IX WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SRGiWP w ŻEGOCINIE

Sprawozdanie z działalności złożył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jan Marcinek.

Sprawozdanie z działalności złożył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jan Marcinek.

    29 czerwca 2004 roku w sali narad urzędu gminy obradowali na dziewiątym już walnym zebraniu członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Organizacja, licząca aktualnie 260 członków, kierowana jest przez zarząd, na czele którego stoi Jan Marcinek, ma spore osiągnięcia i jest znana nie tylko w kraju, ale także za granicą. Związane to jest ze współpracą z amerykańską fundacją HPI oraz funkcjonowaniem Funduszu Pożyczek Wzajemnych.

    IX Walne Zebranie prowadził Franciszek Koszyk. Zebrani członkowie Stowarzyszenia przyjęli "Regulamin obrad", wybrali Komisję Mandatową oraz Komisję Uchwał i Wniosków. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w styczniu 2003 roku członka organizacji Ks. Antoniego Poręby.

      Sprawozdanie z działalności Zarządu SRGiWP w roku 2003 złożył prezes zarządu Jan Marcinek. Oto obszerne fragmenty tego sprawozdania:
     W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości zbierał się sześć razy na protokołowanych posiedzeniach. Zarząd realizował zadania statutowe Stowarzyszenia, między innymi: rozwój Funduszu Pożyczek Wzajemnych, realizacja projektu HPI ("Odbudowa pogłowia rasy polskiej czerwonej w gospodarstwach rodzinnych"), działalność ośrodka komputerowego, działalność Klubu Sportowego "Beskid", działalność wydawnicza - promująca dziedzictwo kulturowe gminy Żegocina. W roku 2003 r. przyznano i udzielono 84 pożyczki z Funduszu Pożyczek Wzajemnych na kwotę 527.500,00 złotych. Na każdym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia są przyjmowani nowi członkowie, którzy po spełnieniu obowiązujących warunków zostają członkami funduszu.
      W roku sprawozdawczym dokonaną została spłata pożyczki do HPI, którą otrzymaliśmy od Fundacji w kwocie 35 tysięcy dolarów  /umowa z dnia 9 kwietnia 1999 r. i aneks do umowy z dnia 1 lipca 2002 r. dotyczący przesunięcia terminu spłaty/. Pożyczka spłacona została w złotówkach w kwocie: 134 053,50. Środki na spłatę pożyczki gromadzone były na lokatach bankowych i przelewane w kolejnych transzach do Fundacji HPI. Ostatnią zapłacono 29 grudnia 2003 roku.
      Kolejnym zadaniem Statutowym Stowarzyszenia jest realizacja długoletniego projektu HPI - "Odbudowa pogłowia rasy polskiej czerwonej w gospodarstwach rodzinnych".  Finansowanie tego programu zakończyło się w czerwcu 2001 r. W roku 2003 rozprowadzane były wśród potrzebujących rolników jałówki z własnego odchowu w ilości 16 sztuk. Działalność Ośrodka Komputerowego w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco: wykonywano usługi kserograficzne, wydruki, przepisywanie tekstów, robiono wizytówki i dyplomy, bindowanie; funkcjonowała kawiarenka internetowa. Sprzęt komputerowy czyli komputery, drukarki, skaner i kserokopiarka są już bardzo wyeksploatowane wymagają bardzo częstej konserwacji i naprawy, co powoduje koszty, na które Ośrodek nie jest w stanie zapracować.
       W sezonie piłkarskim 2003/2004 Klub Sportowy "Beskid" rozegrał w rundzie wiosennej 2003 roku 15 meczów mistrzowskich w A-klasie, a w rundzie jesiennej 6 meczów w B-klasie. W roku 2003 powstała sekcja młodzieżowa Klubu - trampkarze starsi. Sekcję tę prowadzi pan Wojciech Wrona. Rozegrano 7 meczów ligowych.
       W roku 2003 trwała dalsza realizacja projektu "Promocja dziedzictwa kulturowego Ziemi Żegocińskiej". W wyniku tego projektu powstały dwie publikacje "W kręgu Żegocińskich twórców kultury", autorstwa Tadeusza Olszewskiego, wydane w nakładzie 300 szt. i kolejne, rozszerzone wydanie "Żegocińskiej książki kucharskiej" w nakładzie 500 szt. Powyższe publikacje odebrano z drukami w styczniu 2003 r. Projekt był współ finansowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.
      Realizacja tego projektu to jeden z celów Statutowych - czyli podtrzymywanie i propagowanie miejscowych tradycji kulturowych. Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2003 r. podjął decyzję o przekazaniu 150 książek na promocję gminy. Promocja odbywa się nadal. Najczęściej rozdajemy książki podczas uroczystości, czy odwiedzających Stowarzyszenie i Gminę przedstawicieli organizacji, z którymi współpracujemy. Sprzedaż obu książek ustalono po cenie 30 zł za sztukę.
         W czerwcu roku sprawozdawczego odbyła się druga impreza kulturalna pod hasłem w/w projektu "Promocja dziedzictwa kulturowego ziemi Żegocińskiej". Tym razem odbyła się w Rozdzielu na placu świetlicy wiejskiej. W zorganizowanie tej dość dużej imprezy włączyła się oprócz Stowarzyszenia: Biblioteka Publiczna w Żegocinie, Centrum Kultury, Urząd Gminy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Szkoła Podstawowa w Rozdzielu oraz mieszkańcy Rozdziela. Przygotowano promocję wydanych książek, promocję regionalnych potraw oraz konkursy i zabawy sportowe. 
       W realizacji powyższych celów statutowych Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz tych członków Stowarzyszenia, którzy aktywnie uczestniczą w tych zadaniach. W roku sprawozdawczym na etatach pracowało dwóch pracowników t.j. w biurze i ośrodku komputerowym, stażysta na stanowisku: referent ds. administracyjno- biurowych oraz księgowa na umowę - zlecenie; prowadząca dokumentację księgowo - finansową. Korzystano także z porad doradcy prawnego.
      Stowarzyszenie Rozwoju Gminy od początku swej działalności ukierunkowane jest na kształtowanie i niesienie wzajemnej, solidarnej pomocy. Nasza organizacja tak właśnie postrzegana jest przez lokalną społeczność. Dlatego też z prośbą o wsparcie zwracają się do Stowarzyszenia nie tylko prywatne osoby, ale także instytucje. W 2003 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwały o przekazaniu pomocy finansowej m. in. na leczenie operacyjne ciężko chorego dziecka jednego z członków stowarzyszenia, leczenie chorego na dystrofię Piotra Wolaka. W maju 2003 r. zakupiono i przekazano nagrody książkowe w konkursie ekologicznym zorganizowanym podczas I Gminnego Ekologicznego Rajdu Przedszkolaka. W czerwcu 2003r. Stowarzyszenie ufundowało nagrody książkowe dla laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z języka polskiego i chemii dla młodzieży z Gimnazjum w Łąkcie Górnej. W dniu 14 października 2003 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o dofinansowanie uroczystości nadania imienia Świętej Jadwigi Królowej Zespołowi Szkół.
     Wszystkie Uchwały podjęte na VIII WZC zostały przez Zarząd zrealizowane. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi współpracę z Urzędem Gminy, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kołem Ekologicznym oraz Centrum Kultury Sportu i Turystyki, Biblioteką Publiczną w Żegocinie, Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, a także z placówkami oświatowymi oraz przedsiębiorcami naszej gminy. Jest to jeden z celów statutowych,  który mówi o współpracy i wymianie doświadczeń z innymi podmiotami społecznymi, gospodarczymi i administracyjnymi o zbieżnych celach i zadaniach.
       Za współpracę i integrację Zarząd Stowarzyszenia składa wszystkim gorące podziękowania.

     W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabierali m. in:

  • Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, który stwierdził, że rola tego Stowarzyszenia jest bardzo duża i pracując w komisji pożyczkowej Funduszu Pożyczek Wzajemnych, widzi, jak bardzo jest to potrzebna organizacja. Cieszy fakt, że nie ma kłopotów ze spłatą zaciągniętych pożyczek, które wracają, co umożliwia kolejne pożyczki. Stowarzyszenie pozyskuje sporo środków z zewnątrz. Pomaga samorządowi w promocji gminy, rozwoju sportu, w kontaktach z przedsiębiorcami. "Wspiera po to, aby było łatwiej". Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości - to już rozdział, który trzeba zamknąć, bo sprzęt się zestarzał, a nie stać Stowarzyszenia na zakup nowych komputerów i innych urządzeń. Spełnił on swoją rolę, organizując wiele kursów, szkoleń i świadcząc różnorodne usługi.

  • Leopold Grabowski, który wyraził żal, że w zebraniu bierze udział tak mało osób, a przecież z pomocy Stowarzyszenia skorzystało dużo więcej. Zachęcił do przyłączenia się Stowarzyszenia do "Partnerstwa dla Powiatu Bocheńskiego". Zaproponował, aby ośrodek komputerowy komuś wydzierżawić. Przecież to przynajmniej jedno stanowisko pracy - argumentował.

  • Czesław Pączek, który podziękował za współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. Poprosił o dalszą pomoc, zwłaszcza przy wydaniu reprintu "Monografii Rozdziela", bardzo wartościowej pracy napisanej przez Czesława Blajdę w 1935 roku.

  • Barbara Urban, która poparła prośbę Leopolda Grabowskiego w sprawie przyłączenia się do "Partnerstwa dla Powiatu Bocheńskiego". "W większej grupie łatwiej będzie pozyskać środki" - argumentowała. Podziękowała działaczom Stowarzyszenia za pracę społeczną oraz pogratulowała sukcesów.

  • Lesław Oleksy, który w imieniu władz Klubu Sportowego "Beskid" Żegocina podziękował Stowarzyszeniu za pomoc i współpracę.

     Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył Jacek Krajewski. Komisja uznała działalność merytoryczną i finansową Stowarzyszenia za prawidłową, wobec czego wnioskowała o udzielenie zarządowi absolutorium. W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdania oraz udzielili zarządowi absolutorium.

Jacek Krajewski złożył sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W dyskusji głos zabrała m.in. Barbara Urban.
Jacek Krajewski złożył sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W dyskusji głos zabrała m.in. Barbara Urban.

[wstecz]