ZEBRANIE WIEJSKIE W ŻEGOCINIE

16.02.2003

Zebranie wiejskie w Żegocinie.

      16 lutego 2003 r. odbyło się w Żegocine zebranie wiejskie, na które przyszło 57 osób, w tym wójt Jerzy Błoniarz, Sekretarz Gminy Zbigniew Nożkiewicz oraz 3 żegocińskich radnych. Zebranie otworzył Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno księdza proboszcza Antoniego Poręby.

Zebranie wiejskie w Żegocinie. Sprawozdanie z działalności odczytał sołtys Bolesław Łękawa.

      Zebrani wysłuchali najpierw sprawozdania sołtysa Żegociny Bolesława Łękawy za czteroletni okres kadencji. Żegocińska Rada Sołecka licząca 10 osób, zbierała się w okresie kadencji 12 razy. Na posiedzeniach były omawiane głównie sprawy gospodarcze, inwestycyjne, społeczno-kulturalne oraz sportu i turystyki. Były to głównie sprawy związane z wodociągiem, kanalizacją, zbiórką odpadów komunalnych, ubezpieczeniami. Niemal w każdym posiedzeniu rady sołeckiej brał udział Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Sołtys Łękawa ocenił, że współpraca z Wójtem i Radą Gminy w Żegocinie układała się dobrze. Stwierdził także, że członkowie Rady Sołeckiej bardzo aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym i gospodarczym wsi, wnosząc wiele wniosków i podejmując własne inicjatywy.

     W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie złożył Kazimierz Waligóra. Stwierdził, że Komisja nie wnosi żadnych zastrzeżeń do pracy Rady Sołeckiej. Pochwalił sołtysa i Radę Sołecką za aktywne działania, inicjatywy, liczne wnioski do Zarządu i Wójta Gminy. Na zakończenie Komisja złożyła wniosek o udzielenie ustępującej Radzie absolutorium.

      Po wyborze Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej rozpoczęła się dyskusja. Najpierw sołtys Bolesław Łękawa przybliżył zebranym sprawę inwestycji i remontów wykonanych na terenie wsi. Przypomniał, że w okresie kadencji wykonano utwardzenia dróg na długości 2170 metrów, ponad 600 metrów chodnika, oddano do użytku nowy  Ośrodek Zdrowia, Dom Kultury , odbudowano po powodzi basen, ujęcie wody, szkolną stołówkę i salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej, rozbudowano Zespół Szkół w Żegocinie, adaptowano na salę ćwiczeń korekcyjnych część garażu Szkoły Podstawowej, rozpoczęto budowę boiska sportowego, zmodernizowano kotłownię w Urzędzie Gminy w Żegocinie, kontynuowano kanalizację.

      Kolejnym mówcą był Wójt Jerzy Błoniarz. Na początku podziękował sołtysowi Łękawie i pozostałym członkom Rady Sołeckiej za aktywną pracę na rzecz społeczeństwa wsi. - Dużo udało się zrobić, ale mamy też niepowodzenia, zdarzyły się również błędy. Nie wszystkie sprawy udało się załatwić tak, jakbyśmy tego chcieli - powiedział. Poinformował także o rozpoczętych już i dalszych działaniach samorządu. Mówił o poprawie bezpieczeństwa na drodze w rejonie Zespołu Szkół w Żegocinie, wnioskach do SAPARD, wodociągach, kanalizacji, realizacji programu "Centra", programie IACS (system ewidencji upraw i hodowli), modernizacji gminnych dróg, umocnieniu brzegów potoków, rozbudowie boiska i sukcesach klubów sportowych, planie zagospodarowania przestrzennego, nowym sposobie segregacji i wywożenia śmieci.

Zebranie wiejskie w Żegocinie. Przemawia Wójt Jerzy Błoniarz.
Zebranie wiejskie w Żegocinie. Na pytania mieszkańców odpowiadał inż. Dudziak - dyrektor ZGK w Żegocinie..

Ta ostatnia sprawa wzbudziła największą polemikę. Obecny na zebraniu Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej inż. Wiesław Dudziak prosił o lepsze segregowanie śmieci w workach, poinformował, jak rozwiązać sprawę wywożenia odpadów wielkogabarytowych, dużo mówił o problemach związanych z funkcjonowaniem wodociągu.
     Niektórzy mieszkańcy wsi pytali: dlaczego trzeba za wywóz śmieci płacić z góry, dlaczego jak się nie zużyje wszystkich worków, to i tak trzeba za nie zapłacić. Na te pytania otrzymali odpowiedź, że taką ilość worków określono na podstawie doświadczeń innych, podobnych gmin, ale jeśli ktoś chce, to może indywidualnie podpisać umowę z dowolną firmą, mającą koncesję na wywóz śmieci.

       - Jeśli system nie sprawdzi się, to w następnym roku możemy go zmienić - deklarował Wójt Błoniarz. Tadeusz Dudzic poinformował o problemach związanych z kanalizacja na terenie Nadola, gdzie z powodu złych instalacji ścieki spływają do rzeki i konieczna jest przebudowa kolektora sanitarnego. Zgłoszono też wniosek, aby skuteczniej zająć się włączaniem do kanalizacji tych gospodarstw, które mają taką możliwość, a jeszcze nie zostały podłączone.
Zebranie wiejskie w Żegocinie. Wybory.

    W głosowaniu przyjęto złożone sprawozdania oraz jednogłośnie udzielono Radzie Sołeckiej absolutorium, a potem przystąpiono do wyborów. Na stanowisko sołtysa kandydowała tylko jedna osoba, dotychczasowy sołtys Bolesław Łękawa.  Jego kandydaturę poparło 56 z 57 osób głosujących. Wybrano także nową Radę Sołecką, która przez najbliższe 4 lata pracować będzie w składzie: Jan Mróz, Józef Marcisz, Andrzej Bilski, Kazimierz Waligóra, Reginald Łukasik, Józef Kępa, Józef Pączek, Franciszek Koszyk, Władysław Zatorski. Do Komisji Rewizyjnej mieszkańcy Żegociny wybrali: Stanisława Waligórę, Stanisława Kępę i Franciszka Górkę.
      Sołtys Bolesław Łękawa podziękował za wybór, informując jednocześnie, że dzieje się to już po raz siódmy. W imieniu zebranych gratulacje sołtysowi i wybranym członkom Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej złożył Wójt Jerzy Błoniarz.

    Zebrani przyjęli jeszcze propozycje zmian w Statucie Rady Sołeckiej oraz uchwały i wnioski zebrania, po czym Przewodniczący Zebrania Franciszek Koszyk zakończył obrady, które trwały 2,5 godziny.

INFORMACJE O POZOSTAŁYCH ZEBRANIACH WIEJSKICH NA TERENIE GMINY >>>>

[wstecz]