Wybory do IzbRolniczych.

    Punktualnie o godzinie 8.00 otwarto w Żegocinie jedyny na terenie gminy lokal wyborczy, w którym Okręgowa Komisja Wyborcza, pracująca pod kierownictwem pani Józefy Madej, przeprowadzała wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej.
   O jeden mandat delegata ubiegało się dwóch kandydatów:
   - Majerski Jan - lat 42, wykształcenie średnie, technik - leśnik z Żegociny,
   - Rozum Jan - lat 44, wykształcenie średnie, technik - rolnik z Bytomska.

Wybory do Izb Rolniczych 2007. Wybory do Izb Rolniczych 2007.
    Zainteresowanie tymi wyborami ze strony mieszkańców Gminy Żegocina, słynącej przecież z wysokiej frekwencji podczas ostatnich wyborach parlamentarnych i samorządowych, nie było wysokie, ale i tak w tym roku pobity został rekord frekwencji z poprzednich wyborów delegata do Powiatowej Izby Rolniczej. Cztery lata temu głosowało jedynie 22 rolników, spośród 1009 uprawnionych mieszkańców gminy (1,98%).
Wybory do Izb Rolniczych 2007. Wybory do Izb Rolniczych 2007.

     W tym roku liczba uprawnionych jest znacznie większa i wynosi2443 osoby (Bełdno - 160, Bytomsko - 276, Łąkta Górna - 777, Rozdziele - 446, Żegocina - 784). Potem do listy dopisano jeszcze kilka osób i ostateczna liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 2450. Do godziny 12 swój głos oddało 60 osób. Byli to głównie mieszkańcy Żegociny, Bełdna i Bytomska, którzy przyszli na niedzielne nabożeństwa do kościoła w Żegocinie.
     Po południu doszli kolejni wyborczy i ostatecznie w momencie zamykania lokalu wyborczego o godzinie 18.00 głosy oddało 104 uprawnione osoby, co dało frekwencję 4,24%.
     Wyniki wyborów:
    
Majerski Jan - 21 głosów.
   - Rozum Jan - 83 głosy.
     Delegatem do Powiatowej Izby Rolniczej w Bochni został więc wybrany w okręgu wyborczym nr 38 (Gmina Żegocina) ponownie Jan Rozum z Bytomska.

    Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 10/26 podjęła decyzję, że 4 lutego 2007 roku w całym kraju odbędą się wybory do izb rolniczych. W gminie Żegocina wybierany będzie jeden przedstawiciel do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej, musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie wyłożony do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.
    W listopadzie 2006 roku Izby Rolnicze przepchnęły przez sejmową komisję rolnictwa poprawkę do budżetu 2007 r. przekazującą samorządowi rolniczemu 4 miliony złotych na przeprowadzenie wyborów. Ale przeciwko temu zaprotestował resort finansów, który podważył podstawę prawną takiej dotacji. Ostatecznie poprawka przepadła, a Izby muszą przeprowadzić wybory bez dodatkowych funduszy. - Ale mówią, że sobie poradzą i apelują o wzięcie udziału w wyborach. Zachęcam wszystkich, by tego dnia wzięli udział w wyborach do Izb Rolniczych i wybrali najlepszych swoich reprezentantów. Ponieważ od Izb Rolniczych będzie coraz więcej w polskim i europejskim rolnictwie zależało - powiedział Jan Krzysztof Ardanowski z Krajowej Rady Izb Rolniczych, jednocześnie wiceminister rolnictwa. (źródło: www.odr.net).
    Uchwałą nr 33/Z/2007 z dnia 5.01.2007 r. Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej (Prezesem jest Paweł Augustyn)
utworzono m. in. okręg wyborczy nr 38, jednomandatowy, obejmujący obszar gminy Żegocina; siedziba Komisji Okręgowej znajduje się w Urzędzie Gminy Żegocina.

    Izby Rolnicze są wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego. Działają na mocy ustawy z 14 grudnia 1995 roku. Członkami Izb są osoby fizyczne i prawne, które płacą podatek rolny lub podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
Członkowie Izby raz na cztery lata wybierają swoich przedstawicieli w gminach, przedstawiciele ci tworzą Radę Powiatową, a 2 osoby z każdej Rady Powiatowej wchodzą w skład Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej, które jest najważniejszym organem Izby - wybiera Zarząd, udziela mu absolutorium, uchwala budżet itd.
    
Podstawowe zadania Izb związane są z działaniem na rzecz rolnictwa, m.in. poprzez:sporządzanie różnego rodzaju analiz, opinii i ocen; występowanie do organów administracji z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych; doradztwo, gromadzenie i przetwarzanie informacji gospodarczych, podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie, promowanie eksportu, działanie na rzecz poprawy jakości produktów, rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych.
    Dochody Izb pochodzą z odpisu w wys. 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izb; ze środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową lub samorządową, z udziałów w spółkach;   darowizn, składek członkowskich, dotacji, zapisów .

KALENDARIUM NAJBLIŻSZYCH DZIAŁAŃ

Do 22 stycznia 2007 r. - wyłożenie spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

Do 26 stycznia 2007 r.  - podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych - do godz. 24.00.

3 lutego 2007 r.  - dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej - do godz. 24.00

3 lutego 2007 r.  - przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym

4 lutego 2007 r. - głosowanie - godz. 8.00-18.00.

Do 25 lutego 2007 r. - zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby.

   RELACJA Z WYBORÓW W ROKU 2002 >>>                       

SERWIS INTERNETOWY MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ  >>>

[wstecz]