RIO SZKOLI

Szkolenie RIO w Żegocinie.

     Na wniosek Wójta Gminy w Żegocinie w dniu 28 lutego 2003 roku zostało zorganizowane w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie szkolenie z zakresu rachunkowości i finansów publicznych. Do Żegociny przyjechali Prezes Rejonowej Izby Obrachunkowej w Krakowie Pan Janusz Kot oraz Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Pani Halina Gajoch. Zgromadzonym tu radnym, dyrektorom szkół, kierownikom zakładów budżetowych, pracownikom obsługi finansowej zakładów budżetowych, pracownikom Urzędu Gminy w Żegocinie wyjaśnili sprawy związane z ustawą o rachunkowości i finansach publicznych. Mówiono m. in. o dyscyplinie budżetowej, celowości wydatków oraz zamówieniach publicznych.

Szkolenie RIO Szkolenie RIO
Prezes RIO w Krakowie Janusz Kot podczas szkolenia w Żegocinie. W szkoleniu uczestniczyli m. in. pracownicy gminy oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli.

WIĘCEJ O RIO - REGIONALNYCH IZBACH OBRACHUNKOWYCH


      Idea wprowadzenia w Polsce regionalnych izb obrachunkowych pojawiła się wraz z uchwaleniem dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie terytorialnym. Z postanowień artykułu 86 wspomnianej ustawy wynikało, że organem nadzoru nad gminami w zakresie spraw budżetowych jest regionalna izba obrachunkowa. Organ ten nie został jednak powołany do życia, a nadzór i kontrola nad gospodarką finansową jednostek samorządowych, w latach 1990-1992, należały do wyłącznej właściwości wojewody.
Wypełnienie dyspozycji wynikającej z ustawy o samorządzie terytorialnym nastąpiło wraz z wejściem w życie ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 1992 r. Nr 85 poz. 428 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 9 grudnia 1992 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania (Dz.U. z 1992 r. nr. 94 poz. 463).
Regionalne izby obrachunkowe utworzone zostały jako organy nadzorujące i kontrolujące jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych oraz prowadzące działalność informacyjną i szkoleniową w sprawach budżetowych. Nie są one elementem systemu organizacyjnego samorządu terytorialnego, lecz specjalnie powołaną instytucją państwową, sprawującą kontrolę zewnętrzną w stosunku do organów i jednostek samorządu terytorialnego. Izby są państwowymi jednostkami budżetowymi.
Spośród powołanych w 1992 roku siedemnastu regionalnych izb obrachunkowych - po zmianach wprowadzonych przez reformę administracyjną - funkcjonuje w chwili obecnej szesnaście.
Regionalne izby obrachunkowe pełnią następujące funkcje:
     -    nadzorczą
     -    kontrolną
     -    opiniodawczą
     -    informacyjno-szkoleniową
     -   orzekającą w I instancji w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
      Wprowadzane od 1992 r nowelizacje postanowień ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ukształtowały następujący zakres zadań regionalnych izb obrachunkowych:
-   dokonywanie oceny legalności uchwał podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach wymienionych w art. 11 ustawy,
-   orzekanie o nieważności uchwał sprzecznych z prawem,
-    ustalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku nie uchwalenia budżetu do 31 marca roku budżetowego oraz w przypadkach unieważnienia uchwały budżetowej,
-    przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych samorządowego sektora finansów publicznych,
-   dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego i wniosków gmin o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej,
-    wydawanie opinii w sprawach wymienionych w art. 13 ustawy,
-    rozpatrywanie powiadomień skarbnika o dokonaniu kontrasygnaty na pisemne polecenie przełożonego,
.    orzekanie w sprawach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez podmioty należące do sektora samorządowego finansów publicznych,
-    prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej w sprawach objętych nadzorem i kontrolą.
     Od 1999 r. zakres zadań izb obejmuje również rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Serwis internetowy RIO - http://www.rio.gov.pl/

[wstecz]