DZIAŁKI I DWÓR NA SPPRZEDAŻ

  

W tym miejscu są wydzielone do sprzedaży działki budowlane.

     W tegorocznych planach sprzedaży mienia komunalnego gminy Żegocina znalazło się m. in. 14 działek budowlanych w Łąkcie Górnej. 7 września 2005 roku odbyła się wizja lokalna, podczas której pani Anna Stanisz - rzeczoznawca majątkowy, wspólnie z  Marią Rogóż - z referatu ds. gospodarki nieruchomościami i mieniem gminnym Urzędu Gminy w Żegocinie oglądały teren, na którym znajdują się proponowane do sprzedaży działki budowlane. Wizja miała na celu ustalenie obecnych cech i wartości rynkowej proponowanych Radzie Gminy do sprzedaży elementów mienia komunalnego.

     - Przy ocenie wartości działek bierze się pod uwagę dostępność, wielkość, kształt działki, uzbrojenie, stan zagospodarowania (np. stan zadrzewienia) - informuje pani Anna Stanisz. Działki te opisano tutaj >>> oraz tutaj >>>. - Po sporządzeniu tzw. operatu szacunkowego, uchwałę o sprzedaży podejmie Rada Gminy w Żegocinie, następnie zostanie do publicznej wiadomości podany wykaz oferowanego do sprzedaży mienia, a następnie zostanie ogłoszony przetarg - powiedziała pani Maria Rogóż.

   Teren, na którym znajdują się działki jest pięknie położony na łagodnym, zachodnim stoku Żarnówki. Widoki stąd są dalekie i piękne, a wokoło jest las. Wybudowane tu domy nie będą sobie wzajemnie ograniczać, zasłaniać widoków na Pogórze. łatwo tu dojechać. Początkowo jest to droga asfaltowa, potem utwardzona, polna. Perspektywa czasowa sprzedaży - jesień 2005 r.

Do działek można bez problemu dojechać samochodami. Widok na oferowane do sprzedaży działki.
    
Maria Rogóż i Anna Stanisz podczas wizji lokalnej na działkach. Rozpościera się stąd wspaniały widok na Pogórze.

   Po szerokiej społecznej konsultacji samorząd gminny planuje przeznaczyć także do sprzedaży kompleks dworski w Łąkcie Górnej, który także jest obecnie wyceniany. Gmina dysponuje już ostateczną decyzją o podziale działki dworskiej (część terenu została wyłączona na potrzeby Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej. W skład kompleksu wchodzą: budynek dworski (podniszczony, ale fundamenty, mury, dach - dzięki wykonanym pracom konserwacyjnym, są w dobrym stanie), podworski spichlerz oraz park z wieloma starymi drzewami, w którym znajduje się także podworska kapliczka.

Dwór w Łąkcie Górnej. Podworski spichlerz w Łąkcie Górnej.
    Informacje o mieniu komunalnym gminy Żegocina, wg stanu na koniec 2004 roku: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Zegocina/podmiotowe/Budzet+i+majatek/Majatek/

   Informacje również - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarka mieniem gminnym, rozgraniczenia - Maria Rogóż - tel. 014/6132008 wew. 32.

    Mienie komunalne Gminy zostało utworzone na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 32, poz. 191 z póź. zmianami /.Formy zagospodarowania mienia szczegółowo reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tj. z 2000r.Dz.U. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami / zmienionej ustawą z dnia 17 sierpnia 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa / Dz.U. Nr 106, poz. 668 /.
    Zgodnie z art. 13 wspomnianej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami z zastrzeżeniami wynikającymi z innych ustaw nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu polegającym na sprzedaży, zamianie, zrzeczeniu się, oddawaniu w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, użyczenie, oddawanie w trwały zarząd a także mogą być wkładem niepieniężnym /aportem/ do spółek.


     Podstawową zasadą obowiązującą przy sprzedaży nieruchomości gminnych jest jawność. Poza nielicznymi wyjątkami określonymi ściśle w ustawie o gospodarce nieruchomościami, gmina sprzedaje nieruchomości w drodze przetargu. Może być to przetarg nieograniczony pisemny lub ustny, w uzasadnionych wypadkach ograniczony. Organizowany jako ustny lub pisemny.
Najczęściej spotykaną formą przetargu jest przetarg ustny nieograniczony - czyli licytacja. Aby ogłosić przetarg należy uprzednio wywiesić w siedzibie urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz taki wywiesza się na co najmniej 21 dni, informację o jego wywieszeniu podaje się również w miejscowości położenia nieruchomości. Wykaz taki zawiera wszystkie informacje o sprzedawanej nieruchomości i jest zapowiedzią organizowanego przetargu.

    Ogłoszenie o przetargu zależnie od ceny wywoławczej publikuje się na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej lub o zasięgu ogólnopolskim. Jeżeli wynik pierwszego przetargu jest negatywny, gmina ogłasza II przetarg, w którym cena wywoławcza może być obniżona, jednak nie bardziej niż do połowy ceny. Jeżeli i II przetarg nie wyłoni nabywcy, gmina organizuje kolejne przetargi lub ogłasza rokowania. Jest to nowa forma sprzedaż, różniąca się od przetargu tym, że można w niej sprzedać nieruchomość nawet za 40 % jej wartości, a jednocześnie komisja przetargowa może zamknąć rokowania bez wyboru oferenta, nawet gdy złożone oferty przekraczają cenę wywoławczą.

     Zasady sprzedaży zostały przedstawione skrótowo i schematycznie w celu przybliżenia podstawowych informacji. Zainteresowanych szczegółami zapraszam do lektury ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm., Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).

[wstecz]