycji związanych z budową urządzeń do przechowywania odchodów zwierzęcych,
- z 65 000 do 150 000 PLN dla inwestycji w gospodarstwach specjalizujących sie w produkcji trzody chlewnej;
·    w Działaniu 2 i 4:
- dopuszczenie do Programu SAPARD także rolników ubezpieczonych poza KRUS;

     Obecnie do wdrożenia przygotowywane jest Działanie 4: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Nowy opis tego działania w Programie Operacyjnym SAPARD został zaakceptowany przez Komitet Monitorujący w dniu 7 lutego 2002 roku oraz w dniu 20 marca 2002 roku przez Komitet STAR. W kwietniu 2002 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o zatwierdzeniu nowej wersji Działania 4. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków o pomoc finansową w Działaniu 4 planowane jest w I kwartale 2003 roku.
      

WAŻNE LINKI:

http://www.minrol.gov.pl/Publikacje/DotSapard/Biezace.html

http://www.sapard.com.pl/sapard/

http://www.sapard.pl/

http://www.modrzglobice.ip.pl/

[wstecz]