NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE

    Tradycyjnie już, w Święto Trzech Króli, urządzane jest w Żegocinie opłatkowe spotkanie samorządu gminy z sołtysami, kierownikami zakładów pracy, dyrektorami szkół, księżmi, przedsiębiorcami, pracownikami urzędu gminy i gminnych instytucji. Jest ono okazją do złożenia sobie noworocznych życzeń, a także podsumowania minionego roku. Spotkanie w dniu 6 stycznia 2005 roku wzbogaciły także występy żegocińskiej kapeli oraz uczniów z bytomskiej szkoły podstawowej, którzy zaprezentowali zebranym tradycyjne jasełka.

PRZEMÓWIENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY JANA MARCINKA

     Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Czcigodni Księża, Droga Młodzieży !

     W imieniu Samorządu gminy witam Was serdecznie na tym radosnym noworocznym spotkaniu opłatkowym. Jesteśmy wdzięczni, że zechcieliście przybyć tutaj, aby wspólnie podzielić się opłatkiem, aby złożyć sobie życzenia i razem śpiewać kolędy. Okres Bożego Narodzenia to okres radości, życzliwości i przebaczania. Tajemnica Betlejemskiego żłóbka napawa nas nadzieją. Nadzieją nastraja nas również Nowy Rok. Wybiegamy myślą w przyszłość i liczymy na to, że będzie on dobry, spokojny i pomyślny. Okres Świąt Bożego Narodzenia to również czas rozliczeń, kiedy spoglądamy wstecz i robimy bilans co udało się dokonać na przestrzeni minionego roku. Zastanawiamy się, czy zapisał się on dobrą datą.

    Szanowni Państwo !
     Spotykają ssie tu dzisiaj: Samorząd oraz ludzie dobrej woli, których przesłaniem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Na pewno jest to duża odpowiedzialność, zwłaszcza dzisiaj ta dziedzina życia społecznego jest szczególnie potrzebna, lecz bardzo trudna, bowiem narasta bieda i ubóstwo, a kraj nękany jest ciągłymi aferami. Niemal codziennie dowiadujemy się o kolejnej, obserwujemy upadek autorytetów. Jest to bardzo smutne i niepokojące.
     Nie bez przyczyny więc stając u progu nowego roku mamy znów nadzieję, że to się zmieni, że w końcu zaczniemy żyć w  normalnym kraju, gdzie uczciwość, solidarność i odpowiedzialność staną się normą, a nie tylko pobożnym życzeniem. Mamy nadzieję, że przyszłość nasza i naszych dzieci będzie klarowna i jaśniejsza.Koniec minionego roku obfitował w olbrzymie kataklizmy, które pochłonęły tysiące istnień ludzkich na wybrzeżach Azji. Oby ten rok był rokiem spokojniejszym, aby obyło się bez podobnych tragedii.
     Drodzy Państwo !
     Składając sobie noworoczne życzenia miejmy nadzieję , że nadchodzący rok będzie pomyślny, wszystkie zmiany będą zmianami na lepsze, że będziemy sobie wzajem pomagać i wspólnie budować naszą małą Ojczyznę, że będziemy z niej dumni i będziemy dbać, aby żyło się w niej godnie i w poszanowaniu.
      W kolędach polskich wyśpiewujemy tyle radości i optymizmu, tego właśnie optymizmu życzę dzisiaj każdemu. Niech Boże Dziecię błogosławi Ojczyznę miłą, dom nasz i wszystkie wioski. Niech radość z Narodzenia Pańskiego i Nowego Roku towarzyszy nam nieustannie. Niech szczęście, radość, zdrowie, pokój i miłość gości w Waszych domach.
      Dzisiaj Święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli, niech mądrość tych mędrców będzie udziałem w naszym życiu i tak jak niegdyś ich niechaj dziś prowadzi nas gwiazda mądrości i roztropności. Tego Warn oraz sobie z całego serca życzę.
    Do Siego Roku !

PRZEMÓWIENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA JERZEGO BŁONIARZA

Jerzy Błoniarz

     Panie i panowie ! Czcigodni Księża, Panie Przewodniczący Rady Gminy, Panowie Dyrektorzy, Sołtysi!

     Dzisiaj spotkanie noworoczne! Pragnę zobrazować pokrótce dni roku 2004, które upłynęły dla jednych jako bogate i radosne, dla innych smutne, mniej zasobne, wręcz biedne. Świat ukazuje wojny, klęski żywiołowe, akty przemocy i terroru, katastrofy i kryzysy gospodarcze. W tym zmieniającym się i zróżnicowanym świecie, w którym oprócz bogactwa istnieją obszary nieszczęść i biedy - nie możemy być obojętni na ludzkie potrzeby.
     Dlatego dziś zastanowimy się:
- dlaczego jest Święto Bożego Narodzenia, dlaczego śpiewamy kolędy, dlaczego wpatrujemy się w Gwiazdę Betlejemską - dlatego, żeby uczyć się miłości od Nowonarodzonego Jezusa, dlatego żeby podawać sobie ręce, dlatego żeby się uśmiechać do wszystkich wokół, dlatego żeby sobie wzajemnie przebaczać.

    Panie i Panowie !
     Są to słowa Księdza Jana Twardowskiego. Warto sobie uświadomić, że nasze małe miejscowości mimo trudności gospodarczych w kraju, po raz kolejny radziły sobie dobrze. Nie ulega wątpliwości, że stało się to za sprawą ludzi, którzy dobrymi radami, pomocną dłonią wspierali nasz gminny byt, aby nasze domy i wioski były piękniejsze. Miarą naszej dobrej gospodarności są  inwestycje realizowane przez gminę w 2004 r:
1/  Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rozdzielu - 325.000 zł
2/ Budowa i remont chodnika w Łąkcie Górnej - 136.055 zł
3 /Budowa chodnika w Rozdzielu na kwotę - 182.504 zł
4/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkcie Górnej i Żegocinie - 384.500 zł
5/ Budowa sieci wodociągowej w Żegocinie - 448.039 zł
6/ Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków w Bełdnie, Rozdzielu i Żegocinie - 1.140.994 zł
7/ Stworzenie systemu informacji turystycznej w Gminie Żegocina wraz z ogrodzeniem i kontenerem na boisku - 57.000 zł
8/ Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia na Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie - 300.200 zł
9/ Likwidacja barier architektonicznych w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żegocinie - 95.673 zł
10/ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bytomsku - kontynuacja - 25.200 zł
11/ Budowa chodnika w Bełdnie - 2.792 zł
12/ Muldy zwalniające na drogach gminnych - 2.500 zł
13/ Wymiana okien w mieszkaniu SP w Rozdzielu - 8.557 zł
14/ Odbudowa dróg o nawierzchni betonowej - 84.629 zł
15/ Odbudowa dróg o nawierzchni żużlowej - 12.639 zł
16/ Wymiana stolarki w SP Żegocina - 207.317 zł
17/ Ogrodzenie basenu w Łąkcie Górnej - 10.000 zł
18/ Odbudowa mostu w Rozdzielu Dolnym - 83.156 zł
19/ Wykonanie projektu na rozbudowę wodociągu Łąkta Górna - 73.200 zł
20/ Odbudowa dróg o nawierzchni asfaltowej - 98.128 zł
21/ Remont dróg transportu rolnego - 8.700 zł
22/ Wykonanie Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Żegocina - 70.000 zł.
      Budżet początkowy na rok 2004 wynosił 10.485.000 zł, a wydany został w kwocie 11.999.903 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki inwestycyjne które w 2004 r. wyniosły 3.6340.025 zł, co stanowi 30,3% budżetu. Zadłużenie budżetu gminy na koniec roku 2004 wynosi 1047.383 zł, tj. 8,73% budżetu.
     W gminie na koniec roku 2004 żyło 4.957 mieszkańców: Bełdno - 274 osoby, Bytomsko - 661 osób, Łąkta Górna - 1501 osób, Rozdziele - 846 osób, Żegocina - 1671 osób. Natomiast na koniec roku 2003 mieszkało nas 4946, czyli w roku 2004 przybyło o 11 osób.
      Panie i Panowie !
      Ważne role w życiu społeczności gminnej spełnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, kierowany przez Panią Bożenę Orzeł, który to poprzez samorząd starał się wspierać najuboższych mieszkańców. Przeznaczyliśmy na ten cel następujące środki:
1. Zadania zlecone na kwotę - 75.648zł, w tym:
1/ zasiłki stałe wyrównawcze dla 18-tu rodzin - 35.928 zł
2/ zasiłki stałe dla 7-miu rodzin - 10.032 zł
3/ zasiłek okresowy gwarantowany dla 2-ch rodzin - 2.561 zł
4/ macierzyński zasiłek okresowy dla 8-miu rodzin - 4.830 zł
5/ zasiłki okresowe dla 29-ciu rodzin - 18.986 zł
6/ składki ZUS dla 5-ciu osób - 3.311 zł
2. Świadczenia rodzinne (które przybyły w 2004 r.) dla 166 rodzin na kwotę - 433.469 zł, w tym:
1/ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 166 rodzin - 3 79.921 zł
2/ zasiłki pielęgnacyjne dla 23-ch osób - 23.472 zł
3/ świadczenia pielęgnacyjne dla 7-miu osób - 23.520 zł
4/ składki ZUS dla 6-ciu osób - 6.556 zł
3. Zadania własne:
1/ Zasiłki celowe dla 99-ciu rodzin na kwotę - 39.499 zł
2/ Usługi opiekuńcze świadczone dla 3-ch osób - 11.154 zł
4. Dożywianie 210-ciu dzieci w szkołach, w liczbie posiłków 30.115 na kwotę - 38.273 zł, w tym:
l1/ środki własne - 15.000 zł
2/ środki uzyskane z TVP - 10.500 zł
3/ środki z Urzędu Wojewódzkiego - 11.000 zł
4/ Środki przekazane z Gminy Laskowa - 1.773 zł
      Wiem też jak ogromną rolę w życiu wielu rodzin odgrywa wsparcie sąsiadów i anonimowa pomoc ludzi szlachetnych. Nie ukrywam, że na podstawie mojego rozeznania ta ważna dziedzina będzie wymagała zwiększenia nakładów i wprowadzenia nowych form pomocy gdyż przybywa ludzi biednych i tych, którzy w portfelach mają dzisiaj mało. Na uwagę zasługuje dobra praca Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z pielęgniarkami środowiskowymi. Ich wiedza fachowa i jakość pracy daje nam bezpieczeństwo.
      Na koniec 2004 r. liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wynosiła 203, natomiast w roku 2003 - 234. Liczba bezrobotnych na koniec roku 2004 wynosiła 216 osób, w tym kobiet - 104, co w porównaniu z rokiem 2003 - gdzie było 223 bezrobotnych, liczba ta zmalała. Martwi mnie, że praca w małych gospodarstwach rolnych kiedyś utrzymujących rodziny, dla  młodego pokolenia jest trudna, gdyż wielu z nich nie potrafi gospodarować. Należy również zauważyć, że opłacalność spadła - pokazał to szczególnie ostatni rok. Chciałbym, aby gospodarowanie i opłacalność pracy na roli była większa. Myślę, że Ci którzy odbierają produkty od naszych Spółdzielni docenią dobrą ich jakość i zapłacą lepiej.
      Rok 2004 był dobrym dla jednostek OSP z całej gminy. Wszystkie jednostki wyposażone są w samochody bojowe, w tym OSP Żegocina i Łąkta Górna, które posiadają po dwa samochody. Łącznie Ochotnicze Straże Pożarne zrzeszają 133 członków. Z budżetu
na tę działalność wydano kwotę w wysokości 45.700 zł. Cieszy mnie, że powrócił Posterunek Policji w Żegocinie, gdyż jest on bardzo potrzebny.
      Panie i Panowie !
      W ciągu roku do księgozbioru biblioteki w drodze zakupów i darów przybyły kolejne woluminy. Biblioteka zanotowała wzrost wypożyczeń. Odbywały się wystawy prac dzieci - laureatów różnych konkursów. Były przedstawiane prace lokalnych talentów i artystów: Pani Teresy Mrugacz, Anny Łękawy, Katarzyny Kogutowicz, Józefa Wróbla, Marii Juszczyk i Alicji Janiczek. Za sprawą Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej i przy udziale Centrum Kultury odbywało się szereg imprez między innymi 60-ta rocznica upamiętniająca śmierć bohaterskiego lotnika Bohanesa, którego pomnik umiejscowiony jest w Łąkcie Górnej. W roku 2004 Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie zostało jednym z laureatów konkursu "Pro Publico Bono" w konkursie "Na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską". Poprawiona została trasa turystyczna prowadząca do Źródełka wody "ZUBER". Dobrze się zapowiada i ładnie gra nasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy CKSiT w Żegocinie - gratuluję uzyskanych osiągnięć. Dobre wyniki sportowe uzyskuje Uczniowski Klub Sportowy w tenisie stołowym, piłce nożnej, ręcznej i innych. Liczę, że Klub Sportowy "Beskid" w piłce nożnej na koniec roku będzie w wyższej lidze. Dobrze grają też siatkarze tego klubu.
    Panie i Panowie !
    Radością Samorządu Gminy są szkoły i przedszkola. W szkołach podstawowych uczy się 493 uczniów, w gimnazjach 290, w LO 108, w LO dla dorosłych 59, w ZSZ l14 uczniów. Łącznie w naszych szkołach uczy się 1064 uczniów, natomiast w oddziałach przedszkolnych - 61 zerówkowiczów. Moja radość z oświaty wynika nie tylko z dobrej bazy, ale także z wysokiego poziomu kształcenia co wyraża się wynikami sprawdzianów i egzaminów na zakończenie cyklu kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów, a także egzaminu dojrzałości pomyślnie zdanego przez kolejne grupy absolwentów. Studenci i uczniowie LO z naszej gminy mogą korzystać ze stypendiów. Powodem do radości i dumy jest Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej. Gratuluję Zespołowi Szkół w Łąkcie Górnej przyjęcia imienia Szkoły Jana Pawła II.
      Kiedy dzisiaj w chwili refleksji spoglądam wstecz na miniony rok 2004 to trzeba powiedzieć, że był to rok dobry. Uważam, że wszystko to co było zależne od ludzi, ich pracowitości, zaangażowania, ofiarności i gospodarności zostało spełnione. Na wiele rzeczy nie mieliśmy wpływu, bo tak zdecydował Stwórca lub taka jest gospodarka kraju, bądź nieudolność prawa. Mimo to - Panie i Panowie - uważam, że wszyscy zapracowaliśmy na słowo dziękuję !. Słychać było o nas, o naszej dobroci i pracowitości w różnych miejscach. To co po nas pozostaje powinno inspirować nas do dalszej pracy.
     Panie i Panowie !
     Kończąc pragnę złożyć serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy pracowali dla naszej gminy. Dziękuję: Radzie Gminy i Panu Przewodniczącemu, Proboszczowi Leszkowi Dudziakowi, Proboszczowi z Łąkty Górnej Stanisławowi Szczygłowi i Księżom Katechetom. Dziękuję ludziom nauki i kultury, dyrektorom szkół i przedszkoli, nauczycielom, pracownikom obsługi, dyrektorom i pracownikom Biblioteki Publicznej, CKSiT, lekarzom i służbie zdrowia, policjantom i druhom strażakom, właścicielom firm, sponsorom, właścicielom gospodarstw agroturystycznych, twórcom ludowym, sportowcom, pracownikom ODR, członkom zespołów młodzieżowych i folklorystycznych. Dziękuję pracownikom obsługi oświaty, obsługi szkół i przedszkoli. Z całego serca dziękuję panom sołtysom, organizacjom pozarządowym, Caritas, Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, Stowarzyszeniu Ochrony Przyrody i Krajobrazu. Dziękuję za współpracę pracownikom: Gminnej Spółdzielni, Spółdzielni "ZAMVINEX", Kółka Rolniczego, Spółdzielni Mieszkaniowej, banków, Zakładu Energetycznego, TPSA, Poczty, Spółki "APPOL". Dziękuję moim najbliższym współpracownikom: Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi Gminy, Pani Radcy, Pracownikom, Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej, GOPS, PSL, dziękuję rolnikom.
      Dziękuję jeszcze raz za dobre rady, które przekładają się na dobry byt: Starostwu Powiatowemu w Bochni i Panu Przewodniczącemu tej Rady, Panu Marszałkowi Województwa oraz Panu Wojewodzie. Chcę osobiście podziękować Wszystkim, którzy w trudnych moich chwilach byli ze mną.
      Już upłynęło sześć dni Nowego 2005 roku. Jak co roku pytamy: co nam ten rok przyniesie, a co nam zabierze. Życzmy sobie  nawzajem, aby nam nic nie zabrał drogiego, cennego, ukochanego, ażeby obdarzył nas zdrowiem, zgodą rodzinną, sąsiedzką, a Gminę obfitością pieniędzy. Życzmy sobie dobrych urodzajów, aby spokoju naszego życia w gminie nie zakłóciły problemy nękające świat: katastrofy, terroryzm, głód, wojny. Niech u nas będzie inaczej, niech będzie nam dane nadal pracować i służyć Małej Ojczyźnie.
     Szczęść Wam Boże !

FOTORELACJA

Kolędowała Kapela Ludowa CKSiT w Żegocinie. Rolę gospodarza spotkania pełnił Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek.
Kolędowała Kapela Ludowa CKSiT w Żegocinie. Rolę gospodarza spotkania pełnił Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek.
Noworoczne przemówienie wygłosił Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Noworoczne życzenia złożył Ks. Proboszcz Leszek Dudziak.
Noworoczne przemówienie wygłosił Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Noworoczne życzenia złożył Ks. Proboszcz Leszek Dudziak.
Tradycyjne jasełka przedstawili uczniowie z PSP w Bytomsku. Uczestnikami spotkania byli m. in. radni, sołtysi, kierownicy i dyrektorzy zakładów pracy.
Tradycyjne jasełka przedstawili uczniowie z PSP w Bytomsku. Uczestnikami spotkania byli m. in. radni, sołtysi, kierownicy i dyrektorzy zakładów pracy.

[wstecz]