ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W ŻEGOCINIE
SPRAWOZDANIE KOMENDANTA GMINNEGO ZA OKRES KADENCJI 2001-2005

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA GMINNEGO ODDZIAŁU ZOSP RP W ŻEGOCINIE WŁADYSŁAWA ZATORSKIEGO.

SZANOWNI DRUHOWIE DELEGACI ! SZANOWNI GOŚCIE !

   Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji zadań i przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi zdarzeniami. Zadaniem Komendanta Gminnego OSP jest. m. in.: utrzymanie stałej gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy, współdziałanie z samorządem gminy i Państwową Strażą Pożarną w zakresie ochrony przeciwpożarowej, prowadzenie działalności szkoleniowe, organizowanie ćwiczeń i zawodów, podejmowanie działań w zakresie wyposażenia w sprzęt bojowy.
     Dla sprawnego działania Ochotniczych Straży Pożarnych w walce z pożarami i klęskami żywiołowymi zasadniczą rolę oprócz czasu alarmowania i szybkości wkroczenia do akcji odgrywa wyposażenie techniczne, stan wyszkolenia ratowników, baza techniczna oraz właściwe wykorzystanie l obsługa posiadanego sprzętu. Wszystkie jednostki z terenu gminy wyposażone są w podstawowy sprzęt do akcji ratowniczych. Nie wszystkie jednostki natomiast posiadają odpowiednie umundurowanie bojowe, podejmowane są obecnie działania w celu doposażenia ich w odzież ochronną. Najlepiej wyposażoną jednostką w sprzęt i odzież jest OSP Żegocina, włączona od 1995 r. do Krajowego Systemu Ratownicza-Gaśniczego oraz od 2002 r. do Małopolskiej Brygady Odwodowej. Jednostka ta w okresie 2001 - 2005 została wyposażona m.in.: w odzież ochronną, hełmy i buty bojowe, samochód do ratownictwa technicznego z wyposażeniem tj. hydraulicznymi narzędziami ratowniczymi i agregatem prądotwórczym otrzymanym w 2005 r. z Komendy Powiatowej PSP w Bochni, a także radiotelefon samochodowy. Po kradzieży w czerwcu 2005 r. zakupiono pilarkę spalinową i agregat prądotwórczy do najaśnic w miejsce skradzionego sprzętu. Zmodernizowana została instalacja radiowa selektywnego alarmowania wraz z podłączeniem do tego systemu drugiej syreny znajdującej się na budynku Gminnej Spółdzielni w Żegocinie. Wykonano karosaż samochodu bojowego STAR. Zakupiono również inny drobny sprzęt m.in. węże, prądownicę, drabinę oraz części i sprzęt do samochodów. Duży wpływ na doposażenie tej jednostki oprócz środków finansowych Urzędu Gminy dają coroczne dotacje z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej a także dotacje ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.
    Pozostałe jednostki również są wspierane przez te instytucje a środki te przeznaczane były na zakup sprzętu, modernizację remiz i remont samochodów. Wszystkie jednostki OSP posiadają samochody bojowe w tym: Żegocina i Łąkta Górna - po 2 samochody a pozostałe OSP po jednym. W latach 2001 - 2005 3 Jednostki OSP zostały doposażone w samochody tj. Bełdno - Żuk; Łąkta Górna - Jelcz i Żegocina - Mercedes.
     Działania ratownicze obecnie nie polegają tylko na gaszeniu pożarów. Rośnie zakres zadań i wymagania, zmieniają się warunki podczas likwidacji skutków zdarzeń oraz bieżącego zapewnienia bezpieczeństwa. Obecnie strażacy włączają się do różnych akcji i usuwania zagrożeń np. usuwania śniegu i nawisów lodowych, udrażnianie kolektora ścieków, wypompowywanie wody z podtopionych budynków i piwnic, usuwania powalonych drzew przez wichury oraz coraz częściej wyjeżdżają do wypadków drogowych. Ilość zdarzeń i udział OSP w działaniach ratowniczych przedstawia się następująco: 2001 r. - 5 pożarów, w tym 2 poza gminą oraz 11 miejscowych zagrożeń, w 2002 r. - 2 pożary oraz 12 miejscowych zagrożeń, w 2005 r. - 5 pożarów, w tym 2 poza gminą oraz 8 miejscowych zagrożeń, w 2004 r. - 4 pożary, w tym 2 poza gminą oraz 12 miejscowych zagrożeń, w 2005 r. - 4 pożary, w tym 1 poza gminą oraz 12 miejscowych zagrożeń. Udział poszczególnych OSP w akcjach ratowniczych w okresie 5 lat:  Bełdno - 1 raz, Bytomsko - 1 raz, Łąkta Górna - 21 razy, Rozdziele - 7 razy, Żegocina - 50 razy.
     Mając na względzie odpowiednią gotowość bojową jednostek OSP prowadzone były 4 wyrywkowe kontrole. Wyniki tych kontroli były dobre. Samochody bojowe i sprzęt silnikowy były sprawne. Przeprowadzane były również głośne próby syren alarmowych - wszystkie syreny alarmowe są sprawne.
    Bardzo ważnym zagadnieniem jest szkolenie i doskonalenie umiejętności strażaków. W okresie kadencji przeszkolonych zostało : - szeregowych - 18 strażaków, - operatorów sprzętu - 5 strażaków, - ratowników medycznych - 2 strażaków, - eksploatacja hydraulicznych zestawów ratowniczych - 8 strażaków. Przeszkoleni zostali również skarbnicy z poszczególnych jednostek . Komendant Gminny OSP uczestniczył corocznie w szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatową PSP i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Skuteczność OSP w walce z żywiołem lub katastrofą będzie, gdy strażacy ćwiczą, biorą udział w zawodach i szkoleniach. Nasi członkowie brali udział:  w 2 ćwiczeniach, 2 ćwiczeniach jednostek OSP z terenu gminy, w sierpniu 2002 r. wszystkie jednostki wzięły udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, Ochotnicza Straż Pożarna Żegocina uczestniczyła: w 2 ćwiczeniach w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. w Grobli i Jodłówce, w 5 ćwiczeniach w ramach Małopolskiej Brygady Odwodowej tj. w Kamienicy, Miechowie i Brodach. Na zakończenie pragnę podziękować druhom strażakom za ich ochotniczą działalność i zaangażowanie, władzom gminy za duże wsparcie na każdym odcinku naszej działalności. Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, Zarządowi Gminnemu ZOSP oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób byli mi pomocni w wykonywaniu moich obowiązków. Dziękuję za uwagę.

wstecz.