NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE

Noworoczne spotkanie opłatkowe - Żegocina 6.01.2004

NOWOROCZNE PRZEMÓWIENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY JANA MARCINKA

noworoczne01.jpg (3023 bytes)

Jan Marcinek

"Cicha noc święta noc pokój ludziom niesie wszem ..."

Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Czcigodni Księża, Droga Młodzieży !
      Samorząd gminy ma zaszczyt gościć Was na tym radosnym, noworocznym spotkaniu opłatkowym. Dziękuję, że zechcieliście odpowiedzieć na nasze zaproszenie i przybyliście tutaj, aby razem świętować i życzyć sobie wszelkiego dobra w nowym roku.
      Składanie życzeń oraz łamanie się opłatkiem ma u nas tak głęboki wymiar, że trudno sobie wyobrazić święta i Okres Bożonarodzeniowy bez dzielenia się tym białym chlebem. Opłatek, wspólne kolędowanie, jest wyrazem radości z narodzenia Chrystusa, ale i radości z wzajern okazywanej sobie życzliwości i dobroci.
      Dziś Święto Objawienia Pańskiego, zwane Świętem Trzech Króli. Symbolizuje ono hołd i pokłon, jaki oddali monarchowie Dzieciatku Jezus. Biorąc z nich przykład, czynimy podobnie.

        Rok 2003 jest już w całości zapisaną kartą. Ten rok obfitował w wielkie wydarzenia na świecie, w Polsce i w naszej lokalnej społeczności. Należy przy tej okazji wspomnieć 25 - lat pontyfikatu naszego rodaka - Ojca świętego Jana Pawła II, które było dla nas wszystkich wielkim przeżyciem. W czerwcu braliśmy udział w referendum przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a czas pokaże czy dobrze żeśmy wybrali.  Przez ostatnie pól roku nasza uwaga zwrócona była na działania wojenne w Iraku, gdzie udział biorą również polscy żołnierze. Z zatroskaniem obserwowaliśmy smutne sceny z życia politycznego w naszej Ojczyźnie.
       A u nas w Żegocinie prawie rok temu pożegnaliśmy Ks. Prałata Antoniego Porębę, który przez długie lata uczestniczył w tworzeniu rzeczywistości naszej gminy. Zawdzięczamy mu tak wiele, dlatego tak często Go wspominamy. W marcu ubiegłego roku powitaliśmy nowego proboszcza naszej Parafii ks. Leszka Dudziaka. Życzymy mu, aby czuł się w naszej społeczności jak najlepiej. Na uwagę zasługują ważne uroczystości, które miały miejsce w naszej gminie, między innymi nadanie Zespołowi Szkół w Żegocinie imienia Świętej Jadwigi Królowej, była to uroczystość szczytna dla całego środowiska. Ale nasza oświata poniosła w ubiegłym roku również wielką stratę, bowiem odeszła nagle pani Barbara Wolak, która przez kilka lat była nauczycielem w Zespole Szkół w Żegocinie.
      I tak dzień po dniu zapisywaliśmy karty kalendarza naszymi zwyczajnymi sprawami, codzienną pracą i wspólnymi działaniami dla dobra nas wszystkich. Nasza gmina stała się bogatsza o nowe przedsięwzięcia o których na pewno za chwilę wspomni wójt.
      Minął 2003 rok. przed nami nowy 2004. Jest to pusta nie zapisana karta. Jaki on będzie? Staramy się wybiegać myślą w przyszłość. Żywimy nadzieje, że będzie dobry, pomyślny, że uda się wiele osiągnąć i tego właśnie sobie życzymy. Stając u progu nowego roku patrzymy na betlejemski żłóbek i spoglądamy w te nadchodzące dni z nadzieją.
       Tej właśnie nadziei, którą żywimy na lepsze jutro, na lepszy 2004 rok - Szanowni Państwo - chcę Warn życzyć w imieniu własnym i Rady Gminy. Życzę Warn i Waszym bliskim wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia i dużo sił do pokonywania tej zwyczajnej codzienności, życzę miłości, dobroci i życzliwości od ludzi których spotkacie na swej drodze, aby pokój gościł w każdej rodzinie aby spełniły się wszystkie oczekiwania, by nowy rok przyniósł same spokojne, szczęśliwe dni, a wszystkie tu dzisiaj składane sobie wzajem życzenia spełniły się. Tego Warn Drodzy Państwo jeszcze raz serdecznie życzę. Dziękuję za uwagę.

NOWOROCZNE PRZEMÓWIENIE WÓJTA GMINY JERZEGO BŁONIARZA

noworoczne02.jpg (2831 bytes)

Jerzy Błoniarz

"Podnieść rączkę Boże Dziecię, Błogosław Ojczyznę miłą.
W dobrych radach w dobrym bycie wspieraj Jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami."

PANIE I PANOWIE! CZCIGODNI KSIĘŻA I PANIE PRZEWODNICZĄCY!

      Minął rok 2003 obfitujący w różne ważne wydarzenia. Wśród nich wymienię Jubileusz 25 - lecia Pontyfikatu Rodaka Jana Pawła II i obiecujące na przyszłość /Daj Boże/ wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. W naszej Gminie miały miejsce wydarzenia smutne, radosne i szczęśliwe. Początek 2003 roku, zapisał się w naszej pamięci bolesnym odejściem Czcigodnego Proboszcza Antoniego Poręby - Wielkiego Człowieka, oddanego bez reszty ludziom. Jestem wdzięczny społeczności, że z początkiem tego roku uczcimy Jego pamięć epitafium które będzie w Rozdzielu i Żegocinie.

PANIE I PANOWIE!
       Warto sobie uświadomić, ze nasze małe miejscowości mimo trudności gospodarczych w kraju po raz kolejny radziły sobie dobrze. Nie ulega wątpliwości, że stało się to za sprawą ludzi, którzy dobrymi radami, pomocną dłonią wspierali nasz gminny byt, aby nasze domy i wioski były piękniejsze.
     Miarą naszej dobrej gospodarności są: budowa wodociągu w Łąkcie Górnej prawie 1 miliard zł, sala gimnastyczna w Rozdzielu kwota 303 tyś. zł., szkoła w Bytomsku 100 tys. zł, program CENTRA na wartość 156 tys. zł, adaptacja ośrodka zdrowia na "Dom Środowiskowy" 105 tys. zł, odbudowa basenu w Łąkcie Górnej, rekultywacje składowisk odpadów komunalnych, budowa chodników, boiska sportowego,
     Budżet początkowy na rok 2003 wynosił 9 milionów, a wykonany został w kwocie 9.539.000 zł. W tym wydatki na inwestycje wyniosły 2.155.000 zł, co stanowi 22,6% z całości wydatków. Zadłużenie na koniec roku 2003 wyniosło 529 tyś. zł. czyli 5,7% przy dopuszczalnych 60% budżetu.
      Gmina na koniec 2002r. liczyła 4.934 mieszkańców, natomiast na koniec roku 2003 - 4.949 osób, czyli przybyło 15 mieszkańców. Wynika to z różnych powodów. Według USC urodziło się 64 osoby, zmarło 45 osób, małżeństw zawarto 22, wymeldowało się 48 mieszkańców, zameldowało się natomiast 31 osób. Dobrze, że mamy dodatni wskaźnik przyrostu.
      PANIE I PANOWIE !
     Samorząd starał się wspierać najuboższych mieszkańców Gminy poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Caritas. Wiem też jak ogromną rolę w życiu wielu rodzin odgrywa wsparcie sąsiedzkie i anonimowa pomoc ludzi szlachetnych. Z budżetu Gminy w ramach zadań wydatkowaliśmy kwotę 242 tys. zł; między innymi na: renty socjalne, zasiłki stałe i wyrównawcze, zasiłki macierzyńskie, ubezpieczenia społeczne i dożywianie młodzieży /w ilości 235 uczniów /.
      Nie ukrywam, że na podstawie mojego rozeznania ta ważna dziedzina będzie wymagała zwiększenia nakładów a być może poszukiwania nowych form pomocy gdyż przybywa ludzi biednych i tych którzy w portfelach maj ą dzisiaj mało a jutro mogą nie mieć nic. Martwi mnie, że praca w małych gospodarstwach kiedyś utrzymujących rodziny, dla młodego pokolenia jest trudna, gdyż wielu z nich nie potrafi gospodarować stąd też i bieda się pogłębia.
      Rok 2003 był dobrym rokiem dla jednostek OSP z terenu całej Gminy. Łącznie wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 60 tys. zł z budżetu gminy. Ważniejsze wydatki to zakup samochodu mercedes dla ratownictwa technicznego, zakup motopomp i mundurów bojowych. Nie wymierne są natomiast prace społeczne druhów strażaków przy obiektach i w życiu Gminy.
      PANIE I PANOWIE, SZANOWI PAŃSTWO !
     Radością samorządu gminnego są szkoły i przedszkola. W szkołach podstawowych uczy się 495 osób; w gimnazjach - 291 osób, w liceum ogólnokształcącym - 112 osób, w liceum dla dorosłych - 79 osób i w zasadniczej szkole zawodowej - 101 osób. Łącznie w szkołach uczy się 1078 uczniów, natomiast w przedszkolach 83 dzieci. W roku minionym z połączenia szkół podstawowych i gimnazjów, powstały dwa Zespoły Szkół w Rozdzielu i Łąkcie Górnej. Moja radość z oświaty wynika nie tylko z dobrej bazy, ale także z wysokiego poziomu kształcenia, co wyraża  się w wynikach sprawdzianów i egzaminów na zakończenie cyklu kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów a także egzaminu dojrzałości pomyślnie zdanego przez kolejne grupy absolwentów. Studenci z naszej Gminy, maj ą możliwość korzystania ze stypendiów finansowanych przez Urząd Gminy i Fundusz stypendialny przy Zespole Szkół w Żegocinie.
       Powodem do radości i dumy jednocześnie był jubileusz 10-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego, który odbył się w miesiącu wrześniu i został uświetniony zjazdem siedmiu roczników absolwentów. Epokowym wydarzeniem w historii szkolnictwa w Gminie Żegocina, było nadanie imienia Zespołowi Szkół w Żegocinie Świętej Jadwigi Królowej. Nadanie imienia zaowocowało kontaktami ze środowiskiem intelektualnym Krakowa, szczególnie z Uniwersytetem Jagiellońskim.
      Kiedy dzisiaj, w chwili refleksji, spoglądam wstecz na miniony rok 2003, to trzeba powiedzieć, że był to rok dobry. Uważam, że wszystko to co było zależne od ludzi i ich pracowitości, zaangażowania, ofiarności i gospodarności zostało spełnione. Na wiele rzeczy nie mieliśmy wpływu, bo tak zdecydował Stwórca, lub taka jest gospodarka kraju oraz nieudolne prawo.
      Mimo to PANIE I PANOWIE uważam, że wszyscy zapracowaliśmy na słowo dziękuję. Słychać o nas było w powiecie, województwie, prasie i telewizji. To co po nas pozostaje, powinno inspirować nas do dalszej pracy.
      PANIE I PANOWIE !
       Kończąc pragnę złożyć serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy pracowali dla naszej Gminy. Dziękuję: Radzie Gminy i Panu Przewodniczącemu, Proboszczowi Leszkowi Dudziakowi, dla którego rok 2003 był pierwszym rokiem nowej pracy, Proboszczowi Łąkty Górnej - Stanisławowi Szczygłowi i Księżom Katechetom. Dziękuję ludziom nauki i kultury, dyrektorom szkół i przedszkoli, nauczycielom, pracownikom obsługi, dyrektorom i pracownikom Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury, lekarzom i służbie zdrowia, policjantom i druhom strażakom, właścicielom firm, sponsorom, właścicielom gospodarstw agroturystycznych, twórcom ludowym, sportowcom, pracownikom ODR, członkom zespołów młodzieżowych i folklorystycznych. Z całego serca dziękuję panom sołtysom, organizacjom pozarządowym, Caritas, Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Żegocińskiej, Stowarzyszeniu Ochrony Przyrody i Krajobrazu. Dziękuję za współpracę pracownikom: Gminnej Spółdzielni, Spółdzielni "Zamvinex", Kółkowi Rolniczemu, Spółdzielni Mieszkaniowej, pracownikom banków, TP SA, poczty, Spółki APPOL. Dziękuję moim najbliższym współpracownikom: Pani Skarbnik, Panu
Sekretarzowi Gminy, Pani Radcy, pracownikom, Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej, GOPS. Dziękuję rolnikom.
      Dziękuję jeszcze raz za dobre rady, które przekładają się na dobry byt: Starostwu Powiatowemu w Bochni i Panu Przewodniczącemu tej Rady, Panu Marszałkowi Województwa oraz Panu Wojewodzie. Chcę osobiście podziękować Wszystkim, którzy w trudnych moich chwilach byli ze mną.

     Już upłynęło 6 dni Nowego 2004 roku. Jak co roku pytamy co nam ten rok przyniesie, a co nam zabierze. Życzymy sobie nawzajem aby nam nic nie zabrał drogiego, cennego, ukochanego, ażeby obdarzył nas zdrowiem, zgodą rodzinną, sąsiedzką, a Gminę obfitością pieniędzy. Życzymy sobie dobrych urodzajów, aby spokoju naszego życia w gminie nie zakłóciły problemy nękające świat, katastrofy, terroryzm, głód, wojny. Niech u nas będzie inaczej, niech będzie nam dane nadal pracować i służyć Małej Ojczyźnie.
     Szczęść Wam Boże!

PRZEMÓWIENIE WICESTAROSTY BOCHEŃSKIEGO EDWARDA POLKA

Edward Polek

Edward Polek

Proszę Państwa !

    Chciałem serdecznie podziękować za to zaproszenie, aby móc w tak podniosłej chwili, w tej uroczystości gminnej wziąć udział i po prostu uczestniczyć w Waszym świętowaniu. Gmina Żegocina, mimo, że jest jedną z mniejszych gmin, to na terenie powiatu szczególnie się wyróżnia. Wyróżnia tym, że nie tylko jest gospodarną, ale promieniuje wieloma pomysłami, które służą nie tylko Wam, ale często są naśladowane przez inne gminy, gdyż ta gospodarność i te pomysły służą później społeczeństwu, a zarazem i naszego powiatu. Chciałem Państwu pogratulować tych osiągnięć, jakie tutaj nan wójt wymieniał, a przecież było to dosyć sporo, jak zdążyłem policzyć ponad 10 ważnych inwestycji.

    Jest to dużo, jak na ilość środków, jakimi dysponowaliście Państwo. Przy tym święcie chciałem Państwu serdecznie życzyć wszelkiej pomyślności, spełnienia zamiarów rady gminy, urzędu gminy. Osobiście panu wójtowi życzę, aby najdrobniejsze jego plany, zapisane nawet gdzieś na marginesie,  zostały spełnione, bo przecież to wszystko będzie służyć społeczeńśtwu. Chciałbym również Pańśtwu, każdemu z osobna życzyć dużo zdrowia, wytrwałości i współpracy w osiąganiu tych poważnych przecież zadań i ich realizacji, aby na przyszłość żyło się nam wszystkim lepiej. W imieniu pana starosty Ludwika Węgrzyna, który nie mógł być dzisiaj w Żegocinie, bo jest dzisiaj w Warszawie i całego Zarządu Powiatu chciałem Państwu złożyć życzenia owocnej pracy i osiągnięcia wzajemnego zrozumienia i sukcesów. Wszystkiego dobrego !

MINI FOTOREPORTAŻ

W imieniu zaproszonych gości przemawiał Wicestarosta Bocheński Edward Polek. Ksiądz Proboszcz Leszek Dudziak pobłogosławił opłatki.
W imieniu zaproszonych gości przemawiał Wicestarosta Bocheński Edward Polek. Ksiądz Proboszcz Leszek Dudziak pobłogosławił opłatki.
Wszyscy połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia noworoczne. Kolędowałą grupa kolędnicza z Rozdziela.
Wszyscy połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia noworoczne. Kolędowała grupa chłopców z Rozdziela.
[wstecz]