DEBATA NAD INWESTYCJAMI

O możliwościach korzystanie z unijnych funduszy mówił pracownik Ug w Żegocinie Andrzej Rudek.
O możliwościach korzystanie z unijnych funduszy mówił pracownik UG w Żegocinie Andrzej Rudek.

      Wójt Gminy w Żegocinie Jerzy Błoniarz zorganizował w dniu 21 lipca 2003 r. spotkanie, poświęcone przedyskutowaniu sprawy włączenia żegocińskich inwestycji do programów korzystających z dofinansowania Unii Europejskiej. Sołtysi i radni wysłuchali propozycji wójta, który poprosił ich o konsultację i pomoc w podjęciu decyzji. Witając zebranych Wójt Błoniarz stwierdził, że oto na naszych oczach dokonuje się wiele gospodarczych przemian. - W wielu sprawach muszę - jako wójt - działać w pojedynkę. Dlatego, aby uniknąć zadrażnień, nieporozumień proszę Was - jako lokalnych liderów - o poradę i pomoc. Mamy mało własnych pieniędzy, a chcielibyśmy skorzystać ze środków pomocowych. Musimy działać w pośpiechu, bo pierwsze terminy wyznaczone zostały już na 12 września bieżącego roku.

      Następnie Wójt przypomniał, że Żegocina już korzystała z unijnych pieniędzy, a ostatnio także z sapardowskich. Chodzi tu o budowę nowej komory chłodniczej Spółdzielni Ogrodniczej "Zamvinex" oraz budowę wodociągu w Łąkcie Górnej. Obie inwestycje będą służyć tutejszemu społeczeństwu.

      Następnie pracownik Urzędu Gminy w Żegocinie pan Andrzej Rudek zapoznał zebranych z możliwościami korzystania z funduszy unijnych. Wskazał na rodzaje funduszy oraz wielkości i możliwości ich wykorzystania. Są właściwie trzy źródła finansowania: SAPARD, fundusze strukturalne i fundusze z tzw. programów operacyjnych. Beneficjantem środków SAPARD może być wyłącznie samorząd. Wielkość dofiansowania jest różna, ale beneficjant musi mieć środki własne na zapłacenie całości inwestycji, bo zwrot (25-75% kosztów) następuje dopiero potem. Poinformował także, że wnioski można składać: do SAPARD - 1 raz w roku, a w pozostałych przypadkach 4 razy w roku.

      W dalszej części narady Wójt Błoniarz przedstawił zebranym propozycje inwestycji, o dofinansowanie których ze środków unijnych można by wystąpić. W zakresie środków z SAPARD: rozbudowa wodociągu w Żegocinie oraz kanalizacja części Łąkty Górnej, Rozdziela, Bełdna i Bytomska (tych osiedli, które nie mogą być włączone do istniejącej oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej); z programów strukturalnych (można z nich korzystać dopiero po wejściu do UE, czyli po 1 maja 2004 roku, ale wnioski już przyjmuje Marszałek Województwa Maopolskiego): rekultywacja wysypiska w Łąkcie Górnej, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej, Szkoła w Bytomsku, kanalizacja, wodociągi (j.w.). Jeśli chodzi o fundusze z programów operacyjnych, to beneficjantami mogą być głównie rolnicy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia. Żegocina liczy tu na uzyskanie dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, w tym agroturystycznych, realizację Programu Odnowy Wsi itd. - My umiemy już pisać wnioski, ale dla nas problemem jest skąpy budżet własny. Dlatego musimy rozmawiać, by podjąć dobre decyzje - powiedział na zakończenie wójt Błoniarz.

   Marian Janiczek - pracownik UG w Żegocinie - poinformował o zmianach w prawie budowlanym, zwracając uwagę na to, że wiele dotychczasowych kompetencji gminy przeszło do powiatowego nadzoru budowlanego. Jako przykład podał zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia budowy, a od nowego roku także uzyskanie zezwoleń na budowę. Uznał, że trochę za późno gmina przystępuje do przygotowania niezbędnej dokumentacji, planów, ale pomimo to można jeszcze zdążyć na czas. 

    Jan Marcinek uznał, że koniecznym jest opracowanie analizy sposobów i kosztów tych inwestycji, aby wybrać tańszy i lepszy sposób realizacji (chodzi tu głównie o kanalizację i wodociągi - czy przydomowe, osiedlowe, wiejskie, czy gminne). Zwrócił też uwagę, że pilną inwestycja stają się mosty na drodze w Rozdzielu.

     Leopold Grabowski - stwierdził, że dobrze się stało, iż takie spotkanie zostało zwołane. - Jest zagrożenie, że nie uda się wszystkich przyznanych Polsce środków wykorzystać. Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby uzyskać jak najwięcej. Za pierwszoplanowe działanie uznaję saniatację wsi. Jest problemem, skąd gmina ma mieć środki własne. Ale warto patrzeć w przyszłość i jak najszybciej wykonać niezbędne opracowania i na to muszą się znaleźć pieniądze. Trzeba jednak pamiętać, by plany były zrobione kompleksowo.

    Na zakończenie zebrania głos ponownie zabrał wójt Błoniarz. - Z dyskusji wynika, że Państwo akceptujecie moje propozycje. Zadanie nie jest łatwe, więc proszę Was ponownie o pomoc i pokładam w Was nadzieję.

[wstecz]