KONKURSY NA DYREKTORÓW ZESPOŁÓW SZKÓŁ

     26 czerwca 2003 r. komisje konkursowe, składające się z przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Krakowie, Rady Gminy w Żegocinie, rady rodziców, rady pedagogicznej, przedstawicieli związków zawodowych, po dokładnym zapoznaniu się ze złożoną przez kandydatów dokumentacją, a następnie wysłuchaniu kandydatów, podjęły jednogłośne decyzje. Pracom komisji w obu konkursach przewodził mgr Zbigniew Nożkiewicz - Sekretarz Gminy w Żegocinie.

     O stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół ubiegała się jedna kandydatka - dotychczasowa Dyrektorka PSP w Rozdzielu mgr Alicja  Adamczyk. Podobna sytuacja była jeśli chodzi o konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Łąkcie Dolnej. Także tu był jeden kandytat - mgr Jan Rosiek - dotychczasowy Dyrektor PSP w Łąkcie Górnej.

     W obu przypadkach komisje głosowały jednogłośnie, popierając kandydatury Alicji Adamczyk i Jana Rośka. Wójt Gminy Jerzy Błoniarz gratulując kandydatom wygrania konkursów, obiecał powołanie ich na nowe stanowiska. Kierować będą nowymi placówkami (Zespoły szkół tworzyć będą od 1 września 2003 r. szkoły podstawowe i gimnazja w Rozdzielu i Łąkcie Górnej).

Komnkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Rozdzielu. Komnkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej
Aicja Adamczyk i członkowie komisji po zakończeniu konkursu. Jan Rosiek i członkowie komisji po zakończeniu konkursu.

WÓJT GMINY W ŻEGOCINIE
ogłasza
K O N K U R S
NA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W ROZDZIELU
I NA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĄKCIE GÓRNEJ


1.    Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów, oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826) powinni odpowiadać następującym wymogom:
a/ posiadać wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska nauczyciela w gimnazjum,
b/ posiadać ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c/ posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d/ w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole albo pozytywną ocenę w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej,
e/ posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
2.    Do udziału w konkursie nie mogą być dopuszczeni dotychczasowi dyrektorzy szkół i placówek, którzy w okresie ostatnich dwóch lat zostali odwołani w związku z nieprawidłową realizacja zadań związanych z funkcja kierowniczą.
3.    Do konkursu nie mogą przystąpić kandydaci, którzy zostali ukarani karą dyscyplinarną i nie została ona zatarta.

Oferty kandydatów powinny zawierać:
-    pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją prac na stanowisku dyrektora oraz z koncepcją polityki kadrowej,
-    kwestionariusz osobowy,
-    życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
-    aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela szkoły lub zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
-    zaświadczenie z poprzedniego zakładu pracy ( szkoły, placówki), że kandydat nie jest obciążony karą dyscyplinarną, która nie została zatarta.

Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
"KONKURS NA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W ROZDZIELU"
"KONKURS NA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĄKCIE GÓRNEJ"
na adres

URZĄD GMINY
32-731 ŻEGOCINA

Termin składania ofert upływa z dniem 24 czerwca 2003 roku.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy w Żegocinie.

Wójt Gminy
Żegocina

wstecz