GMINA ŻEGOCINA W ŚWIETLE NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO Z ROKU 2002.

  Gminy Małopolski otrzymały właśnie starannie wydaną książeczkę pt. "Podstawowe informacje ze spisów powszechnych", będącą przedstawieniem informacji zebranych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego, przeprowadzonego na przełomie maja i czerwca 2002 roku.

     Oto kilka podstawowych informacji z tego spisu dotyczących gminy Żegocina:

 •  
W gminie mieszkało 4854 osoby, w tym 2420 mężczyzn; wszyscy narodowości polskiej. Ogółem na 100 mężczyzn przypadało 101 kobiet. W wieku 15-19 lat na 100 mężczyzn przypadało 84 kobiety; 20-24 lata - 90 kobiet; 25-29 - 109; 30-34 - 93, 35-39 - 105; 40-44 - 94; 60-64 -128; 75-79 - 165. Od urodzenia mieszka na terenie gminy - 3839, osób przybyłych 571.
 •  
W wieku produkcyjnym było 2714 osób, w tym 1410 mężczyzn. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadło 79 osób w wieku nieprodukcyjnym.
 •  
Kawalerów i panien w wieku 15-60 i więcej lat było 1211, w tym 713 to mężczyźni.  Żonatych i zamężnych było 2104, w tym 1034 mężczyzn. Wdów i wdowców - 333, w tym 50 mężczyzn, rozwiedzionych 25, w tym 12 mężczyzn.
 •  
Wykształcenie (osoby w wieku powyżej 13 lat = 3872 osoby): wyższe - 172 (w tym mężczyzn - 60), policealne - 99 (15), ogólnokształcące - 168 (41), średnie zawodowe - 772 (350), zasadnicze zawodowe - 1093 (665), podstawowe i bez wykształcenia - 171 (84).
 •  
Osób niepełnosprawnych: 970, w tym 450 mężczyzn.
 •  
Źródła utrzymania: z pracy najemnej - 2011 osób; na rachunek własny - 1046 (w tym w gospodarstwie rolnym - 740), z emerytur - 534, z rent - 1017.
 •  
Użytkownicy gospodarstw rolnych: 811, w tym: do 1 ha - 198, 1-2 ha - 206, 2-5 ha - 359, 5-10 ha - 48, 10 i więcej ha - 0.
 •  
Gospodarstwa domowe: 1185. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym: 4,57. Liczba gospodarstw bez działki rolnej: 372. Z liczbą osób: 5 i więcej 486, 4 - 217, 3 - 170, 2 - 155, 1 - 157. Gospodarstwa posiadające telefon - 760.
 •  
Liczba rodzin: 1197, w tym z dziećmi - 804, bez dzieci: 190. Matki samotnie wychowujące dzieci: 175, ojcowie: 28.
 •  
Stopa bezrobocia: ogółem 17,3%. Mężczyźni - 15,2%, kobiety - 19,8%. Z wykształceniem: wyższym - 5,6%, policealnym i średnim - 18,2%; zasadniczym zawodowym - 22,4%. Największa grupa bezrobotnych to mężczyźni po zasadniczej szkole zawodowej (116 osób) i kobiety z wykształceniem średnim i policealnym - 98 osób.
 •  
Mieszkania: liczba mieszkań - 1059; w tym osób fizycznych - 984, sółdzielni mieszkaniowej - 51, gminy - 13, zakłądó pracy - 4, pozostałych - 7. Przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu - 4,67. Przeciętna powierzchnia 1 mieszkania - 93,3 m2; na jedną osobę - 20 m2. Mieszkań wybudowanych przed 1918 rokiem - 51, w latach 1918-1944 - 91; 1945 - 1970 - 257; 1971 - 1978 - 150. W wodociąg jest wyposażonych 1003 mieszkania, w ustęp spłukiwany - 895, w centralne ogrzewanie zbiorowe - 53, indywidualne - 721, w piece - 283.
 •  
Uprawy rolne: zboża - 585 gospodarstw rolnych, ziemniaki - 625, warzywa gruntowe - 64, rośliny pastewne -51, buraki cukrowe - 0, rzepak - 0.
 •  
Sady: jabłonie - 24 ha, grusze - 1 ha, śliwy - 8 ha, wiśnie - 4 ha, czereśnie - 1ha. Krzewy i owoce jagodowe: agrest - 5 ha, porzeczki - 30 ha, maliny - 5 ha.
 •  
Zwierzęta gospodarskie: krowy mleczne - 578 sztuk (w 434 gospodarstwach), trzoda chlewna - 1146 (235), owce - 26 (5), kozy - 41 (17), konie - 83 (76), króliki - 1011 (161), zwierzęta futerkowe - 5, drób - 136731 (433), pnie pszczele - 615 (38).
 •  
Maszyny rolnicze: ciągniki - 319 gospodarstw, samochody ciężarowe - 15, kombajny zbożowe - 21, dojarki bańkowe - 5.

[wstecz]