WYRÓŻNIENIE DLA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMINY I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Krystyna Bechman składa gratulacje Prezesowi Zarządu SRGiWP w Żegocinie Janowi Marcinkowi.

     W roku 1999 ówczesny Prezes Rady Ministrów, Pan prof. Jerzy Buzek, z okazji dziesięciolecia Odrodzenia Rzeczypospolitej ogłosił Konkurs na najlepszą inicjatywę obywatelską "Pro Publico Bono" - "Dla Dobra Publicznego". Chciano w ten sposób zwrócić uwagę opinii publicznej na wkład, jaki w rozwój - tak społeczny, jak i gospodarczy Polski - wniosło odrodzone społeczeństwo obywatelskie. Przedsięwzięcie to spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony liderów organizacji obywatelskich, którzy postulowali jego trwałą instytucjonalizację. Inicjatorami powołania Fundacji Konkurs Pro Publico Bono byli: Pan Jan Nowak-Jeziorański oraz Laureaci Konkursu Jubileuszowego p.p. Izabela Dzieduszycka i Krzysztof Pawłowski. Do inicjatywy tej włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Andrzej Zoll, który z racji swoich ustawowych zadań jest szczególnie zobowiązany do wspierania społeczeństwa obywatelskiego. W tym roku odbyła się już szósta edycja Konkursu. W dniu 4 maja 2004 w Muzeum Pałacu w Wilanowie Rzecznik Praw Obywatelskich, Przewodniczący Kapituły Konkursu Pro Publico Bono prof. Andrzej Zoll oraz Przewodniczący Rady Fundacji Konkursu Pro Publico Bono prof. Jerzy Buzek dokonali oficjalnego ogłoszenia VI edycji Konkursu na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Roku Pro Publico Bono. Do Konkursu mogły przystępować podmioty posiadające osobowość prawną, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, w zakresie ich działania na rzecz dobra wspólnego, w dziedzinach określonych w podanym regulaminie. Wyróżniono pięć kategorii inicjatyw, z których każda była oceniana, nagradzana i wyróżniana odrębnie: 1) inicjatywy edukacyjne, 2. inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego, 3. działalność z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej, 4. inicjatywy na rzecz rozwoju środowiska i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy organizacji z samorządem terytorialnym; 5. inicjatywy z zakresu kontaktów międzynarodowych, międzyetnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz integracji Polski z Unią Europejską.

     Konkurs jest skierowany do ludzi, którzy są motorem zmian zachodzących w Polsce, są aktywni w lokalnym środowisku, w organizowaniu obywateli do zbiorowego działania na rzecz wspólnoty. Jego celem jest nagradzanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw organizacji obywatelskich. Kapituła Konkursu za niezwykle ważne uznała promowanie inicjatyw lokalnych, o niewielkim zasięgu terytorialnym, ale doniosłym znaczeniu dla "małych ojczyzn", co potwierdzone zostało Jej decyzją o ustanowieniu, w tegorocznej edycji, osobnej kategorii nagrody dla ww. inicjatyw - nagrody głównej dla organizacji lokalnej.

    Z okazji Święta Niepodległości oraz 25 rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski Fundacja Konkurs Pro Publico Bono oraz Marszałek Województwa Małopolskiego zaprosili 11 listopada 2004 r. finalistów tegorocznego Konkursu  do Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie na spotkanie z historią, poezją, muzyką pt. "Obywatelska Polska - wspólnota pamięci". Gośćmi specjalnymi tego Spotkania byli: prof. Władysław Bartoszewski oraz prof. Józef A. Gierowski. Z półgodzinnym recitalem wystapił także Wojciech Młynarski, który zaprezentował program pt. "Róbmy swoje!". Pomiędzy poszczególnymi częściami programu artystycznego członkowie Kapituły Konkursu "Pro Publico Bono" ogłaszali wyniki, zapraszając na scenę szefów poszczególnych organizacji społecznych.

    Jako pierwsze zaprezentowano organizacje wyróżnione nagrodą w wysokości 10 tys. zł. Nagrody te otrzymali: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Warszawa (woj. mazowieckie), Związek Kurpiów, Ostrołęka (woj.mazowieckie), Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe,(CKLiW) Gdynia (woj. pomorskie), Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Lublin, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi - Centrum w Białobłotach, Gizałki (woj. wielkopolskie), Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni "Ignacy" - Rybnik, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera", Legnica (woj. dolnośląskie), Fundacja "Muzyka Cerkiewna", Hajnówka (woj. podlaskie), Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta "Nasze Gospodarstwo", Waśniów (woj. świętokrzyskie), Fundacja "Domy Wspólnoty Chleb Życia", Warszawa (woj. mazowieckie), Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów", Katowice (woj. śląskie), Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt", Bałtów (woj. świętokrzyskie) oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie.

    Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie (SRGiWP) zostało wyróżnione w kategorii "Inicjatywy na rzecz rozwoju środowiska i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy organizacji z samorządem terytorialnym". Uznanie w oczach Kapituły Konkursu znalazła działalność szkoleniowa; inicjatywy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, działalność wydawnicza. Stowarzyszenie prowadzi Fundusz Pożyczek Wzajemnych, z którego udzielane sa niskooprocentowane pożyczek na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. W 1998 roku Stowarzyszenie przystąpiło do konkursowego projektu organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. "Integracja i Aktywizacja Mieszkańców Gminy". W efekcie wydana została książka "W kręgu żegocińskich baśni, zwyczajów i obyczajów". Przygotowanie tego wydawnictwa stało się okazją do integracji pokoleniowej mieszkańców gminy. W kolejnych latach powstały książki "W kręgu żegocińskich twórców kultury" oraz poszerzona "Żegocińska książka kucharska" - wydawnictwo unikatowe na skalę ogólnopolską, gdyż na kartach tej książki znajdują się ręcznie napisane przez żegocińskie gospodynie przepisy regionalnej kuchni. Więcej o Stowarzyszeniu można dowiedzieć się w serwisie internetowym organizacji.

    Kapituła Konkursu przyznała także wyróżnienia honorowe, które otrzymali: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa (woj. mazowieckie), Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Warszawa, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa (woj. mazowieckie). Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Kraków (woj. małopolskie) otrzymało wyróżnienie szczególne. Pierwsze nagrody otrzymali: Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów (woj. podkarpackie), Fundacja "Świat na TAK" , Warszawa, (woj. mazowieckie), Fundacja Pro Academia Narolense, Warszawa (woj. mazowieckie), Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych, Zamość (woj. lubelskie), Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków (woj. małopolskie). Nagrody główne w wysokości 70 tys. zł otrzymali: Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO), Warszawa (woj. mazowieckie), Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach (woj.mazowieckie). Dziennikarz Ryszard Cebula oraz Alina Kozińska-Bałdyga zostali natomiast "Człowiekiem Roku Pro Publico Bono". Dziennikarz prowadzi w jednej z telewizji audycje pt. "Uwaga", w których mówi o zagrożeniach, korupcji, apatii społecznej i robi to w szczególnie godny i szlachetny sposób. Dzięki jej działalności powstało w Polsce już 250 "Małych Szkół". - Myślę, że możliwość pomagania innym jest wielkim przywilejem, wielką radością i  przyjemnością - powiedziała po odebraniu statuetki wzruszona laureatka.

     Głównym fundatorem nagród w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską "Pro Publico Bono" jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Decyzję o takim, jak wyżej przedstawiono podziale nagród i wyróżnień podjęła Kapituła Konkursu, pracująca w składzie: Agnieszka Bogucka, Izabela Dzieduszycka, Henryk Mikołaj Górecki, Teresa Kamińska, Jerzy Koźmiński, Andrzej Stelmachowski, Krzysztof Pawłowski, ks. Jan Twardowski, Krystyna Bechman, ks. Krystian Sowa, Jerzy Buzek - przewodniczący.

Żegocińskie Stowarzyszenie reprezentowali w Krakowie: Barbara Urban, Zofia Marcinek, Jan Marcinek oraz Tadeusz Olszewski. Jan Marcinek wśród szefów wyróżnionych i nagrodzonych w tym roku organizacji społecznych.
Wśród wielu gości zaproszonych na Wieczór Historii, Poezji i Muzyki był m. in. Kardynał Franciszek Macharski. Szefowie nagrodzonych organizacji zasiedli na scenie Teatru Starego wśród znamienitych gości: m. in. A. Zolla, J. Buzka i W. Bartosiewicza.
Wyróżnionym i nagrodzonym gratulowali także A. Zoll i J. Buzek. Barbara Urban i Jan Marcinek podczas udzielania radiowego wywiadu.

      Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie był zaskoczony faktem przyznania żegocińskiej organizacji wyróżnienia w tak prestiżowym, ogólnopolskim konkursie, ale jednocześnie czuł się zaszczycony tą nagrodą. O jej przeznaczeniu zadecyduje wkrótce Zarząd SRGiWP. Udzielając wywiadu radiowego, który ukaże się w najbliższą niedzielę w Radio Kraków, w audycji "Pejzaże regionalne" (w godz.6.00-8.00), Jan Marcinek opowiedział o działalności Stowarzyszenia, zwracając uwagę na działalność Funduszu Pożyczek Wzajemnych. Wspomniał także na inspirującą rolę oraz zasługi zmarłego w styczniu 2003 roku Ks. Antoniego Poręby - członka władz SRGiWP. Wypowiadali się także: Barbara Urban, która mówiła o "Żegocińskiej książce kucharskiej" oraz sekretarz Stowarzyszenia Tadeusz Olszewski, który mówił o dwóch pozostałych książkach wydanych staraniem SRGiWP w Żegocinie.

[wstecz]