KWOTY MLECZNE

Krowy pasące się na łące w Rozdzielu.

   W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. nr 129 poz. 1446 z 12 listopada 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych, produkcja i wprowadzanie do obrotu mleka będą podlegały tzw. kwotowaniu. Dla producenta kwoty mleczne oznaczają przydzielony przez Agencję Rynku Rolnego limitu ilości mleka, który może zostać wprowadzony do obrotu rynkowego w roku kwotowym, tj. od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Wprowadza ona między innymi zasady kwotowania krajowej produkcji mleka krowiego. Dla producentów mleka krowiego kwoty mleczne oznaczają przydzielony przez Agencję Rynku Rolnego, wyrażony w litrach, indywidualny limit ilości mleka o referencyjnej zawartości tłuszczu, który może zostać wprowadzony przez nich do obrotu rynkowego w roku kwotowym. W praktyce oznacza to, że producent mleka, który 1 kwietnia 2004 roku nie będzie posiadał indywidualnej kwoty mlecznej, nie będzie mógł wprowadzać mleka do obrotu rynkowego tj. sprzedawać do mleczarni, bądź np. na bazarze.

   W celu uzyskania indywidualnej kwoty mlecznej dostawca hurtowy zobowiązany jest do:

  • gromadzenia dokumentów potwierdzających ilość mleka wraz ze średnią ważoną zawartością tłuszczu skupioną przez podmiot/podmioty skupujące od dostawcy w roku referencyjnym, tj. wystawiane co miesiąc faktury VAT, VAT RR lub rachunki uproszczone oraz miesięczne listy wypłat za mleko (tzw. paski);
  • złożenia do 31 października 2003 r. (z możliwością skrócenia terminu do 30 września 2003 r. - planowana nowelizacja ustawy) poprawnie wypełnionego formularza wniosku o nadanie indywidualnej kwoty mlecznej do Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, na którego obszarze działania znajduje się gospodarstwo rolne prowadzące produkcję mleka. Jeśli producent w roku referencyjnym dostarczał mleko do więcej niż jednego podmiotu skupującego prowadzącego działalności na terenie danego Oddziału Terenowego ARR, jest on zobowiązany do złożenia jednego wniosku, w którym określi, ile mleka dostarczał do każdego podmiotu skupującego. Jeśli producent mleka posiada dwa lub więcej gospodarstwa, w których w roku referencyjnym prowadzona była produkcja mleka, położone na obszarze działania jednego Oddziału Terenowego ARR, jest on zobowiązany złożyć jeden wniosek z wyszczególnieniem adresów powyższych gospodarstw. Jeśli zaś producent mleka posiada dwa lub więcej gospodarstwa, w których w roku referencyjnym prowadzona była produkcja mleka, z których każde znajduje się na obszarze działania innego Oddziału Terenowego ARR, zobowiązany jest on złożyć odrębne wnioski do Dyrektorów OT ARR właściwych ze względu na położenie gospodarstwa.

       Do powyższych wniosków producent dołącza w formie załącznika potwierdzone przez podmiot/podmioty skupujące informacje o ilości mleka sprzedanego przez producenta do poszczególnych podmiotów w roku referencyjnym.

     W celu uzyskania indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy bezpośredniego producent jest zobowiązany do:

  • gromadzenia dokumentów potwierdzających ilości wprowadzonych do obrotu przetworów mlecznych wyprodukowanych w trakcie roku referencyjnego z mleka pochodzącego z posiadanego gospodarstwa, w postaci faktur lub rachunków wystawionych przez dostawcę odbiorcom przetworów mlecznych,
  • lub do wystawienia oświadczenia o ilości krów w posiadanym gospodarstwie w roku referencyjnym;
  • złożenia do 31 października 2003 r. (z możliwością skrócenia terminu do 30 września 2003 r. - planowana nowelizacja ustawy) poprawnie wypełnionego formularza wniosku o nadanie indywidualnej kwoty mlecznej do Dyrektora OT ARR, na którego obszarze działania znajduje się gospodarstwo rolne zajmujące się produkcją mleka. Do wniosku o nadanie indywidualnej kwoty mlecznej dostawca bezpośredni dołącza w formie załącznika w/w dokumenty.


     Pierwszy rok kwotowy w Polsce rozpocznie się 1 kwietnia 2005 roku. Wyróżnia się indywidualna kwotę mleczną dla dostawcy hurtowego i indywidualną kwotę mleczną dla dostawcy bezpośredniego. Indywidualne kwoty mleczne nie dotyczą mleka zużywanego na potrzeby własne w gospodarstwie rolnym, w tym na cele żywieniowe zwierząt.

     Narodowy Spis Powszechny, zrobiony w 2002 roku, wykazał, że w Gminie Żegocina było wtedy 578 krów mlecznych, które hodowano w 434 gospodarstwach. Jak wobec tego przebiegało przygotowanie rolników gminy Żegocina do wprowadzenia w życie przepisów ustawy o tzw. kwotach mlecznych? Sprawą tą zajmowała się pani Anna Wrona z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, która poinformowała, że producenci mleka z terenu gminy Żegocina, wprowadzający mleko i jego przetwory w roku referencyjnym do obrotu rynkowego z pominięciem podmiotów skupujących, ubiegali się o przyznanie kwoty mlecznej dla dostawcy bezpośredniego. W drugiej połowie roku 2003 rolnicy wypełniali wnioski, w czym pomagała im właśnie pani Anna Wrona. Sporządzanie wniosków rozpoczęto w lipcu, a zakończono w listopadzie 2003 roku. Wypełniło je 101 rolników z terenu gminy. Kwotami mlecznymi najbardziej interesowali się rolnicy posiadający więcej niż jedną krowę. Wnioskodawcy często pytali, czy mając indywidualną kwotę mleczną dla dostawcy bezpośredniego, można również ubiegać się o przyznanie kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego, jeżeli nie będą dostarczać mleka w roku referencyjnym do podmiotów skupujących. Pytali też, co oznacza rok referencyjny i rok kwotowy. Na wszystkie te pytania rolnicy uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi.

     Należy dodać, że akcja informacyjna w tej sprawie była prowadzona nie tylko na zebraniach, ale także poprzez duże kolorowe plakaty rozwieszane w miejscach publicznych. Informowały one, że z dniem 31 października 2003 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie Indywidualnych Kwot Mlecznych, że od 1 kwietnia 2004 roku, mleko lub jego przetwory sprzedawać będą mogli tylko posiadacze Indywidualnych Kwot Mlecznych. Dlatego też każdy rolnik posiadający krowy mleczne powinien złożyć wniosek do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie Kwoty Mlecznej. Kwota Mleczna będzie miała swoją wartość rynkową, a rolnicy którzy nie zamierzają produkować mleka - będą mogli ją sprzedać lub wydzierżawić.

[wstecz]