PRZYBYWA BIEDY

     Jedną z istotnych spraw, którą podczas ostatniego posiedzenia (8 lutego 2002 r.) analizowała Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy w Żegocinie, której przewodniczy Tadeusz Olszewski, jest działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

O pracy GOSP w Żegocinie poinformowała jego kierowniczka Bożena Orzeł.

     Zaproszona na posiedzenie Kierowniczka GOPS w Żegocinie Bożena Orzeł złożyła obszerne sprawozdanie z działalności Ośrodka. Oto podstawowe informacje o sprawach finansowych zawarte w sprawozdaniu:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie swoją pomocą w roku 2002 objął 224 rodzin, w tym: pomocą materialną 194 rodziny, pomocą usługową - 3 osoby, pomocą wyłącznie w postaci pracy socjalnej - 27 rodzin.

 • W ramach zadań obligatoryjnych przyznano: 10 osobom zasiłki stałe na kwotę 33.904 zł, 11 osobom zasiłki stałe wyrównawcze na kwotę 19.402 zł, 37 osobom rentę socjalną na kwotę 177.188 zł, 21 osobom zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa na kwotę 24.406 zł, 1 osobie gwarantowany zasiłek okresowy na kwotę 3.227 zł,

 • W ramach zadań fakultatywnych 5 osób otrzymało zasiłki okresowe na łączna kwotę 2.088 zł. Zapłacono także dla 9 osób składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 9.695 zł (składki opłacane są od świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy),

 • 38 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały, stały wyrównawczy, rentę socjalną i gwarantowany zasiłek okresowy na kwotę 7.911 zł,

 • 34 osoby otrzymały zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 41.936 zł,

 • wyprawkę szkolną otrzymało 21 dzieci (l. 890 zł),

 • W ramach zadań własnych udzielono pomocy pieniężnej i pomocy w naturze na kwotę 29.995 zł,

 • Sprawowanie opieki domowej i sąsiedzkiej kosztowało 10.207 zł,

 • Dożywaniem objęto   255 uczniów  w szkołach, co kosztowało 66.900 zł, a środki te pochodziły: z budżetu gminy 10.000 zł, wojewody 46.900 zł, Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10.000 zł,

 • Koszty utrzymania GOPS (3 etaty) wyniosły 94.931 zł , w tym 39.080 zł to środki własne, reszta to środki Urzędu Wojewódzkiego.


        W dalszej częsci swojego wystapienia Kierowniczka GOPS stwierdziła, że:

 • poziom i wielkość świadczonej pomocy  w dużej mierze uzależniona jest przede wszystkim od posiadanych środków finansowych w danym roku. W związku z występującymi brakami w planach dotacji na zadania zlecone, jak również przekazywanie środków przez Małopolski Urząd Wojewódzki w ratach, spowodowały wypłatę należnych świadczeń pieniężnych w niepełnej wysokości, co było powodem niezadowolenia i niezrozumienia ze strony świadczeniobiorców. Wyrazem tego była niechęć, a niejednokrotnie wrogość adresowana pod kierunkiem pracowników tutejszego Ośrodka. Powyższa sytuacja dysharmonizowała pracę.

 • Głównymi powodami przyznania pomocy rodzinom było występujące w nich ubóstwo wraz z innymi dysfunkcjami takimi jak: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

 • Coraz bardziej do zauważenia staje się spadek stopy życiowej wśród mieszkańców naszej gminy. Występuje stały wzrost świadczeniobiorców pomocy społecznej /w roku 200 r.- 203 rodziny, natomiast w 2002 roku - 224 rodziny w tym z powodu ubóstwa w 2001 r. - 118 rodzin, a w 2002 r. 137 rodzin/.

 • Negatywnym zjawiskiem mającym wpływ na sytuację rodzin jest utrata świadczeń rentowych, które stanowiły główne źródło utrzymania. W ubiegłym roku 25 osób zwróciło się o pomoc do tutejszego Ośrodka po utracie świadczeń rentowych.

 • Z uwagi na niskie dochody rodziny te, wykorzystując swoje środki i możliwości nie są w stanie samodzielnie sprostać swym problemom, a Ośrodek przy tak ograniczonych środkach na zadania fakultatywne /zasiłki okresowe/ nie może w pełni zaspokoić ich potrzeb. Wzrastające koszty związane z leczeniem przekraczają możliwości finansowe rodzin, gdyż stanowi to dla nich znaczne obciążenie budżetu rodziny. W związku z powyższym Ośrodek prowadzi ścisłą współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, której celem jest między innymi pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu : dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, zakup niezbędnego sprzętu ortopedycznego, oraz likwidacja barier architektonicznych. Osobom bezrobotnym udziela się pomocy finansowej oraz w indywidualnych przypadkach nawiązuje się współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy. W ramach wymienionej współpracy między innymi w miesiącu listopadzie i grudniu na wniosek tutejszego Ośrodka do prac interwencyjnych zostało skierowanych 8 osób bezrobotnych z rodzin najuboższych, z których 5 osoby przyjęły propozycję.

 • W grupie osób objętych pomocą znajdują się także osoby starsze i samotne, im właśnie udzielana jest pomoc w zależności od przypadku, głównie w formie wsparcia psychologicznego, poradnictwa prawnego oraz pomocy w uzyskaniu świadczeń emerytalne - rentowych.

 • Osobom z uwagi na wiek i stan zdrowia, które wymagaj ą pomocy osób innych, a są jej pozbawione organizuje się pomoc w formie usług opiekuńczych. Zatrudniona opiekunka w Ośrodku sprawowała opiekę nad dwoma osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym. Ponadto osobie, która utraciła wzrok świadczone są usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej. Często złożone problemy bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby występują w rodzinach wielodzietnych. Ich sytuacja finansowa jest szczególnie trudna. Między innymi do dzieci z tych właśnie rodzin skierowana jest pomoc w formie dożywiania w szkołach. Obecnie w trzech szkołach na terenie gminy wydawane są obiady, natomiast w jednej szkole posiłek jest w postaci suchego prowiantu. W 2002 r. nie było problemów z zabezpieczeniem pełnego dożywiania w pierwszych miesiącach roku, jak to miało miejsce w latach poprzednich. Na wniosek Dyrektorów Szkół w Łąkcie Górnej i Bytomsku, Ośrodek pozyskał środki z Urzędu Wojewódzkiego na doposażenie stołówek szkolnych. W ramach pozyskanych środków do szkoły w Bytomsku zakupiono kuchenkę gazową, lodówkę i kuchenkę miko falową na kwotę 3.000 zł. Do stołówki szkolnej w Łąkcie Górnej zakupiono taboret gazowy i zastawę kuchenną na łączną kwotę 3.160 zł. Na bieżąco prowadzona jest ścisła współpraca z Dyrektorami szkół , by nie dopuścić do sytuacji, że uczeń jest głodny i pozbawiony posiłku przez rodzinę.

 • W ramach Rządowego Programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów "Wyprawka szkolna", Ośrodek przyznał pomoc w postaci zasiłku celowego na część wyprawki .Z pomocy tej skorzystało 21 uczniów z całej gminy, koszt jednej wyprawki wyniósł 90 zł. W skład wyprawki wchodził: plecak, przybory szkolne, strój gimnastyczny, worek na obuwie, szczoteczka do zębów, czapka, rękawiczki plus szalik. Celem strategicznym programu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów rozpoczynających naukę szkolną w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej w 2002 r. , z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód na osobę nie przekraczał kryterium dochodowego, określonego zgodnie z art.4 ustawy o pomocy społecznej. W rodzinach, w których występuje problem alkoholizmu lub nadużywania alkoholu udzielana jest przede wszystkim pomoc w naturze.

 • Ośrodek ściśle współpracuje z działającym Punktem Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich rodzin, do którego kierowane są osoby nadużywające alkoholu bądź członkowie tych rodzin, gdzie mogą uzyskać poradnictwo prawne i wsparcie psychologiczne. W roku ubiegłym pracownicy socjalni skierowali 8 rodzin.

 • Ośrodek w ramach współpracy z Caritas działających przy parafii w Żegocinie i Łąkcie Górnej oraz Wójtem Gminy zorganizował kolonię letnią dla 50 dzieci z rodzin najuboższych oraz w których występuje problem alkoholowy w miejscowości Stegna nad morzem. Kolonia odbyła się w okresie od 30.06.2002 do 14.07.2002 r. Na kolonię pozyskano środki z: Caritas w Łąkcie Górnej w kwocie - 2.000 zł Caritas Żegocina w kwocie - 6.605 zł, oraz ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żegocinie w kwocie - 15.825 zł. Ogólny koszt kolonii wyniósł 24.430 zł.

 • Jak co roku zorganizowano cykliczną Wieczerzę Wigilijną dla osób samotnych i niepełnosprawnych. Spotkanie wigilijne uprzyjemniła swoim występem grupa dzieci z zespołu "Grosik" z Rozdziela, która przedstawiła "Jasełka". Sponsorami uroczystości byli:
  1. Cukiernictwo Pan Józef Kępa Żegocina 260
  2. Wytwórnia Makaronów "Jura" w Rajbrocie
  3. Piekarnia "Androb" z Żegociny.
  W/wym. sponsorzy ofiarowali produkty swoich zakładów do upominków. Ksiądz Prałat Antoni Poręba zasponsorował zakup kurczaków do upominków.

        Pani Bożena Orzeł poiformowała także Komisję o tym, że otrzymany plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na 2003 rok w dziale "zasiłki i pomoc w naturze" w kwocie 246.100 zł jest niższy od wykonania 2002 roku, które wyniosło 274.300 zł,  jak również do przedstawionych planów potrzeb, o które wnioskował Ośrodek, co też może spowodować nierytmiczne wypłacanie świadczeń, chaos w pracy i duże niezadowolenie i rozgoryczenie wśród świadczeniobiorców.

       Komisja bardzo wysoko oceniła działalność GOPS w Żegocinie i wyraziła podziękowanie wszystkim pracownikom GOPS w Żegocinie za ich trudną, mozolną i bardzo ważną ze względów społecznych pracę.     

[wstecz]