MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻEGOCINA

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina.

   Uchwałą nr XXII/150/05 z dnia 3 marca 2005 r. Rada Gminy w Żegocinie - przy 3 głosach wstrzymujących się - uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Proces jego przygotowania trwał aż trzy lata. Rysowanie map, pisanie obszernych opracowań, konsultowanie ich z 32 instytucjami oraz mieszkańcami gminy (mogli wnosić uwagi w dniach 23.11 - 23.12.2004 roku) trwało długo, ale wreszcie powstał nowy plan, zastępujący poprzedni, który był przyjęty w 1978 roku i aż pięciokrotnie zmieniany i nowelizowany.

    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest aktem prawa miejscowego. Zakres ustaleń planu obejmuje m in. zasady rozwoju funkcjonalno-przestrzennego; zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości; zasady modernizacji, budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnych przeznaczeniach, w tym gruntów pod zabudowę, rolnych, terenów zalesień itd.
     Podczas sesji radni dosyć długo słuchali wyjaśnień autorki planu - pani inż. Anny Makowieckiej. Wreszcie - przekonani przez pracownika Urzędu Gminy Mariana Janiczka stwierdzeniem: "Plan jest dobry, zawiera wszystkie zapisy, jest potrzebny, więc trzeba go przyjąć i realizować" - przystąpili do głosowania.

      Wynik głosowania z zadowoleniem przyjął Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. - Przyjęcie planu oznacza bowiem, że uporządkowanych zostanie wiele spraw. Przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę nie będzie musiało wiązać się z koniecznością występowania o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a to skróci znacznie czas i sposób załatwienia sprawy w urzędach - twierdzi gospodarz gminy, która przeznaczyła na sfinansowanie opracowania Planu znaczne środki finansowe.

Uchwała nr XXII/150/05 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina.

[wstecz]