ZANOSI SIĘ NA ZMIANY

     Zanosi sie na zmiany w żegocińskiej sieci oświatowej. Zmiany te stały się możliwe po nowelizacji oświatowych aktów prawnych, które nie pozwalają na posiadanie przez gimnazja oddziałów pozamiejscowych. W tej sytuacji pojawiła się oddolna inicjatywa utworzenie zespołów, łączących szkoły podstawowe i gimnazja.

    Już 28 czerwca 2002 r. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej mgr Jan Rosiek zgłosił Radzie Pedagogicznej swojej szkoły wniosek o wyrażenie opinii w sprawie utworzenia od 1 września 2003 r. Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej, obejmującego szkołę podstawową i gimnazjum. - Realizacja tego projektu byłaby odpowiedzią na propozycję środowiska rodziców i nauczycieli z Łakty Górnej - motywowano wniosek. Rada Pedagogiczna PSP w Łąkcie Górnej 9 głosami za, przy 4 wstrzymujących się wydała pozytywna opinię. 30 września zebranie rodzicielskie jednogłośnie (52 osoby) opowiedziało się za utworzeniem Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej. Dało to podstawę do zwrócenia się do władz gminy z prośbą o wdrożenie postępowania legislacyjnego, mającego na celu utworzenie Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej. "Utworzenie Zespołu daje szansę dobrego kształcenia i wychowania dzieci w ich środowisku zamieszkania oraz jest realizacją postulatów rodziców, rady pedagogicznej i mieszkańców wsi zgłaszanych od 3 lat" - napisano w piśmie.

      30 stycznia Pani Kurator Elżbieta Lęcznarowicz odpowiedziała na pismo Wójta, akceptując wyłączenie z Zespołu Szkół w Żegocinie oddziałów gimnazjalnych w Łąkcie Górnej. Jednoczesnie poinformowała, że organem właściwym do utworzenia Zespołu Szkół jest Rada Gminy. 11 lutego Wójt Jerzy Błoniarz zwrócił się do Małopolskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie opinii w sprawie wyłączenia oddziałów gimnazjalnych z Zespołu Szkół w Żegocinie.

     Podobne kroki podjęło Rozdziele. 8 stycznia na swoim zebraniu Rada Rodziców, której przewodniczy  Pani Danuta Janiczek jednogłośnie podjęła uchwałę o potrzebie utworzenia w Rozdzielu Zespołu Szkół obejmującego szkołę podstawową i gimnazjum. Dzień później wniosek Rady Rodziców pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozdzielu. 10 stycznia 2003 r. Dyrektor PSP w Rozdzielu mgr Alicja Adamczyk zwróciła się do Wójta Gminy w Żegocinie z prośbą o uruchomienie procedur prawnych w celu utworzenia w Rozdzielu Zespołu Szkół. Argumenty przemawiające za utworzeniem Zespołu to wg. Dyrekcji szkoły: dobrze wykształcona kadra nauczycielska; duże wsparcie rodziców dla szkoły przejawiające się w budowie dachu na obiekcie, remoncie kuchni i stołówki, zakupie pomocy szkolnych; poczucie bezpieczeństwa, miła atmosfera pracy; znaczne rozproszenie domów i duże oddalenie części domostw od szkoły. Dyrektorka dołączyła także wniosek rodziców, pod którym podpisało się 55 osób. Zawarto w nim kolejne argumenty przemawiające za potrzebą utworzenia Zespołu:  mała ilość dzieci w klasie gwarantuje dobry kontakt nauczyciela z uczniem, szkoła w miejscu zamieszkania dziecka oznacza dobry kontakt na lini rodzic - uczeń - nauczyciel; warunki socjalne w szkole nie odbiegaja od innych szkół w gminie.

     7 lutego 2003 r. swoją opinię w tej sprawie wyraziła Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy w Żegocinie. Członkowie Komisji wysłuchali opinii zainteresowanych dyrektorów szkół: mgr Danuty Pączek - Dyrektorki Zespołu Szkół w Żegocinie, mgr Alicji Adamczyk - Dyrektorki PSP w Rozdzielu i mgr Jana Rośka - Dyrektora PSP w Łąkcie Górnej. Po dyskusji, podczas której zwracano uwagę na konieczność zagwarantowania w nowych placówkach oświatowcyh pracy dotychczasowym nauczycielom, Komisja wyraziła pozytywną opinię dla zamiaru utworzenia Gimnazjów w Rozdzielu i Łąkcie Górnej i połączenie ich ze szkołami podstawowymi w Zespoły Szkół.

     Podczas wizyty u Małopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Lęcznarowicz w dniu 21 lutego, żegocińskie władze oświatowe uzyskały zapewnienie, że jeśli będzie w tej sprawie zgodna opinia wszystkich zainteresowanych instytucji gminnych, to Pani Kurator pozytywnie zaopiniuje wnioski.

    Podczas IV Sesji Rady Gminy w Żegocinie, odbytej w dniu 27 lutego, żegocińscy radni jednogłośnie podjęli uchwałę intecyjną, informującą o zamiarze przekształcenia z dniem 1 września 2003 r. Gimnazjum w Żegocinie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Żegocinie poprzez wyłączenie z tej szkoły Oddziału w Rozdzielu i Oddziału w Łąkcie Górnej oraz  założeniu Gimnazjum w Rozdzielu i Gimnazjum w Łąkcie Górnej, znajdujące się dotychczas w obwodzie Gimnazjum w Żegocinie. Szkoły te  będą z dniem 1 września 2003 r. funkcjonować jako Zespoły Szkół obejmujące: a) Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Rozdzielu, b) Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Łąkcie Górnej.

     W ten sposób otwarta została droga do przekształceń w sieci szkolnej gminy Żegocina. Decyzje zapadną niebawem.        

[wstecz]