"IKONKA" DLA ŁĄKTY I ŻEGOCINY

       W styczniu 2004 roku do Wójta Gminy w Żegocinie nadeszło pismo z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, napisane 29 grudnia 2003 roku i podpisane przez Podsekretarza Stanu Wojciecha Szewko. Przeczytać w nim można było następującą informację:

      "Ministerstwo Nauki i Informatyzacji zdecydowało się na objęcie Województwa Małopolskiego akcją „Ikonka", polegającą na uruchomieniu punktów powszechnego dostępu do Internetu we wszystkich gminach województwa. Punkty te, tzw. „czytelnie internetowe" mogą być otwierane w bibliotekach publicznych, Gminnych Ośrodkach Kultury lub podobnych publicznie dostępnych placówkach wskazanych przez gminę. Głównym celem „Ikonki" jest zapewnienie jak najszerszym rzeszom ludności Polski taniego, łatwego i powszechnego dostępu do Intemetu zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej i realizującej jej cele „Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004-2006".          Tworzenie setek punktów powszechnego dostępu do Internetu, tzw. PIAP-ów, jest również zgodne z planem działania "e-Europe 2002 Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich". Założeniem programu jest powszechność dostępu do Internetu, czyli w ramach akcji korzystanie z Internetu powinno być bezpłatnie lub odbywać się za symboliczną opłatą uzasadniającą np. częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania czytelni internetowej. Realizacja „Ikonki" sprzyja budowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz wyrównywaniu szans Polaków w dostępie do źródeł wiedzy szczególnie na terenach wiejskich i w małych miejscowościach. W wielu miejscowościach punkty „Ikonki" stanowić będą jedyne publicznie dostępne i bezpłatne punkty dostępu do Internetu.
      Program „Ikonka" został już rozpoczęty w 3 województwach: podlaskim, lubelskim i łódzkim, gdzie cieszy się on ogromnym zainteresowaniem. Na Podlasiu zgłosiło się 117 spośród 118 gmin, na Lubelszczyźnie 208 na 213, natomiast w woj. łódzkim 165 na 177. W następnej kolejności „Ikonka" zostało objętych 5 kolejnych województw: warmińsko-mazurskie, małopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie i opolskie. Pierwsze czytelnie internetowe zostały otwarte na Podlasiu w połowie listopada br. Mam nadzieję na owocną współpracę w realizacji akcji „Ikonka" w Pana gminie".

      W dodatkowym piśmie poinformowano, że w ramach  „Ikonki" preferowane są biblioteki, GOK-i oraz podobne instytucje. Każdej wytypowanej przez gminę bibliotece zostanie przekazany następujący sprzęt:: co najmniej 3 komputery PC wyposażone w zintegrowany pakiet biurowy, system operacyjny, program antywirusowy; bezprzewodową sieć typu Wi-Fi umożliwiającą łączenie się z Internetem w bezpośrednim sąsiedztwie biblioteki; router zarządzalny. Określone zostały także zobowiązania samorządu. Aby zostać beneficjentem programu musi zapewnić: odpowiedni lokal - najlepiej bibliotekę, kompetentną osobę, która zostanie przeszkolona w zakresie wykorzystywania zasobów Intemetu oraz będzie odpowiedzialna za prowadzenie punktu dostępu do Internetu oraz pokrycie kosztów podłączenia i korzystania z Internetu, przy czym wybór dostawcy usługi pozostaje w gestii gminy.

     Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, po konsultacjach z Telekomunikacją Polską, Centrum Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną, zdecydował się przystąpić do programu "Ikonka" i jako miejsce lokalizacji wskazał Gminną Bibliotekę Publiczną. Jednocześnie poprosił o zestawy komputerowe dla drugiekj placówki - Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Łąkcie Górnej. Prośba została załatwiona pozytywnie. Decyzja o przekazaniu sprzętu została podjęta przez Ministerstwo w dniu 16 marca 2004 r. Sprzęt komputerowy został dostarczony do obu bibliotek i 26 marca zainstalowany w bezprzewodowej sieci. Podpisano stosowne protokoły i z ta chwilą zestawy komputerowe stały się własnością gminy.

     Sprzęt komputerowy jest przystosowany do łącza typu ADSL, którego jednak w gminie nie ma. Budynek, w którym jest biblioteka posiada natomiast łącze ISDN. Kiedy zostanie założone łącze SDI otrzymane z Ministerstwa komputery zostana przeinstalowane i podłączone do Internetu. Ministerstwo wyjaśnia, że "W przypadku zmiany w okresie 2 lat (licząc od dnia przekazania sprzętu do eksploatacji) typu podłączenia dostępu do Internetu, firma, która w danym województwie wygra przetarg na zakup, dostawę i instalację komputerów dla „Ikonki", zobowiązana zostanie do nieodpłatnego przeinstalowania łączy w podanych przez gminę lokalizacjach".  Wybór przez Ministerstwo łącza szerokopasmowego, nieosiągalnego obecnie w małych miejscowościach, to z pewnością "minus" tego programu. Na szczęście przewidziano wyjście z tej sytuacji.

   Obie żegocińskie biblioteki mają więc komputery, ale jeszcze bez dostępu do internetu. Teraz panie pracujące w bibliotekach, odpowiedzialne za prowadzenie punktów dostępu do Internetu, czeka nieodpłatne szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz Internetu. Przeprowadzi go zwycięzca przetargu na zakup, dostawę i instalacje komputerów dla „Ikonki". Zakres szkolenia obejmie: podstawy obsługi sytemu operacyjnego, obsługę Intemetu (podstawy konfigurowania dostępu do Intemetu, obsługę wyszukiwarek, podstawy pracy z formularzami, obsługę stron Polskiej Biblioteki Internetowej), obsługę i konfigurację programu pocztowego.

    Mamy nadzieję, że uda się podłączyć komputery do Internetu już niebawem i dzięki temu zostaną zrealizowane założenia programu "Ikonka". Do tego czasu sprzęt może służyć do nauki pisania na klawiaturze, zdobywania wiadomości w multimedialnych encyklopediach itp.

[wstecz]