PROGRAM "DROGOWIEC"

Prace przy drodze wojewódzkiej Bochnia - Limanowa.

     Powiatowy Urząd Pracy w Bochni wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Dróg w Krakowie przystąpił w końcu marca 2003 r. do realizacji programu "Drogowiec". Pozwala on na utworzenie aż 135 miejsc czasowego (od kwietnia do września br.) zatrudnienia dla osób bezrobotnych, a także przyczyni się do poprawy infrastruktury dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w powiecie bocheńskim.

     W ramach programu do prac na drogach powiatowych i gminnych zostały skierowane głównie osoby będące w trudnej sytuacji materialnej oraz dotknięte bezrobociem rodzinnym. PUP w Bochni przeznaczył na ten cel prawie 937 tys. zł. Pieniądze pochodzą m.in. z limitu środków Funduszu Pracy samorządu województwa małopolskiego (673 tys. zł na zatrudnienie 85 osób), a dodatkowo starosta bocheński przeznaczył z Funduszu Pracy kwotę 265 tys. zł na umożliwienie podjęcia pracy przez 50 osób. Ponadto samorząd powiatowy pozyskał dodatkowe środki na realizację programu mającego na celu aktywizację osób bezrobotnych oraz poprawę stanu wałów przeciwpowodziowych. Dzięki temu powstaną 24 miejsca robót publicznych finansowane ze środków Funduszu Pracy

       Dzięki programowi "Drogowiec" na terenie gminy Żegocina czasowe zatrudnienie znalazło 15 młodych mężczyzn. - Urząd Gminy kierował będzie tych robotników tam, gdzie będzie taka potrzeba. Te potrzeby mogą wskazywać zarówno sołtysi, jak i sami mieszkańcy gminy. Gmina pomogła tym pracownikom, pokrywając koszty badań lekarskich oraz zakupując dla nich niezbędny sprzęt - siekiery, łopaty itp. Jesteśmy zadowoleni, bo zatrudnienie znaleźli u nas ludzie z rodzin o trudnej sytuacji materialnej - poinformował Sekretarz Gminy w Żegocinie Zbigniew Nozkiewicz.

      Młodzi drogowcy wykonają profilowanie i utwardzanie poboczy, czyszczenie rowów i przepustów drogowych, dokonają wycinki drzew, krzewów oraz traw, wykonają czyszczenie i malowanie konstrukcji, ustawianie nowych i przestawianie istniejących znaków drogowych i tablic, czyszczenie i mycie znaków drogowych. Ich pracę nadzoruje z ramienia Urzędu Gminy w Żegocinie inspektor Bolesław Pączek. Jedna grupa pracuje na terenie Łąkty Górnej, druga w Rozdzielu, trzecia na terenie pozostałych wiosek gminy. Robią porządki i prace konserwacyjno-naprawcze nie tylko na drogach wojewódzkich, ale także powiatowych i gminnych. Ostatnio musieli włączyć się w akcję odśnieżania. Teraz, gdy śnieg stajał, powrócili do pracy przy drogach.      

       Ważne jest także to, że podczas wykonywania powyższych prac, jak również w wyniku przeprowadzonych szkoleń, bezrobotni uzyskają kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu robotnika drogowego.

Program "Drogowiec".

Inspektor Bolesław Pączek dogląda pracy drogowców przy wycinaniu drzew i krzaków przy drodze wojewódzkiej na pograniczu Rozdziela i Żegociny.

[wstecz]