STYPENDIA DLA ŻEGOCIŃSKICH STUDENTÓW

       Podczas swojej ostatniej sesji, odbytej w dniu 11 grudnia 2003 roku Rada Gminy zmieniła uchwałę dotyczącą zasad przyznawanie Stypendium Gminy Żegocina. Stypendium to istnieje od grudnia 2001 roku i do tej pory otrzymało je dwie osoby. Źródłem finansowania tego stypendium jest budżet samorządu gminny.
      Główna zmiana polega na ułatwieniu dostępności tego stypendium dla studentów studiów stacjonarnych, już nie tylko pierwszego, jak było poprzednio, ale także drugiego roku studiów oraz stworzeniu możliwości uzyskania stypendium przez studentów studiów zaocznych. Zmienił się nie tylko kryteria, ale także terminy składania wniosków. Załącznik do uchwały nr XI/86/03 określa, że Stypendium Gminy Żegocina może być przyznane studentowi I i II roku studiów stacjonarnych i zaocznych, zamieszkałemu stale na terenie Gminy Żegocina, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i jednocześnie spełnia jeden z podanych niżej warunków:
1) uzyskał świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem,
2) jest szczególnie uzdolniony w danej dziedzinie, co potwierdził udziałem w olimpiadzie, konkursie, turnieju stopnia centralnego lub wojewódzkiego.
3) uzyskał zaliczenie I roku studiów,
     Oceny sytuacji materialnej dokonuje się w oparciu o kryteria dochodowe określone w ustawie z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej /tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz.414 z późn.zm./
      Wysokość stypendiów uzależniona jest od wysokości środków określonych w budżecie gminy na dany rok, na ten cel i ilość kandydatów spełniających kryteria określone w uchwale.
      Wniosek powinna złożyć zainteresowana osoba za pośrednictwem Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty (w Urzędzie gminy w Żegocinie) w terminie do 31 października. Do pisemnego wniosku o przyznanie stypendium dołącza się: zaświadczenie o dochodach rodziny, kserokopię świadectwa dojrzałości, zaświadczenie o przyjęciu na studia, dokumenty potwierdzające udział w konkursach, olimpiadach, turniejach stopnia wojewódzkiego lub centralnego lub dokument potwierdzający zakończenie I roku studiów, a także pisemną opinię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

       Złożone wnioski rozpatruje i stypendia przyznaje Wójt Gminy na podstawie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy w Żegocinie w terminie do 15. listopada każdego roku. Weryfikacja wniosku następuje po I i III semestrze. Po upływie pierwszego semestru student musi przedstawić indeks z wpisem na II semestr, a po III na IV semestr lub uwierzytelnioną kserokopię wymaganego dokumentu. Stypendium wypłaca się co miesiąc w terminie do 30 każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy.
Jedynym problemem w przyznaniu Stypendium Gminy Żegocina" jest wielkość środków, jakie samorząd gminny może przeznaczyć na ten cel - które są niestety małe w stosunku do pttrzeb.

     Należy także dodać, że na terenie gminy Żegocina jest jeszcze drugi fundator stypendiów - Liceum Ogólnokształcące w Żegocinie. Mogą je uzyskać jedynie studenci pierwszego roku studiów dziennych lub licencjackich - maturzyści LO w Żegocinie. Termin rozpatrywania wniosków, uwzględniający dochody rodziny oraz wyniki w nauce jest do końca października każdego roku, należy więc je składać odpowiednio wcześniej.
Stypendium dla Studentów-Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie funkcjonuje od roku szkolnego 2001/2002. Jego początek związany jest z II Świętem Powiatu Bocheńskiego, organizowanym wówczas w Żegocinie, podczas którego grupa uczniów LO w Żegocinie pod kierunkiem swoich nauczycieli przeprowadziła loterię fantową, której dochód stworzył pierwszy fundusz stypendialny. Fanty przekazali bezpłatnie do tej loterii sponsorzy.

       Odtąd co roku sami uczniowie, wspomagani przez dyrekcję szkoły, zbierają datki od sponsorów - ludzi dobrej woli i rozumiejących konieczność wspierania zdolnych, ale mających finansowe przeszkody w studiowaniu absolwentów żegocińskiego liceum. Zbierane są także fanty na loterię, która jest organizowana w szkole i z której dochód także zasila konto tego stypendium. W pierwszym roku funkcjonowania to stypendium zostało przyznane 2 studentom, w drugim trzem, a w roku obecnym otrzymuje je jedna osoba - studentka matematyki na AGH.

[wstecz]